Бир къадыннынъ дерд седасы

Post navigation

Бир къадыннынъ дерд седасы

Бир къадыннынъ дерд седасы

Базы «оппа» акъайлар эвде бир шей япмайляр.

Эввелькидек, диванындан телевизор бакъмайляр…

О вакъытлар экранлардан аман бир шей корселер:

«Апай, апай, бакъса, джаным,.. – илле шимар этердлер.

Шимди исе тюбюнде – винторезный тёгерчек –

Отра онынъ устюнде, аст ерини къашынтып.

Сакъын-сакъын, шу дакъакъада сес-седанънъы чыкъарманъ.

Сизден беттер олмаз душман: пишип, къызарыр оппанъ.

Не эйлерсин?.. Вакъыт сарфы (издержки времени): нидже ханлар дегишти…

Къадынларгъа – бизге аслы, шу масрафлар келишты?..

Акъайлардан ким бекледи тап бу къадар суукълукъ?..

Биз, къадынлар, олдыкъ тыпкъы ягъмурда къалгъан тавукъ.

Ёкъ, сиз биршей ойляманъыз, — берабер биз яшаймыз,

Эвлятларны, шукур Алла, дам астында асраймыз.

Айрылыкъ?.. Затен-затен: Эввелькилдай, бульбуллердай сайраймыз…

Амма, сездик: арамызда бир «сычан» бар – дуямыз…

О да недир? Компьютерде «мышка» деген бир алет…

Етмей эди эвимизге сокъулгъан чиркин налет!

Мына –акъкъай къолынъ иштен къакъыштыргъан ред!

Сонъ, бу вазиетны аныкъ корюп, къадынгъа тынчлыкъ керек?..

Джаным куйдю заманавий аксессуар дегендек…

Буюк огълум смартфон иле чыкъа озь «комесине» —

Эвнинъ озю кошесинде «чечегине» бал тёке…

Къызым КИПУ битире, мобилкадан яйкъара.

Учунджисы –алты яшта – достларыны масалларнен саллата.

Бойлеликнен: зор мы, къыйын кунлеримни озгъарам…

Бир-эки куньден да сонъ бир топ гуль туттурарлар –

Бакъ, бакъайым, къуванма да, агълама да, сызлама

Эр оппалыгъындан кечип: «Анамын!» деп къуванма…

Нурфет

Ускут, Алушта

Март 2018 с.

Похожие материалы

Ретроспектива дня