Сemilev\’in Memnun Olmas? M?mk?nd?r

Post navigation

Сemilev\’in Memnun Olmas? M?mk?nd?r

«K?r?m» Radyosu’nda K?r?m Tatar programlar? art?k Ukraynaca dublajl? olarak yay?nlanmakta. KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev’in isteklerine göre K?r?m Tatarlar?n?n Ukrayna dili alan? içine sistematik surette bat?r?lmas?na daha bir f?rsat yarat?ld?.

 

Сemilev'in Memnun Olmas? MümkündürMustafa Cemilev’in K?r?m Tatar Dilinin K?r?m’da bölgesel bir dil statüsünü veren Devlet Dil Politikas? Temelleri Ukrayna Kanunu’nun kabul edilmesine kar?? ç?kt???n? hat?rlatmam?za gerek var.

 

«Mustafa Cemilev, KTMM ad?na K?r?m Tatarlar?n?n Ukrayna yüksek okullar?nda e?itim görmeleri gerekti?i için Ukraynacan?n üstünlü?ünden dolay? Devlet Dil Politikas? Temelleri Ukrayna Kanunu’nun K?r?m Tatarlar?na gerekmedi?ini aç?klad?. Böylece Cemilev K?r?m Tatarlar?na kar?? harekete geçti, çünkü bu Kanun Tasar?s? K?r?m Tatarlar?na anadilinde e?itim görmeyi ve K?r?m Tatarcan?n geli?imini garanti eder«, — diye belirtti Yasa Tasar?s? yazarlar?ndan biri, Ukrayna Milletvekili Vadim Kolesniçenko kendinin 21 Haziran günü yapt??? bas?n aç?klamas?nda.

 

Mustafa Cemilev kendi tutumunu böylece kan?tlamaya çal??t?:

«Bu yasa öncelikle Ukrayna devleti ve Ukrayna halk? için bir tehdit olu?turuyor. Sovyet döneminde dil politikas?n?n ne oldu?unu gayet iyi biliyoruz. Ukrayna dili arka plana çekilir ve imha edilirdi. Birçok etnik Ukraynal?lar kendi dilini kaybetmi? ve böyle bir yasa yürürlü?e girirse, Ukrayna’n?n 13 bölgesinde Ukraynaca ö?renimini te?vik eden nedenler ortadan kald?r?l?r. K?r?m Tatarlar? için de bu çok kusurlu bir yakla??m, çünkü politikam?z çocuklar?m?z?n devlet dilini bilmesi gerekti?ini vurgulamaktad?r.«

 

CrimeanTatars.org. verdi?i bilgilere göre, K?r?m Devlet TV ve Radyo Kampanyas? K?r?m Tatar yay?n müdürü Gülnar Egizova belirtti?i gibi, radyo yay?nlar?n?n 100,6 FM frekans?na girmesinden sonra iki dilde yay?na geçme talep edilmeye ba?land?.

 

Yay?n müdürüne göre yay?n iki sesle yap?l?r, yani metnin bir paragraf? K?r?m Tatarca seslendirilmesinin ard?ndan hemen bu paragraf?n Ukraynaca tercümesi yap?l?r.

 

«Böylece K?r?m Tatar konu?mas? blok olarak yay?nlanm?yor. Örne?in stüdyoda bir misafirin prensipal olarak yaln?zca K?r?m Tatarca konu?tu?u takdirde istisna olur» — dedi o.

 

Gülnar Egizova’n?n bildirdi?ine göre, Sal?, Per?embe ve Cumartesi günleri K?r?m Tatarca programlar yay?nlan?r. ?lk müzik yay?n? 10 dakika sürer. Ö?leden sonra 18 dakikal?k müzik-e?lence yay?n? yap?l?r.

 

K?r?m Tatarca Yay?n Bölümü, canl? yay?n için tasarlanm?? bir stüdyoda çal??abilir. Fakat canl? yay?n stüdyosunda da yay?nlar Ukraynaca ve Rusça yap?lmal?.

 

«K?r?m» Radyosu K?r?m’?n en eski radyo istasyonu. Günümüzde o yedi dilde, yani Rusça, Ukraynaca, Yunanca, Ermenice, Almanca, Bulgarca ve K?r?m Tatarca bilgi, sanat ve müzik içerikli yay?nlar? yapar.

 

Yak?n zamana kadar «K?r?m» Radyosu kablolu radyo olarak yay?n yapard?, fakat ?imdi onun yay?nlar? 100,6 FM dalgas?ndan izlenebilir. K?r?m Tatarca yay?nlar haftada sadece iki saatlikti.

 

?imdilik K?r?m Tatarca yay?nlar bir saatliktir, yani yay?n vakti bir saate k?s?tland?r?ld?.

 

http://crimea24.info
http://censor.net.ua
http://telegrafua.com

bilgilerinden yararland?

 

MF Bas?n Servisi

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня