Leonid Ku?ma: «K?r?m Tatarlar? — Ukraynal?lar?n ve Ukrayna\’n?n as?rl?k d??manlar?»

Post navigation

Leonid Ku?ma: «K?r?m Tatarlar? — Ukraynal?lar?n ve Ukrayna\’n?n as?rl?k d??manlar?»

12 Eylül 2012 tarihinde K?r?m Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi’nde eski Devlet Ba?kan? Leonid Kuçma ba?kanl???ndaki «Ukrayna» fonu taraf?ndan yetenekli ö?rencilerin bireysel burslarla ödüllendirilmesi için bir tören düzenlendi. Fon kurucusu Ukrayna’n?n ikinci Cumhurba?kan? (1994-2005 y?llar? aras?nda) Leonid Kuçma, ö?rencilere bireysel ödüllerin da??t?m? için K?r?m Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi’ne geldi.

 

KTMM sitesinde konuyla ilgili bir haber yay?nland?.

Ukrayna'n?n ikinci Cumhurba?kan? (1994-2005 y?llar? aras?nda) Leonid Kuçma, ö?rencilere bireysel ödüllerin da??t?m? için K?r?m Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'ne geldi

KMPÜ Rektörü Fevzi Yakubov, ö?retim üyeleri ve ö?renciler ad?na Leonid Kuchma’ya süregelen desteklerinden dolay? te?ekkürlerini ifade etti.

 

KMPÜ Rektörü Fevzi Yakubov: «Leonid Daniloviç, Sizin için Ukrayna tarihinde alt?n sayfalar tahsis edilece?ini dü?ünüyorum. Ben Ukrayna genelinde Sizi sevme yar??mas?na kat?ld???m?z takdirde bizim Sizi herkeslerden daha çok sevece?imizden eminim!» — diye konu?tu.

 

Rektörün giri? konu?mas?ndan sonra burs vermek üzere sahneye Leonid Kuçma davet edildi.

 

?ktisat Bölümü 3.s?n?f ö?rencisi Sevile Ablayeva, ?ktisat Bölümü 5. S?n?f ö?rencisi Oleg Oni?çük, K?r?m Tatar ve Türk Filolojisi Bölümü 4. s?n?f ö?rencisi Naciye Rustemova, Sanat Bölümü 3. s?n?f ö?rencisi Mustafa Çabanov, Tarih ve Filoloji Bölümü 2. s?n?f ö?rencisi Anife Karabiber bu y?lda bireysel burslarla ödüllendiler.

 

Eski Ukrayna Cumhurba?kan?, Ukrayna’n?n ba??nda iken K?r?m Tatar Halk?n?n sorunlar? da dahil olmak üsere tüm sorunlar? çözmeye çal??t???n? belirtti. Leonid Kuçma:

«Ben o zaman eski Sovyetler Birli?i’nin her kö?esinden, yani Kazakistan’dan, Özbekistan’dan ve di?er eski Sovyet cumhuriyetlerinden insanlar?n geri döndü?ünü anlard?m. Yüksek e?itim sahibi olan son derece profesyonel insanlar, bilim adamlar? ve profesörler kendi anatopraklar?na dönmekteydiler, fakat ne yaz?k ki, onlar?n bilgilerinin kullan?laca?? alan yoktu. Bu büyük problemdi!»

 

Leonid Kuçma: «Ben K?r?m Tatarlar?n?n kendi topra??nda vatan bilincinin gerektidri?i gibi kendilerini duymalar?n? isterim. Bu en önemli ?eydir. ?ktidar, K?r?m Tatarlar?n?n kökenlerinin K?r?m’da oldu?unu ve herhangi durumda, en zorlu ekonomik ?artlarda bile bu halka yard?mc? olmak mümkün oldu?unu anlamal?d?r. Bu anlay??a ula??lsa e?er problemlerin say?s? oldukça azal?r.» — diye konu?tu.

 

Gerekli sonsöz

 

Leonid Kuçma’n?n K?r?m Özerk Cumhuriyeti özerklik yetkilerinden en az?ndan ta? üstünde ta? b?rakmad??? bilinmelidir. KTMM ba?kanlar?n?n büyük dostu Leonid Daniloviç Kuçma’n?n Cumhurba?kanl???ndayken Ukrayna Milletvekillerinin büyük ço?unlu?unca kabul edilen Ukrayna’da K?r?m Tatarlar?n?n haklar?n?n iadesi konulu yasa tasar?s?n? veto etti?i gerçe?i hepimizce bilinmektedir. Böylece K?r?m Tatar Halk?, Leonid Kuçma sayesinde Ukrayna Anayasas? ve hukuk alan? d???nda b?rak?ld?.

 

Okumay? ve okurken dü?ünmeyi unutmayan milletta?lar?m?za Leonid Kuçma’n?n ana eseri «Ukrayna — Rusya de?ildir»i okumay? tavsiye ederiz. Onlar bu kitab? okurken Ukrayna’n?n 2. Cumhurba?kan?n?n K?r?m Tatarlar?na kar?? gerçek duygular? hakk?nda bilgilenebilirler. Örne?in, sözde K?r?m Tatarlar?n?n dostu olan Leonid Kuçma’n?n söz konusu eserinde K?r?m Tatarlar? — Ukraynal?lar?n ve Ukrayna’n?n as?rl?k dü?manlar? olarak tan?mland?.

KTMM ba?kanlar?n?n büyük dostu Leonid Kuçma, K?r?m Tatarlar?n? Ukraynal?lar?n ve Ukrayna'n?n as?rl?k dü?manlar? olarak tan?mlad?

Ayder Emirov, bu vesileyle «Полуостров» gazetesinde yay?mlad??? «Leonid Daniloviç’ten selam» ba?l?kl? makalede böyle yazd?:

 

«Ukrayna — Rusya de?ildir» kitab?n? her vatanda??ma okumay? tavsiye ederim. Bu eser güçlü ve say?ca büyük kom?u kar??s?nda kendi halk?n?n ç?karlar?n?n nas?l savunulmak gerekti?ini ö?retir.

Yazar?n Rusya’ya yönelik en samimi duygular? ve Ukrayna ile Rusya aras?nda dostluk ve karde?lik ili?kilerinin gerekti?i tekrar tekrar eserin hemen hemen her sayfas?nda yer alsa da, her halk?n kendi ana topra??na sahip olmas? gerekti?i vurgulanmaktad?r.

 

Bugün say?ca büyük ço?unlu?u olu?turan kom?ular?n ho?görüsünü kazanma yolunda kendilerini ve bütün K?r?m Tatar Halk?n? «Ukraynal?lardan daha fazla Ukraynal?lar» olarak tan?mlayan baz? K?r?m Tatar siyasetçilerinde bu sertli?in eksikli?i vard?r.»

Ukrayna'n?n ikinci Cumhurba?kan? (1994-2005 y?llar? aras?nda) Leonid Kuçma, ö?rencilere bireysel ödüllerin da??t?m? için K?r?m Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'ne geldi

MF Bas?n-Yay?n Servisi

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня