Абитуриент-2013

Post navigation

Абитуриент-2013

Бугунь Б.Чобан-заде, А.С. Айвазов, А.Одабаш, И.Леманов, И.Крачковский, М.Меметов, Дж.Бекиров киби алимлер дерслер берген алий окъув юртунда окъумакъ буюк шерефтир! Къыйметли абитуриентлер, сизлерни Къырымда озюнинъ зенгин тарихынен мешур олгъан Таврия миллий университетининъ къырымтатар ве шаркъ филологиясы факультетине къырымтатар тили ве эдебияты мутехассыслыгъынынъ саиби олмагъа давет этемиз.

Къырымтатар тили ве эдебияты болюгининъ студентлери сырасына къошулып, миллетни мемнюн этинъиз!Урьметли абитуриентлер, бир къач вакъыт кечер-кечмез, сиз илериде чалышмакъ ичюн, озюнъизге зенаат сечеджексинъиз. Алий окъув юртларына окъумагъа кирмек ичюн, ВНО сынавлардан кечеджексинъиз.

Биз, оджалар, сизинъ зенаат сайлап алув киби месулиетли истегинъизге ярдымджы олмагъа азырмыз. Сизни, Таврия миллий университетининъ къырымтатар ве шаркъ филологиясы факультетиндеки къырымтатар тили ве эдебияты мутехассысы олгъанынъызны истер эдик. Мукъаддес юртумызны тувгъан тилимизнен чынълатып, чечеклендиреджек сизсинъиз!

Билинъиз ки, факультетимизнинъ студентлери къырымтатар тили ве эдебияты болюгинде тюрк, фарс ве арап, инглиз тиллерини де огренмек арзусына наиль олып, бу тиллер мутехассылыгъыны къазанаджакълар.

Студентлеримиз бир сыра махсус программалар эсасында тертип этильген курсларны динълеп, терджиманлыкъ ве муаррирлик фаалиетлерини мувафакъиетнен зенгинлештире билелер.

Факультетимизде окъув эснасы девлет бюджетинен бир сырада коммерция шекилинде теминленмекте. Сиз, истегинъизге бинаэн, куньдюзги ве гъыябий болюклерде окъуй билесинъиз.

Кафедра мудирлери ве оджалар талебелернинъ ильмий фаалиетлерине буюк дикъкъат айырып кельмектелер. Талебелер университет, девлет ве халкъара къырымтатар, тюрк, тюркий ве инглиз тилли ильмий семинар, конференцияларда фааль иштирак этип, ильмий теджрибелерини арттырмакъталар.

Университетнинъ буюк ве гъает зенгин китапханеси къырымтатар тили ве эдебияты саасында алий бильгилерни эльде этмесине хызмет этип кельмекте. Китапханемизнинъ китап фондларына темель 1918 сенеси къоюлгъан эди. Бундан гъайры, кафедраларда окъув эснасында къулланыла биледжек зарур китап фондлары теминленип чалышмакъта.

Студентлеримизнинъ сагълыкълары университетимиз ичюн гъает дегерлидир. Шу себептен, факультетимизде ве, умумен, университетимизде «спортивные танцы», волейбол, футбол, аэробика, теннис, бадминтон киби секциялар чалышмакъта. Студентлеримизнинъ аш меселелери де къолай ве сагълам чезильмеси ичюн, университетимизнинъ эр бир факультет корпусында махсус ашханелер чалышмакъта. Студентлеримиз ятакъханенен темин этилелер.

Сиз, бизим окъув юртуны битирип, къырымтатар тили ве эдебияты мутехассысы олгъан сонъ, миллий медениет, санат, икътисадият, туризм, журналистика саасынынъ векиллери ола биледжексинъиз. Мектеп, алий окъув юртлары, ильмий институт ве меркезлерде, телевидение, радио, китапхане, театр ве музейлерде чалышмагъа имкянынъыз артаджакъ. Консультантлыкъ, терджиманлыкъ эте биледжексинъиз!

Конкурстан гузель кечмек ичюн, ВНО имтианлары: 1. рус тили я да эджнебий тили 124 ве 124 баллдан юкъары олмалы; 2. украин тили ве эдебияты 124 ве 124 баллдан юкъары олмалы; 3. Украина тарихы я да джиан эдебияты (профиль) имтианы 140 ве 140 баллдан юкъары олмалы, биринджи я да экинджи имтиандан баллынъыз 124-тен ашагъы олгъан такъдирде учюнджи (профиль) имтианынъыз 170 ве 170 баллдан юкъары олмалы киби фенлер боюнджа теслим этмелисинъиз.

Тувгъан юртта догъгъан улу халкъымызнынъ ишанчлы несили! Миллий вариетимизни янъы кучь ве къуветнен силяландырмакъ истегинъиз артсын! Келинъиз, Таврия миллий университетининъ къырымтатар ве шаркъ филологиясы факультетине ёл алынъыз!

 

Къырымтатар тили ве эдебияты болюгининъ студентлери сырасына къошулып, миллетни мемнюн этинъиз!

 

Газета «Голос Крыма»
№ 7 (997) от 15.02.2012 г.

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня