Сен олмасанъ не Ялта бар, не денъиз бар, не Ада!

Post navigation

Сен олмасанъ не Ялта бар, не денъиз бар, не Ада!

Сеитумер Эминнинъ (15.05.1921-21.03.2004) 97 йыллыгъына багъышлана

Сенинъ, Эмин, шиирлеринъ

ольмез.

Хаялларынъ ве ишлеринъ

яшар.

Сенинъ ветанперверлигинъ

солмаз.

Мешъал киби сатырларынъ

сёнмез.

Хатрымыздан ич силинъмез

сёзюнъ.

Иджатында тири къалдынъ

озюнъ.

Сен олмасанъ не Ялта бар, не денъиз бар, не Ада!

Бизим буюк ве сайгъылы агъамыз, ветанперверлик оджаларымызлардан олгъан, халкъымызнынъ севимли шаири, миллий арекетимизнинъ джесюр ве теджрибели иштиракчиси Сеитумер Эминнинъ бугунь догъулгъан кунюдир.

Эр инсан яшагъанына коре насыл бир излер къалдырып кете. Шаирнинъ эн муим излери ве васиети — онъынъ шиирлеридир…

Сеитумер агъамыз озюнинъ терен мундериджели, аджайып ве эскирмез эсерлерини тувгъан халкъына къалдырып кетти.

Эм де — бу эсерлерде бугуньки несиллернен шаиримиз кене де яшай, арекет этип бизлернен берабер ветан къасеветлерни чекип арамызда булуна демеге эсасы ве акъкъымыз бар.

Келин де, бугунь Сеитумер агъамызны анъып Алла Таалягъа дуалар этип  шаирнинъ куймез сатырларыны козьден кечирейик:

«Догъдым мен мавы танъларда,

Чокъракълар шырылдап акъкъанда дагъларда

Далгъалар шыпылдап ургъанда ялыгъа.

Зюмбюллер ачкъанда багъчалар, багъларда,

Хыдырлез куньлери Албатта…»

***

«Мен сенинъ коксюнде

Тамырлар аттым.

Мен сенинъ коксюнде

Къанатлар такътым.

Мен сенинъ коксюнде

Къанларгъа баттым,

Севгимни, бахтымны

Мен сенде таптым,

Деделер Ватаны –

Азиз топрагъым.»

***

«Дженк,

Сен меним де юрегимни яраладынъ,

Беляларгъа къалдырдынъ,

Анамны алдынъ…

Кечкен гедже ве куньдюзлерни къайтарам санъа,

Анамны, яшлыгъымны къайтар манъа!»

***

«Эр шейни джойдыкъ бизлер о куньлерде.

О вакъыт дерьялар козьяшнен толды.

Тек намус-виджан къалды юреклерде.

Чокъ инсанлар вакъытсыз телеф олды –

Къайтмадылар Санъа, Азиз Ветан!»

***

«Къыркъ дёртте, алевли еллеринъ юзюмни якъкъанда,

Сен мени тек ольдюрмединъ, Бекабад!

Сырдарья сувларнен толып-ташып акъкъанда,

Бир ютум сув биле бермединъ, Бекабад!

… Ёкъ, унутмадым сени, афатлы Бекабад!

Мезарлыкъ олдынъ эджельсиз халкъыма.

Юрегим къалтырар сени анъгъанда, Бекабад!

Нелер, нелер кельмез бугунь акълыма!..»

***

«Окюрди он секиз майыста поездлар –

Эв-баркъсыз къалды сабийлер, аналар.

Ябаний коклерде сёндилер йылдызлар.

Аля эп бизлерни лянетнен анъалар.

Сепильдин Уралгъа, кумларгъа, миллетим,

Ач-чыплакъ хорландынъ – азаплар чектинъ.

Ватансыз ве акъсыз къалдын сен бир етим,

Комендант огюнде баш эгдинъ, чёктинъ.»

***

«Юрегим эфкярнен гудюрдеп алгъанда,

Озюмни туталмай чокъ шейлер айтам.

Тиз чёкем, миллетим, мен сенинъ алдынъда.

Асырлар кечирген куньлерге къайтам:…

Кечтилер афатлы, азаплы о йыллар.

Сен Кене турдынъ тирелип аякъкъа,

Багъыра-чагъыра адынънъы анъдылар.

Къайтырмыз иншалла анна-топракъкъа!»

***

Сен олмасанъ

Не Ялта бар,

Не денъиз бар,

Не Ада!

Сен олмасанъ,

Азиз халкъым,

Кимге керек

Бу дюнья?

***

Мен емин-ант этем:

Сыранда къалам.

Ольсем де, къалсам да,

Яшар несилим!

Мен сенден кучь-къуввет,

Ильхамлар алам.

Яша сен, миллетим!

Бу меним истегим!

А.Р. Хуршутов (Ялта),

М. Меметов, С. Щепин ве А. Касимов (Новороссийск),

Р. Ю. Кубединов (Топчикой),

Р. Гралов ве В.Э. Абдураимов (Акъмесджит)

15.05. 2018г.

Похожие материалы

Ретроспектива дня