K?r?m\’da Genel N?fus Say?m?na — EVET!

Post navigation

K?r?m\’da Genel N?fus Say?m?na — EVET!

Halk Partisi Milli F?rka, 20 Haziran 1914’te Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir PUT?N’e K?r?m’da genel nüfus say?m?n? gerçekle?tirme teklifinde bulundu.

 

Milli F?rkaRusya Hükümeti, konuyla ilgili gerekli görü?meler yapt???ndan sonra K?r?m’da 2014 y?l? sonbahar?nda genel nüfus say?m?n? gerçekle?tirme karar? ald?. 


K?r?m’da nüfus say?m?n? gerçekle?tirme karar?n?n ne zaman ve kimlerce al?nd??? Rusya Federal ?statistik Servisi Ba?kan? A.E. SUR?NOV’un Milli F?rka’ya cevaben yazd??? mektupla duyuruldu.

 

??te belgenin tam metni:

 

 

 

 

FEDERAL ?STAT?ST?K SERV?S?
(ROSSTAT)

Halk Partisi
Milli F?rka
Kurul Ba?kan?
V.E. ABDURA?MOV’a

Myasnitskaya sok. no: 39, 1, Moskova, 107450
Tel:. (495) 607-49-02, faks: (495) 607-40-87
http://www.gks.ru; E-posta: stst@gks.ru

14.07.2014 № АС-08-2/2437-ДР

 

K?r?m Federal Bölgesinde
genel nüfus say?m? ile ilgili olarak

 

Say?n Vasvi Ennan o?lu!

 

Federal ?statistik Servisi, Rusya Federasyonu Devlet Ba?kanl???’n?n, 20 Haziran 2014 tarihli ve № 20-06/01 say?l? ba?vurunuza cevaben verdi?i 23 Haziran 2014 tarihli ve №A26-01-70344611 say?l? Emir üzerine ?unlar? duyurur:

 

Rusya Federasyonu Hükümeti Ba?kan Yard?mc?s? D.N. Kozak ile yap?lan mü?avere toplant?s?n?n 26 Haziran 2014 tarihli ve № ДК- П13-126пр say?l? protokolü uyar?nca 2014 y?l?n?n IV. çeyre?inde K?r?m Cumhuriyeti’nde ve federal aç?dan önemli Sevastopol ?ehrinde «K?r?m Federal Bölgesinde Nüfus Say?m?» adl? federal istatistik gözlemi gerçekle?tirme karar? al?nd?.

Halihaz?rda Rusya Federasyonu Hükümeti’nin konuyla ilgili talimat? haz?rlanmaktad?r.

Söz konusu gözlem s?ras?nda hem K?r?m Federal Bölgesinin yerle?ik nüfusuna hem de geçici olarak (bir y?la kadar) K?r?m Federal Bölgesi’nde bulunan ve yurtd???nda ya?ayan ki?ilere anket uygulanacakt?r.

«K?r?m Federal Bölgesinde Nüfus Say?m?» adl? Federal ?statistik Gözlem Program?, cinsiyet, ya?, do?um yeri, vatanda?l?k, medeni durum, milliyet, e?itim düzeyi, e?itim kurumlar?nda e?itim görme, geçim araçlar?, ekonomik faaliyet, göç, do?urganl?k ve konut ko?ullar?n?n yan? s?ra hanehalk? kompozisyonlar? haklar?ndaki sorular? içeren Rusya 2010 Nüfus Say?m? Program? ile ayn? olacakt?r.

K?r?m Federal Bölgesinde genel nüfus say?m? sonuçlar?n?n?n 2015 y?l? Nisan ay?na kadar belirlenmesi planlanmaktad?r.

Buna ek olarak 2015 y?l? Ekim ay?nda K?r?m Federal Bölgesi dahil olmak üzere Rusya Federasyonu’nda «2015 Y?l? Sosyodemografik Anketleme (Mini Nüfus Say?m?)» adl? federal istatistik gözlem yap?lacakt?r.

Mikro nüfus say?m? s?ras?nda genel nüfus say?m?ndan farkl? olarak nüfusun sadece bir k?sm? (yakla??k % 2’si) ankete kat?l?r. Söz konusu program, üreme planlar?, sa?l?k durumu, vatanda?l?k tarihi, göç, okul öncesi e?itimin eri?ilebilirli?i konular?ndaki ek sorular? içerir. Mikro nüfus say?m?n?n sonuçlar? 2016 y?l?nda aç?klanacak.

Federal ?statistik Servisi, K?r?m Federal Bölgesinde nüfus say?m?na deste?inizden dolay? ?ükranlar?n? sunmakla birlikte ilerde sizinle i?birli?i yapmay? umuyor.

 

Rusya Federal ?statistik Servisi Ba?kan?
A.E. SUR?NOV

K?r?m'da nüfus say?m?n? gerçekle?tirme karar?n?n ne zaman ve kimlerce al?nd??? Rusya Federal ?statistik Servisi Ba?kan? A.E. SUR?NOV'un Milli F?rka'ya cevaben yazd??? mektupla duyuruldu

K?r?m'da nüfus say?m?n? gerçekle?tirme karar?n?n ne zaman ve kimlerce al?nd??? Rusya Federal ?statistik Servisi Ba?kan? A.E. SUR?NOV'un Milli F?rka'ya cevaben yazd??? mektupla duyuruldu


 

Похожие материалы

Ретроспектива дня