KTHC’nden Ukrayna Cumhurba?kan? ve ?ktidar?na Ba?vuru

Post navigation

KTHC’nden Ukrayna Cumhurba?kan? ve ?ktidar?na Ba?vuru

Ukrayna Cumhurba?kan? V.F. Yanukoviç’e
13 ?ubat 2012 tarihli 37/1 numaral? mektup

 

Say?n Viktor Federoviç,

 

Ukrayna Cumhurba?kan?n?n, Ukrayna Cumhurba?kanl??? ?daresi temsilcilerinin, Ukrayna Bakanlar Kurulu temsilcilerinin, Ukrayna ?nsan Haklar? Ombudsman?n?n, Ukrayna Yüksek Radas? fraksiyonlar? ba?kanlar?n?n, Ukrayna Yüksek Radas? komiteleri ba?kanlar?n?n, Ukrayna Milletvekillerinin, K?r?m Tatar Halk Cephesi temsilcileriyle K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?n?n inisiyatiflerinin:

1. 18 May?s 2012’de Akmescit (Simferopol) ?ehrinin Merkez Meydan?nda Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s?n? düzenleme inisiyatifinin;

2. 2010 y?l?nda Ukrayna Cumhurba?kan? V.F. Yanukoviç’in K?r?m Özerk Cumhuriyeti Hükümetine verdi?i K?r?m Tatar Halk?n?n haklar?n?n iadesi ile ilgili Ukrayna Kanununun üzerinde çal???lmas? ve kabul edilmesini sa?layan bir dizi önlemlerin al?nmas? emri uyar?nca K?r?m Özerk Cumhuriyeti Hükümetinin K?r?m Tatar Halk Cephesi ile birlikte 18 May?s 2012 y?l?na kadar K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanununun üzerinde çal???ld?ktan sonra söz konusu Kanunun kabul edilmesi ve yürürlü?e girmesine yönelik ortak eylemler inisiyatifinin

— realize edilmesi konusundaki i?birli?i ve ortak çal??ma amac?yla görü?me ve toplat?lar?n düzenlemeleri gerekti?i öneriyi K?r?m Tatar Halk Cephesi ?cra Komitesi’nin emriyle Size ula?t?r?yoruz.

Sizin anayasal yetkileriniz çerçevesinde görü?me ve ortak çal??ma önerilerimizi dikkate alarak konuyla ilgili karar alman?z? istiyoruz.

 

Sag?lar?mla,

Milli F?rka Kene? Ba?kan? Vasvi Abduraimov

 

KTHC’nden Ukrayna Cumhurba?kan? ve ?ktidar?na Ba?vuru

 

*     *     *

 

Ukrayna Cumhurba?kan?,
Ukrayna Cumhurba?kanl??? ?daresi temsilcileri,
Ukrayna Bakanlar Kurulu temsilcileri,
Ukrayna ?nsan Haklar? Ombudsman?,
Ukrayna Yüksek Radas? fraksiyonlar?n?n ba?kanlar?,
Ukrayna Yüksek Radas? komitelerinin ba?kanlar?,
Ukrayna Milletvekillerine
K?r?m Tatar Halk Cephesi temsilcileriyle
2012 y?l?n?n ?ubat-Mart aylar?nda
görü?me ve toplat?lar? düzenleme önerisi

 

1. Bölüm

 

Görü?me kat?l?mc?lar?:

Ukrayna Cumhurba?kan? V.F. Yanukoviç

Ukrayna Cumhurba?kanl??? ?daresi’nden:

Ukrayna Cumhurba?kanl??? ?daresi Ba?kan? S.V. Levoçkin
Cumhurba?kan? Dan??man? — Ukrayna Cumhurba?kan? ?daresi Anayasal ve Yasal Modernle?tirme Ana Müdürlü?ü Ba?kan? M.?. Stavniyçuk

Ukrayna Bakanlar Kurulu’ndan:

Ukrayna Ba?bakan? N.Y.Azarov
Ba?bakan Yard?mc?s? — Sosyal Politika Bakan? S.L. Tigipko
Ukrayna Kültür Bakan? M.A. Kulinâk
Ukrayna Adalet Bakan? A.V.Lavrinoviç

Ukrayna Yüksek Radas? ?nsan Haklar? Ombudsman?

Ukrayna Yüksek Radas? ?nsan Haklar? Ombudsman? N.?. Karpaçeva

Ukrayna Yüksek Radas?ndan:

Ukrayna Yüksek Radas? Ba?kan? V.M. Litvin
Ukrayna Yüksek Radas? ?nsan Haklar?, Milli Az?nl?klar ve Milletleraras? ?li?kiler Komitesi Ba?kan? O.A.Zarubinskiy’ye
Ukrayna Yüksek Radas? Yasal Politika Komitesi Ba?kan? S.G. Mis?enko
Ukrayna Yüksek Radas? Siyasi Bask? Kurbanlar?, Etnik Siyaset, Etnik Çat??malar? Önleme Alt-Komitesi Ba?kan? Y.V.Gnatkeviç
Ukrayna Yüksek Radas? Standart Belirleme Faaliyetleri ve Yasama Faaliyeti Planlama Alt Komitesi Ba?kan? R.M. Zvar?ç

Ukrayna Yüksek Radas? fraksiyonlar?ndan:
Ukrayna Yüksek Radas?’nda Bölgeler Partisi Fraksiyonu Ba?kan? A.S. Yefremov
Ukrayna Yüksek Radas?’nda Yulya Timo?enko Blo?u — «Batkivs?ina» (Vatan) Fraksiyonu Ba?kan? A.A. Kojemâkin
Ukrayna Yüksek Radas?’nda «Bizim Ukrayna — Halk?n Öz Savunmas?» Fraksiyonu Ba?kan? N.V. Mart?nenko
Ukrayna Yüksek Radas?’nda Ukrayna Komünist Partisi Fraksiyonu Ba?kan? P.N. Simonenko
Ukrayna Yüksek Radas?’nda Halk Partisi Fraksiyonu Ba?kan? ?.F. ?arov
Ukrayna Yüksek Radas?’nda «Gelecek U?runa Reformlar» Milletvekilleri Grubu Ba?kan? ?.A.R?bakov

 

K?r?m Tatar Halk Cephesi’nden:

 

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteran? Enver Ametov
K?r?m Tatar Milli Hareket Veteran? Timur Da?c?
K?r?m Mühendislik Pedagoji Üniversitesi Doçenti, Birle?mi? Solcular ve Köylüler Ukrayna Partisinin K?r?m’daki Bölgesel Organizasyonu Ba?kan? Dr. Enver Umerov
Milli F?rka Kene? (Kurul) Ba?kan? Dr. Vasvi Abduraimov
Uluslararas? K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Ba?kan? Dr. Nadir Bekirov
«Vatanda?» Hay?r Vakf? Ba?kan? Rustem Halilov
«K?r?m Nesli» Sivil Toplum Kurulu?u Ba?kan? Ruslan Balbek
K?r?m Tatar Halk Cephesi Organizasyon Komitesi Üyesi Rinat ?aymardanov

 

2.BÖLÜM

 

Görü?me ve toplant?lar?n amac? — Ukrayna yüksek makamlar?n?n K?r?m Tatar Halk Cephesi ile birlikte K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? ve K?r?m Tatar Halk Cephesi’nin inisiyatiflerinin:

2.1. 2010 y?l?nda Ukrayna Cumhurba?kan? V.F. Yanukoviç’in K?r?m Özerk Cumhuriyeti Hükümetine verdi?i K?r?m Tatar Halk?n?n haklar?n?n iadesi ile ilgili Ukrayna Kanununun üzerinde çal???lmas? ve kabul edilmesini sa?layan bir dizi önlemlerin al?nmas? emri uyar?nca K?r?m Özerk Cumhuriyeti Hükümetinin K?r?m Tatar Halk Cephesi ile birlikte 18 May?s 2012 y?l?na kadar K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanununun üzerinde çal???larak kabul edilmesi ve yürürlü?e girmesine yönelik ortak eylemleri inisiyatifinin;


2.2. 18 May?s 2012’de Akmescit (Simferopol) ?ehrinin Merkez Meydan?nda Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s?n? düzenleme inisiyatifinin 

 

— realize edilmesiyle ilgili i?birli?i ve eylemlerin koordinasyonu konulu görü?meler yapmakt?r.

3.BÖLÜM


K?r?m Tatar Halk Cephesi’nin, 2010 y?l?nda Ukrayna Cumhurba?kan? V.F. Yanukoviç’in K?r?m Özerk Cumhuriyeti Hükümetine verdi?i K?r?m Tatar Halk?n?n haklar?n?n iadesi ile ilgili Ukrayna Kanununun üzerinde çal???lmas? ve kabul edilmesini sa?layan bir dizi önlemlerin al?nmas? emri uyar?nca K?r?m Özerk Cumhuriyeti Hükümetinin K?r?m Tatar Halk Cephesi ile birlikte 18 May?s 2012 y?l?na kadar K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanununun üzerinde çal???larak kabul edilmesi ve yürürlü?e girmesine yönelik ortak eylemler inisiyatifiyle ilgili teklifleri:

1. Yasama giri?iminde bulunma hakk?na sahip olan Ukrayna yüksek makamlar?n?n temsilcilerine K?r?m Tatar Halk Cephesi temsilcileriyle Bask?c? Politikalara Maruz Kalan K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanununun üzerinde çal???lmas? ve kabul edilmesi için ortak tedbirler konusunda 2012 y?l?n?n ?ubat-Mart aylar?nda görü?meler düzenleme teklifi;

2. Söz konusu Yasa Tasar?s? önerisinde bulunacak yasama giri?iminde bulunma hakk?na sahip olan subjeyi belirleme teklifi;

3. Ukrayna Yüksek Radas?nda Kanun Tasar?s?n?n üzerinde çal???lmas?, uzla??lmas? ve oylan?lmas? için bir ortak çal??ma grubu olu?turma teklifi. Ukrayna yüksek makamlar? taraf?ndan önerilen kat?l?mc?lar?n ve K?r?m Tatar Halk Cephesi temsilcilerinin Çal??ma Grubuna dahil edilmesi teklifi;

4. Kanun Tasar?s? haz?rlanmas? a?amalar?n? belirleme, a?amalar?n zamanlamas?n? ve Kanun Tasar?s? haz?rlanmas?n?n her a?amas?nda gerekli faaliyetleri yürütme sorumlular? belirleme önerisi;

5. Ukrayna Cumhurba?kan? taraf?ndan ba?lat?lan Ukrayna’da demokratik dönü?ümlerin çerçevesinde Ukrayna Cumhurba?kan? V.F. Yanukoviç’in talimatlar? do?rultusunda yürütülen Ukrayna üst makamlar? ve K?r?m Tatar toplumunun K?r?m Tatar Halk?n?n haklar?n?n iadesine yönelik ortak faaliyetleri hakk?nda olumlu bir PR kampanyas?n? yapmak. PR kampanyas? çerçevesinde K?r?m Tatar Halk? ve Ukrayna yüksek makamlar?n?n i?birli?inin demokratik ve olumlu niteli?ini, K?r?m ve Ukrayna’da siyasi ve sosyal durumun istikrara kavu?turulmas? hem de yabanc? yat?r?mc?lar?n gözünde K?r?m’?n ekonomik cazibesinin art?r?lmas? için K?r?m Tatar sorununun yasal çözümünün önemini vurgulamakt?r.

6. Söz konusu Kanunun haz?rlanmas? ve Ukrayna Yüksek Radas?nca onaylanmas? için tüm gerekli ad?mlar?n ve prosedürlerin yap?lmas?n? organize etmektir.

7. Kanun Tasar?s?n?n Ukrayna Yüksek Radas?nca oylanmas?na sunmakt?r.

8. Ukrayna Yüksek Radas?nca oylanan Kanun Tasar?s?n? Ukrayna Cumhurba?kan?n?n imzas?na göndermektir.

9. 18 May?s 2012 y?l?na kadar K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanununu yay?nlamak ve yürürlü?e girdirmektir.

 

4.BÖLÜM

 

18 May?s günü Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s?n? düzenleme ile ilgili K?r?m Tatar Halk Cephesi’nin teklifleri:

1. K?r?m Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ve K?r?m Özerk Cumhuriyeti Yüksek Konseyi’ne, Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s?n? haz?rlama ve düzenleme için Organizasyon Komitesini olu?turmay? buyurmakt?r;

 

2. Organizasyon Komitesine, K?r?m Özerk Cumhuriyeti Hükümetinden a?a??daki temsilcilerin:

4.2.1. KÖC Bakanlar Kurulu temsilcilerinin
4.2. 2. KÖC Yüksek Konseyi temsilcelirinin
4.2. 3. K?r?m Özerk Cumhuriyeti Ukrayna Cumhurba?kan? Temsilcili?inin temsilcilerinin
4.2. 4. Kolluk temsilcilerinin 

— dahil edilmesini tavsiye etmektir;

 

3. K?r?m Tatar Halk Cephesinden:

4.3.1. K?r?m Tatar Milli Hareket Veteran? Enver Ametov’un
4.3. 2. Milli F?rka Kene? (Kurul) Ba?kan? Dr. Vasvi Abduraimov’un
4.3. 3. Birle?mi? Solcular ve Köylüler Ukrayna Partisinin K?r?m’daki Bölgesel Organizasyonu Ba?kan? Dr. Enver Umerov’un
4.3. 4. Milli F?rka ?cra Komitesi Ba?kan? Re?at Ablayev’in
4.3. 5. Uluslararas? K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Ba?kan? Dr. Nadir Bekirov’un
4.3. 6. «Vatanda?» Hay?r Vakf? Ba?kan? Rustem Halilov’un
4.3. 7. «K?r?m Nesli» Sivil Toplum Kurulu?u Ba?kan? Ruslan Balbek’in
4.3. 8. «K?r?m Yurt» Sivil Toplum Kurulu?u Ba?kan? Rustem Emirov’un
4.3. 9. K?r?m Tatar Halk Cephesi Organizasyon Komitesi Üyesi Rinat ?aymardanov’un

— Oganizasyon Komitesine girdirilmesini önermektir.

 

4. Organizasyon Komitesine a?a??daki görevlerinin (projenin) geli?tirilmesi ve onaylanmas? tavsiyesi:

4.4.1. Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s? için bütçe olu?turmak;
4.4.2. Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s?na hükümetten, toplumdan, ziyaretçilerden kat?lacak konu?mac?lar? belirlemek;
4.4.3. Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s? senaryosu üzerinde çal??mak;
4.4.4. Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s? s?ras?nda güvenlik ve kamu düzenini sa?lamak;
4.4.5. Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s? s?ras?nda t?bbi destek sa?lamak;
4.4.6. Akmescit ?ehrine Kefe (Feodosiya), Yalta, Akyar (Sivastopol), Nikolayev, Moskova, Gözleve (Yevpatoriya) yönlerinden giri?lerinde Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s? kat?l?mc?lar?n?n toplama noktalar?n? düzenlemek;
4.4.7. Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s? kat?l?mc?lar?n?n toplama noktalar?ndan Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s?n?n te?kilâtland?r?laca?? yere engelsiz gitmelerini düzenlemek;
4.4.8. K?r?m Tatar Milli Toplant?s?n?n te?kilâtland?r?laca?? yere biti?ik alanlarda alkollü içeceklerin sat???n? yasak etmek ve yasa??n yerine getirilmesini kontrol etmek;
4.4.9. K?r?m Tatar Milli Toplant?s?n?n düzenlenece?i yerde hoparlör donan?m?n?, görsel propaganda ve koruma araçlar?n? sa?lamak;
4.4.10. Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s?na Ukrayna Hükümetinden, uluslararas? örgütlerden, K?r?m Tatar diasporalar?ndan kat?lacak kat?l?mc?lar? davet etmek, kar??lamak, konuklamak. Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s? misafirlerinin korunmalar?n? ve Milli Toplant?n?n düzenlenece?i yere ula??lmalar?n? sa?lamak;
4.4.11. Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s? konu?ma metinlerinin haz?rlanmas? ve do?rulanmas?;
4.4.12. Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s? Karar?n?n haz?rlanmas?;

 

5. Organizasyon Komitesine, sorumluluk payla??m?n? ve Organizasyon Komitesinin Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s? düzenlenmesi ile ilgili faaliyetleri için ?ahsen sorumlular?n atanmalar?n? yapmak;

6. Organizasyon Komitesine, Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Tolant?s?n?n haz?rlanmas? ve düzenlenmesi süreçlerine K?r?m’?n sivil toplum kurulu?lar?n?n kat?l?m?n?n mümkün oldu?u kadar geni? kapsamda yap?lmas?na çal??mak;

7. K?r?m ve tüm Ukrayna bas?n?nda Ukrayna Hükümetinin K?r?m Tatar sorununun yasal çözümüne çal??mas?n? ve Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s?na kat?l?m?na K?r?m, Ukrayna ve uluslararas? toplumun gözünde olumlu bir imaj yaratmay? amaçlayan PR kampanyas?n? yürütmeyi Organizasyon Komitesine önermek. PR kampanyas? çerçevesinde K?r?m’da ya?ayan di?er milletlere halel getirmeksizin K?r?m Tatar sorununun yasal olarak halledilmesine yönelik Ukrayna Hükümeti ve K?r?m toplumunun ortak faaliyetlerinin olumlu de?erlendirilmesi yap?lmal?.

 

5. BÖLÜM

 

Notlar:

1. K?r?m Tatar Halk Cephesi heyetinin Ukrayna Yönetimi ile görü?meleri, hem Ukrayna yüksek makamlar? temsilcileri ile e?zamanl? ortak toplant? format?nda, hem K?r?m Tatar Halk Cephesi delegasyonunun Ukrayna Hükümeti temsilcilerinin grubuyla görü?me format?nda, hem de K?r?m Tatar Halk Cephesi delegasyonunun an?lan Ukrayna yüksek makamlar? temsilcileri ile bireysel görü?me ?eklinde düzenlenebilirler.

2. Bu konular?n üzerinde ön görü?me ve dan??malar yürütmek için Ukrayna yüksek makamlar? temsilcilerinin K?r?m Tatar Halk Cephesi’nin nispeten küçük bir personeli ile ön toplant?lar yap?labilirler.

3. Sorunlar?n görü?ülmesi için acil önlemler gerektiren durum nedeniyle Ukrayna yüksek makamlar? ve K?r?m Tatar Halk Cephesi temsilcileri aras?nda toplant?lar?n düzenlenmesi için vakit son derece s?n?rl?d?r. Bunun ba?lam?nda 2012 y?l?n?n ?ubat ve Mart aylar?nda an?lan görü?me ve toplant?lar?n yap?lmas? ve K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Kanun Tasar?s?n?n haz?rlanmas?na ba?lang?ç konulmas?, K?r?m’da sosyal gerginli?in artmas?n? önler ve K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Kanun Tasar?s?n?n tam ve dengeli haz?rlanmas? ve kanunun istenen süre içinde kabulü ve yürürlü?e girmesi için tüm gerekli ko?ullar olu?turur.

 

K?r?m Tatar Halk Cephesi ?cra Komitesi

 

MF-Inform

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня