Celal ?elebiyev’in «Topra??n Dili» adl? kitab? yay?nland?

Post navigation

Celal ?elebiyev’in «Topra??n Dili» adl? kitab? yay?nland?

Celal Çelebiyev’in «Topra??n dili» adl? çal??mas?n?n 3. cildi yay?nland?. Celal Çelebiyev’in kaderine hiç kimse kay?ts?z kalamaz.

Celal A?a Çelebiyev

Celal A?a Çelebiyev — analitik dü?ünen milli mücadele konusunda kat? bir tutuma sahip bir insand?r.

 

O kendisinin ve kendi halk?n?n anayasal haklar?n? savunarak 1960’l? y?llar?n ba?lar?nda açl?k grevine ba?lad?, K?r?m Tatar Milli Hareketi’ne aktif olarak kat?larak totaliter rejimince k?nand? ve yarg?land?.

 

Celal A?a, ya?amak ve çal??mak için K?r?m’a ta??nd?ktan sonra Sovyet ceza sistemince sürekli olarak zulmedilen halka mensubiyetinden dolay? dört kere K?r?m’?n d???na sürüldü. O sa?l???n? yitirdi, fakat kendisinin hakl? oldu?unu ?srarla savunmay? hiç b?rakmazd?.

 

Milli mücadeleye kat?lan Celal Çelebiyev’in neslindeki K?r?m Tatarlar?n?n karakterine özgü bir özelli?in varl??? dikkate de?erdir: onlar kendi ç?karlar?n? halk?n ç?karlar?ndan üstün tutmazlar.

Celal A?a Çelebiyev mühendislik e?itimine sahip olmakla birlikte ya?am biçimine göre vatansever bir akademisyendir — y?llar önce o, kendisi için K?r?m toponimisini inceleme ve de?ifre etme görevini belirledi.

Dört ciltlik dev çal??ma 1994 y?l?na kadar tamamlanm??t?. Söz konusu bilimsel çal??ma üzerinde 23 y?l çal???ld?. Celal Çelebiyev’e göre yer adlar?n?n çok yo?un bir ?ekilde konsantre oldu?u ve böylece yerli halk?n tarihinin ula?t?r?ld??? K?r?m’dan ba?ka böyle bir yer yoktur zaten.

 

Tamamlanan çal??man?n yay?nlanmas? için gerekli para 1990’l? y?llar?n ortalar?ndan itibaren bulunmaya çal???ld?.

 

K?r?m Tatar Sanat Müzesi’nde gerçekle?en kitab?n tan?t?m töreni s?ras?nda yak?n gelecekte çal??man?n 4. cildinin yay?nlanaca?? umuldu.

 

Tan?t?m törenine kat?larak konuçma yapanlar, yazara çok büyük ve önemli bir i? yapmas?ndan dolay? ?ükranlar?n? sundular. Yüzde 10 görme kapasitesine sahip olan Celal Bey y?llard?r (bu güne kadar) çok zor ko?ullarda ?s?t?lmam?? külübemsi bir yap?da ya?amakla birlikte elinde bir büyüteç ile çal??maya devam eder.

Adil Seyitbekirov,


«Голос Крыма» «K?r?m Sedas?» Gazetesinin

51 (989) Say?l? ve 21.12.2012 Tarihli Nüshas?

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня