«K?r?m Tatarlar?n?n Tarihi» K?r?m\’da tan?t?ld?

Post navigation

«K?r?m Tatarlar?n?n Tarihi» K?r?m\’da tan?t?ld?

15 A?ustos 2013’te Simferopol’de (Akmescit’te) K?r?m Akademik Ukrayna Müzikal Tiyatrosu salonunda Rus bilim adam?, tarih bilimleri doktoru Valeriy Vozgrin’in dört cilt halinde haz?rlad??? uzun y?llar?n  eme?inin ürünü olan «K?r?m Tatarlar?n?n Tarihi: K?r?m’?n Yerli Halk?n?n Etnik Tarihine Ait Kay?tlar»?n tan?t?m? gerçekle?tirildi. 


«K?r?m Tatarlar?n?n Tarihi» K?r?m'da tan?t?ld?Söz konusu dört ciltlik çal??ma, kadim zamanlardan beri 1940’lar?n ilk yar?s?na kadarki tarihi dönemleri kapsamakta ve tarihi olyalar?n kronolojisini göstermektedir.

Valeriy Vozgrin, kitaplar üzerinde çal???rken Rusya, ?sveç ve Danimarka kütüphanelerinin ar?ivlerinde bulunan çok say?daki kaynaklardan ve malzemelerden yararland?.

Kitab?n ilk cildi, K?r?m nüfusunun K?r?m Hanl???’n?n kanunlar? mucibince ya?ad??? dönemi ayd?nlatmakta; ikinci cildi, K?r?m nüfusunun Rus ?mparatorlu?u’nun yasalar?na tabi hale getirildi?i dönemi kapsamakta; üçüncü cildi, Sovyet döneminin ilk ony?llar?n?n tarihini anlatmakta; dördüncü cildi Alman i?gali ile 1944 sürgününe kadar olan döneme ???k tutmaktad?r.

Genel olarak malzeme toplama süreci yakla??k 30 y?l sürdü. Valeriy Vozgrin’in «K?r?m Tatarlar?n?n Tarihi Mükadderat?» adl? K?r?m tarihi ile ilgili ilk kitab? 1992 y?l?nda yay?nland?.

Yazar, sava? sonras? dönemi, sürgün ya?am?n? ve K?r?m Tatarlar?n?n yak?n tarihini anlatacak kitap üzerinde çal??aca??n? istisna etmiyor.

Tarih yazar? Dr. Valeriy Vozgrin, kendi kitab?n?n hediyelik nüshalar?nda: «Özbekistan’da hiç bulunmad???mdan dolay? kitaba devam etmeye hakk?m yok diye zannederim. K?r?m Tatarlar?n?n sürgün edildi?i ülkeyi bilmedi?im için sürgün dönemini anlatmaya çal??mam?n, ba?ar?l? bir deneme olaca??n? sanm?yorum» — diye yazd?.

Kitap, K?r?m’da 1000 nüsha olarak Rusça yay?nland?.

 

Kaynak: http://kianews.com.ua

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня