«Hyatt» Oteli Operasyonu

Post navigation

«Hyatt» Oteli Operasyonu

18 Eylül’de Kiev’in «HYATT» otelinde KTMM ba?kanlar?n?n Ukrayna nezdinde akredite edilen diplomatik misyonlar?n temsilcileri ile bir toplant? gizlilik içinde yap?ld?.

 

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, medya mensuplar? için düzenlenen toplant?ya kat?larak: «Etkinli?in ana konusu K?r?m Tatar Halk?n?n kendi anavatan?nda haklar?n?n iadesi ve Ukrayna’da güvenli?i ile geli?iminin sa?lanmas? amaçl? bir uluslararas? forumun yap?lmas?n?n gayesidir»- diye aç?klamada bulundu.

18 Eylül'de Kiev'in «Hyatt» otelinde KTMM ba?kanlar?n?n Ukrayna nezdinde akredite edilen diplomatik misyonlar?n temsilcileri ile bir toplant? gizlilik içinde yap?ld?

?yi bir amaç olarak gözüküyor. Ama iyi olarak gözüken ?eylerin kapal? kap?lar ard?nda yap?lmas? ?üpheye dü?ürür. KTMM ba?kanlar?n?n resmi tebrik ve protokol konu?malar?ndan sonra tüm medya mensuplar? etkinli?in yap?ld??? salondan d??ar? ç?kar?ld?.

 

Toplant? organizatörleri, hangi bilginin kamuya sunulmas?n? istemediler? Protokol d???nda hangi konular tart???ld?? Ukrayna D??i?leri Bakanl???’n?n müdahil olmad??? etkinlikte KTMM ba?kanlar?yla yabanc? misyonlar ne konuda konu?tular? — denen sorular ortaya ç?kar.

 

Mustafa Cemilev’in lobicilik yapt??? ve öne sürdü?ü uluslararas? bir proje niteli?indeki foruma Ukrayna’n?n kat?l?m? konusunun Ukrayna’n?n en yüksek yetkililerinin kat?l?m? olmaks?z?n tart???ld??? gerçe?i çok merak edilen bir sorudur.

 

Gene sorular, sorular, sorular…

 

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev’in bu sorular? cevaplamayaca??ndan dolay? aç?k bilgiye ve mant??a dayal? olarak onlar? cevaplamaya çal??al?m.

 

En ilginç ?eyden ba?layal?m: Neden bu toplant? derin bir gizlilik içinde gerçekle?ti?

 

Ya gerçekten de, bu olay?n haz?rlanmas? kat? gizlilik ?artlar?nda gerçekle?tirilmi?tir.

 

Toplant? tarihi ve saati ile ilgili ön bilgi herhangi bir medya ortam?nda yay?nlanmad?, KTMM’in resmi internet sitesinde bile konuyla ilgili bir bilgi yay?nlanmad?. KÖC Cumhurba?kan? Anatoliy Mogilev’in söz konusu etkinli?e kat?ld??? hakk?nda bilgi yaln?zca olaydan sonra KÖC Hükümeti’nin web sitesinde yay?mland?

Böyle görünü?te önemli olay?n (özellikle seçim kampanyas? s?ras?nda) suskunlukla geçi?tirilmesi dü?ünceye dald?r?r.

Dü?ünmenin sonucunda mant?kl? bir sonuca ula??l?r:

 

— Etkinli?in organizatörleri, olay?n olaca??ndan (veya onun kat?l?mc?lar?n?n yeterince temsil yetkisine sahip olaca??ndan) emin de?ildiler.

— Düzenleyiciler, K?r?m Tatar Halk?n?n kaderinin hakl?n kat?l?m? olmaks?z?n etkilenmesine direnen K?r?m Tatarlar?n?n protesto eylemi dolay?s?yla olay?n engellenebilmesinden korktular.

 

Elimizdeki bilgiye göre, davetli 42 kat?l?mc?dan yaln?z 24’ünün etkinli?e kat?lmas? birinci tahminin kan?tlanmas? için yeterli bir gerçek olarak alg?lan?yor.

 

?kinci tahmine gelince ise…

 

8 ?ubat 2012 tarihinde K?r?m Tatar Halk Cephesi Yürütme Kurulu’nun BM Kalk?nma Program? K?r?m Temsilcili?i Ba?kan? Adeline GONAY ile onun K?r?m’a ziyareti s?ras?nda görü?me önerisi K?r?m’daki BM ofisi taraf?ndan reddedildi. BM Kalk?nma Program?’n?n K?r?m Tatar toplumunun tüm kesimleriyle i?birli?i konusunun etrafl?ca tart???lmas? ve uzla??lmas? yerine Adeline GONAY’?n KTMM ba?kanlar?yla bir görü?mesi düzenlendi.

 

Sonuç olarak K?r?m Tatarlar?, kamuoyuna böyle samimi kay?ts?zl?k ve seçici bir yakla??m yüzünden Mustafa Cemilev’in Adeline GONAY ile görü?tü?ü KTMM binas? önünde protesto eylemini düzenlediler.

 

Söz konusu protesto eyleminin ba?vurusu kabul edildi. Ba?vurunun metni, hem Mustafa Cemilev’e, hem de yabanc? ziyaretçilere uyar? niteli?indeydi:

 

«Biz, K?r?m Tatar toplumunun farkl? ya? gruplar?n?n geni? kesimlerini temsil eden sivil toplum kurulu?u olarak, Avrupa Birli?i temsilcilerine KTMM liderleri ile resmi ili?kilerini kesme ba?vurusunda bulunmaktay?z.


…Dünyaca tan?nm?? itibarl? uluslararas? kurulu?lar?n, kendilerini diskredite eden ve halk içinde itibarlar? en dü?ük düzeye inen önderlik iddias?ndaki siyasi sahtekarlarla ili?kiler kurmalar? moral aç?s?ndan kabul edilemez. Uluslararas? te?kilatlara KTMM yönetimiyle ili?kilerini kesme ça?r?s?nda bulunmaktay?z». — denmi?tir.

 

Ba?vurunun tam metnini okuyunuz

Akmescit’te (Simferopol’de) bir dizi Cemilev kar??t? protestolar düzenlendikten sonra KTMM ba?kan? K?r?m’?n hiçbir kö?esinde kendini beklenen ve sayg?lanan bir otorite olarak hissetmiyor. Çünkü üç y?l öncesinden bu yana düzenlenmeye çal???lan ve Mustafa Cemilev’le Refat Çubarov’u K?r?m Tatar Halk?n?n milli ç?karlar?na ihanet eden siyasetçiler olarak ilan eden protesto eylemlerinin KTMM taraf?ndan önlenmesinin ba?ar?lmad??? ortadad?r.

 

Mustafa Cemilev’in yabanc? misyonlar?n temsilcileriyle görü?mesi için güvenli bir yer olarak yaln?zca Kiev gözüküyor art?k.

 

Bu yüzden ki, K?r?m’dan binlerce kilometre uza??nda bile, toplant?ya haz?rl?k s?k? bir gizlilik içinde yürütülmü?tür.

 

Bu son birkaç y?l içinde Mustafa Cemilev’in yapt??? uluslararas? toplant?lar?n üç hamle usulünde gerçekle?tirildi?i s?r de?ildir.

 

KTMM ba?kan?n?n ilk hamlesi: K?r?m Tatar Halk?n?n çekti?i s?k?nt?lardan yak?nmakt?r;

 

?kinci hamlesi: Ukrayna’n?n K?r?m Tatar sorununu çözme konusunda isteksizli?ine yak?nmakt?r.

 

Üçüncü hamlesi: maddi yard?m istenir.

 

KTMM web sitesinin haber bölümü verilerine göre, Mustafa Cemilev’in tüm uluslararas? toplant?lar? çok ba?ar?l? sonuçland?. O, amac?na ula??yor ve ba?ar?yor.

 

K?r?m Tatar Halk?n?n gerçek durumu neden dolay? Mustafa Cemilev’in uluslararas? ba?ar?lar?ndan iyi ?ekilde etkilenmiyor? — denen bir soru olu?ur.

 

Ayn? zamanda KTMM ba?kan? etraf?nda çe?itli ticari projeler yo?un ve h?zl? bir ?ekilde geli?mektedirler.

 

Mustafa Cemilev’in ?ahsen sahip oldu?u fonlar K?r?m’da emlak sat?n al?r. «K?r?m Kalk?nma Fonu» ba?kan? Rustem Umerov «K?r?m Uluslararas? ?? Birli?i Yönetim Kurulu» ba?kan? olan karde?i Arslan Umerov ve yard?mc?s? Aleksey Skorik’le birlikte Mustafa Cemilev’in tüm d?? gezilerinde KTMM ba?kan?na e?lik etmekten ba?ka aktif bir ?ekilde ticari müzakereleri yürütürler.

 

Ayn? zamanda Umerov’lar ve Skorik KTMM üyeleri de?ildirler.

 

Bununla birlikte Umerov’lar «ICG Investments» ?irketinin çok ba?ar?l? yat?r?m grubunu yönetmektedirler. Söz konusu ?irketin stratejik ç?karlar? BDT, Asya ve Afrika’daki geli?mekte olan piyasalar?n a?a??daki sektörleri üzerinde, yani:

— telekom, medya ve internet teknolojisi;
— yak?t ve enerji;
— Madencilik ve Metalurji;
— altyap? in?aat?;
— k?ymetli madenler ve elmaslar

sektörleri üzerinde odaklanm??t?r.

 

Anavatan?nda yasal haklar?na kavu?maks?z?n ezilmeye devam eden K?r?m Tatar Halk?n?n içinden ç?kan genç i? adamlar?n?n ba?ar?l? oldu?unun bir kötülü?ü yok san?l?r.

 

Fakat böyle bir büyük ba?ar?n?n örne?i, K?r?m Tatarlar? için Ukrayna’daki ve belki tüm dünyadaki tek bir örnek olsa gerek.

Tuhaf bir rastlant? eseri, Umerov’lar abi-karde?inin ç?karlar?n?n alan? ve yükseli?i Avrupa-Asya Yahudi Kongresi eski Ba?kan? (2011 y?l?nda istifa etti), Avrupa Yahudi Kongresi ve Dünya Yahudi Kongresi yürütme komitelerinin üyesi olan Kazakistan milyarderi Aleksandr Ma?keviç’in (Alexander Mashkevich’in) yükseli?i, ç?kar ve i? alanlar? ile oldukça yak?n derecede korele edilmektedirler.

 

Tuhaf bir rastlant? eseri mi?

 

Mustafa Cemilev’in Aleksandr Ma?keviç’le dostlu?u da tesadüf eseri mi?

 

Tabii ki, Avrupa-Asya Yahudi Kongresi’nin o zamanki ba?kan? Aleksandr Ma?keviç’in (Alexander Mashkevich’in) Avrupa-Asya Yahudi Kongresi Genel Kurulu’nun ba?kan?, Yahudi Topluluklar? Avrupa Konseyi, Avrupa ve Dünya Yahudi Kongresi ve Dünya Siyonist Örgütü’nün üyesi ?osif Zisels (Joseph Zisels) ile birlikte KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev’in o?lunun dü?ününün misafirleri olmalar? da tesadüf eseri olmal? galiba.

 

Kendiniz yarg?lay?n:

 

Dünyaca ünlü, uluslararas? toplumca tan?nm?? ve övülmü? insan haklar? aktivisti Mustafa Cemilev adl? çok ba?ar?l? K?r?m Tatar lideri var.

 

ABD’de birkaç y?l staj yapt?ktan sonra büyük uluslararas? i? organizasyonunu kuran ba?ar?l? K?r?m Tatar i? adamlar? abi-karde? Umerov’lar var.

 

Uluslararas? i? ve uluslararas? kamu i?lerinde önemli mevkilere sahip olan Aleksandr Ma?keviç (Alexander Mashkevich) ve ?osif Zisels (Joseph Zisels) gibi dostlar?m?z var.

K?r?m’da K?r?m Tatar Halk?n?n yeniden yerle?imi için multi-milyon dolarl?k ödenek ayr?ld?. Yaln?zca Türkiye resmi kaynaklar?na göre 20 milyondan fazla ABD Dolar?n? KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev’in denetimindeki tesislere transfer etti. Bundan ba?ka insani yard?m, BDT ülkelerinden gelen mali yard?m ve di?er gelirler vard?.

 

Çe?itli kaynaklara göre, genel olarak Mustafa Cemilev’in KTMM iktidar tekeline sahip oldu?u 20 y?l içinde K?r?m Tatarlar?n?n yerle?mesi sorununun halledilmesi için tüm dünyadan 1-1 buçuk milyar dolar tahsis edilmi?tir!

20 y?l boyunca böyle güçlü bir idari kapasitenin varl???nda, uluslararas? siyasi deste?in sa?land???nda, büyük mali enjeksiyonlar yap?ld???nda K?r?m Tatar sorunu halen daha çözülebilmi? de?ildir!

 

K?r?m Tatarlar?n?n toplam nüfusunun yakla??k üçte biri (100-150 bin ki?i) hala sürgündeler.

 

Binlerce K?r?m Tatar ailesi gaz?, suyu, yolu, okulu, sa?l?k müessesi olmayan K?r?m Tatar yerle?im yerlerinde ya?amaktad?rlar.

 

Ukrayna’da K?r?m Tatarlar?n?n kollektif ve bireysel haklar?n? geri veren herhangi bir yasa kabul edilmedi.

 

Tüm ?unlar Mustafa Cemilev’in 20 y?ll?k ayn? repertuardaki Avro-Amerikan gezileri fonunda gerçekle?mekte. K?r?m Tatarlar?n?n haklar?n? koruma konusunda ac?nas? konu?malar, Ukrayna’ya kar?? ele?tirisel sözler, mali yard?mlar?n verilmesini isteme ve sürekli alk??lar, ödüller, ödüller Mustafa Cemilev’in repertuar?n? olu?turur.

 

Bat?n?n K?r?m Tatar endi?esi çok ilginç bir özelli?e sahiptir.

 

Avrupal? ve Amerikal? fonlar münhas?ran Mustafa Cemilev ve Umerovlar’a ba?l? projelere para dökerler.

Söz konusu projelerin ve onlar?n mali kaynaklar? ile uygulanmas?na harcanan tutarlar hakk?nda ne K?r?m Tatar toplumunun geni? kesimlerince tart???l?r, ne de konuyla ilgili herhangi bir rapor kamuoyuna sunulur.

 

Dolay?s?yla sözde K?r?m Tatarlar?n?n ihtiyaçlar?na ayr?lan fonlar?n niye harcand???n?n ve K?r?m Tatar Halk?na yararlar getirip getirmedi?inin denetlenmesine olanaklar yoktur zaten.

 

Örne?in, Mustafa Cemilev’in yabanc? elçilerle «Hyatt» otelinde bir günlük görü?mesinin düzenlenmesine harcanan tutar, 20 y?ldan fazla harap bir geçici iskanda korkunç ko?ullarda ya?ayan K?r?m Tatar Milli Hareket Veteran?, görme engelli K?r?m Tatar bilgini Celâl A?a ÇELEB?’nin konutland?r?lmas? için yeterliydi.

 

K?r?m Tatar toplum aktvistlerinin defalarca KTMM’ne K?r?m Tatar Milli Hareket Veteran? Celâl A?a ÇELEB?’in konutland?r?lmas? sorununu çözümleme ça?r?lar? cevaps?z kald?.

 

Bir grup K?r?m Tatar? taraf?ndan ve K?r?m Tatar kamu kurulu?lar?nca Türkiye Cumhuriyeti Ba?bakan? Recep Tayyip Erdo?an’a yap?lan benzer ricalar da yan?ts?z kald?.

 

T.C. Ba?bakan? Recep Tayyip Erdo?an’?n 13-15 Eylül tarihlerinde gerçekle?tirdi?i K?r?m ziyareti s?ras?nda K?r?m Tatar Halk Cephesi’nce sunulan K?r?m Tatar Halk?n?n yasal haklar?n?n iade edilmesi sorununun çözüm yollar?n?n görü?ülmesi önerisini görmezden geldi?i hat?rlanmal?d?r.

 

Ayn? zamanda T.C. Ba?bakan?, Mustafa Cemilev ile görü?me olana??n? buldu…

 

… Sizce — ne konuda görü?üldü? Tabii ki, Türkiye’nin K?r?m Tatar Halk?na mali yard?m? konusu görü?üldü.

Neden böyle oluyor? — denen sorunun cevaplanmas?n?n zaman? geldi art?k.

 

K?r?m’a yat?r?mlar: kimin için ve ne için?

 

Asl?nda Rustem Umerov’un söz konusu toplant?da diplomatlar ile konu?tu?u büyük ölçekli yat?r?m ve i? projeleri gizli ama çok önemli bir amaca dayanmaktad?r:

 

K?r?m Tatarlar?n?n üretim araçlar?ndan ve öncelikle topraktan mahrum b?rak?larak ekonomik kalk?nmalar?n?n olanaks?zla?t?r?lmas? bu gizli amac?n kendisidir.

 

Ne demek yat?r?m?

 

Bu yabanc? yat?r?mc?n?n sahip oldu?u i? projesi (demek ki, gelir K?r?m’?n d???na gidecek).

 

Bu ekonominin kazançl? bir sektörünün yat?r?m projesi taraf?ndan i?gal edilmesi (kimse kar amac?n? gütmeden herhangi bir projeye yat?r?m yapmayacakt?r).

 

Bu söz konusu ekonomi sektöründeki nispeten zay?f rakiplerin (yani, a priori — yerel i? adamlar?n?n) bast?r?lmas?.

 

Bu en gelir sa?lay?c? topraklar?n yat?r?m projesi için tahsis edilmesi.

 

Milli ekonominin temelini olu?turabilecek, yani milli ideoloji üstyap?s?n?n varl???n? ve i?leyi?ini sa?layacak kar getirici tüm alanlar ve projeler, Mustafa Cemilev’in ve Umerov’lar?n sayesinde temelden elimizden al?nmaya ve yabanc?la?t?r?lmaya çal???l?r.

 

K?r?m Tatarlar?n?n ise en iyi ihtimalle yabanc? ?irketlere ucuza sa?lanan köle i?gücüne dönü?ülmesi öngörülmektedir.

 

Ve daha bir ?ey.

 

K?r?m Tatar Halk?n?n K?r?m’?n temel halk? olarak statüsünü düzenleyen herhangi bir mevzuat?n yoklu?undan dolay? herhangi K?r?m’la ilgili yat?r?m projesinden K?r?m Tatar Halk?n?n geli?mesine tahsisat sa?lanamaz. Bu ne demek, ne olursa olsun K?r?m’da geli?tirilmesi dü?ünülen hatta milyarl?k yat?r?m projeleri geli?ip geli?memesine bak?lmaks?z?n, onlar?n hiç biri sosyal aç?dan önemli K?r?m Tatar niteli?indeki yükümlülü?ü ta??yamazd?r.

 

K?r?m Tatar Halk?n?n mülkiyet, ekonomik, sosyal ve özerklik ?eklinde devlet kurma yasal haklar?n?n resmen tan?nmas?ndan ve iade edilmesinden önce K?r?m’a yap?lan herhangi yat?r?m, K?r?m Tatar Halk?n? milli ekonomiyi kurma son imkan?ndan mahrum b?rakma vazifesini yerine getirir.

 

Bask?c? Politikalara Maruz Kalan K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanunu’nun Ukrayna Parlamentosu’nca kabul edilerek yürürlü?e girdirilmesi K?r?m’? «sessiz kapma» planlar?n? engelleyebilecek hukuki bir önlemdir.

 

Bu yüzden Mustafa Cemilev ve onun Bat?l? sahipleri, Ukrayna’da K?r?m Tatar Halk?n?n yasal haklar?n?n iadesine yönelik süreçlerin ba?lat?lmas?na elinden geldi?i ölçüde direnmektedirler.

 

Dolay?s?yla Bat?, Cemilev’i ve onun yönetimindekilerini överek yükseltmeye çal???rken, para yard?m? ricas?nda de?il, K?r?m Tatar Halk?n?n yasal haklar?n?n iade edilmesi talebinde bulunan K?r?m Tatarlar?n? ne bilmek, ne de i?itmek ister.

 

Milli F?rka Analitik Grubu,
Rinat ?AYMARDANOV

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня