Байрам или не Байрам?

Post navigation

Байрам или не Байрам?

Бу меселенинъ тюбюнден насыл этип чыкъмакъ мумкюн?

Янъы йылбаш кельгенде чокъ адамларымызнынъ ве миллетимизнинъ огюнде пек буюк ве къыйын бир проблем догъа. Бу проблемни эр бир инсан озь башына чезмеге тырыша, ве озю бильген адымларыны япа.

Байрам или не Байрам?Лякин, кимсе илериде япылгъан ишлер насыл нетидже берир деп тюшюнмей, я да тюшюнмеге истемей. Бу проблем бизим миллетимиз ичюн муим бир меселе. Янъы йыл башыны байрам саяджакъмызмы, нарат къойып, аяз деде бахшыш кетирди деп балаларымызны алдатаджакъмызмы, ёкъса озюмизни мусульман уммети сайып бойле адетлерден вазгечеджекмиз ми?

Йыл баш арифесинде джума намазында Муфтият азалары вааз окъуйлар, Кебир джамининъ имамы минберден озь хутбесинде бу акъта сёз юрьсете. Олар Къуран Керимден аетлер кетирип, Мухаммед Мустафа Пейгъамберимизнинъ (САВ) суннетине эсасланып далиль хадислер кетирип, янъы йылны нарат безендирип байрам япмакъ Ислям динимизге къаршы олгъаныны пек гузель ачыкълайлар. Озюни мусульман сайгъан адамларгъа бойле байрам япмакъ арам олгъаныны анълаталар.

Лякин тамам шу куньлерде къырымтатар телеяйынларында, къырымтатар академик театринде балалар ичюн нарат этрафында янъы йылгъа багъышлангъан оюнларгъа, спектакльлерге ана бабалар балаларынен давет этилелер, аяз деде бахшышлар береджегини бильдирелер. Хаберлерде Миллий Меджлис тарафындан балалар ичюн буюк нарат байрамы тешкиль этильгенини айталар.

Бизим миллий къырымтатар академик театримиз, Миллий Меджлисимиз бойле мерасимлер кечиргенине ве миллетимизнинъ осип келеяткъан несилимизге йыл башында нарат къойып байрам япмакъны ашлагъанына насыл къыймет кесмек мумкюн? Бойле меселе бизим миллетимизге эки тюрлю стандарт иле яшамакъны ашламаймы, аджеба?

Медениет хадимлеры, Маарифчи, Муфтият азалары тарафындан бойле меселелер бакъылып, бир де бир къыймет кесилип, теклифлер япыламы, ёкъмы? Муфтиятта азырлангъан ве джамилерде окъулгъан вааз ве хутбелерни динълеген сонъ, телеяйынларны корип, хаберлерни эшиткен сонъ, не айтаджагъынъны биле бильмейсинъ.

Меним фикримдже, биз озюмизни миллет оларакъ сакълап къалмагъа истесек, бизге Ислям динини, Къуран Керимни, Пейгъамберимизнинъ (САВ) суннетини, урф-адетлеримизни озюмизге бордж сайып, акъикъий кутьмек керекмиз, ве башкъа динлерге ляйыкъ олгъан байрамларны, яни янъы йыл, 8 март, 1-джы майыс ве Совет девриндеки барамларыны кутьмейип, озь байрамларымызны тантаналы суретте кутюльмесини несилимизге ашламакъ керекмиз. Бунъа, миллетимизнинъ такъдирини тюшюнген бутюн джемаат тешкилятлары, яшлар бирлешмелери, дин джемиетлери, къадын-къызлар тешкилятлары, газетлеримиз, меджмуаларымыз къол тутмакъ кереклер ве башкъа динлернинъ байрамларынынъ япылмасыны ясакъ эттирмек кереклер деп саям.

Дильшад ИЛЬЯС Шейхзаде,

Акъмесджит

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня