Milli F?rka\’n?n «K?r?m Tatarlar?: XXI as?r stratejisi» adl? pro?ram?

Post navigation

Milli F?rka\’n?n «K?r?m Tatarlar?: XXI as?r stratejisi» adl? pro?ram?

Milli F?rka yerel seçimlerde yer almak için ortak cephe kurmay? öneriyor

 

31 Ekim günü Ukrayna’da yerel seçimler geçecek. Bu seçimlerde köy, kasaba, semt, ?ehir semtleri, ?ehir belediyelerine ve K?r?m Özerk Cumhuriyeti Yüksek ?uras?’na millet vekilleri seçilecektir. Yeni kanunlara göre seçimler muhtelit sistemle geçirilecek ve ba? özne olarak da partiler öne ç?kacakt?r. Bize teklif edilen bu yeni kanunlar, K?r?m Tatarlar?n?n millet vekillerini seçmelerini ve seçimlerden önceki son sene içerisinde yerel ?ubelerini hukuksal aç?dan tescilleyemeyen yeni partilerin imkanlar?n? iyice k?s?tlam??lard?r.

Milli F?rka'n?n «K?r?m Tatarlar?: XXI as?r stratejisi» adl? pro?ram? Maalesef, biz K?r?m Tatarlar?, bir halk olarak bu sefer de seçimlerde kendi ba??m?za karar vermeye haz?r de?iliz. Bunu yapabilmemiz için bugün bizim ne tescilli bir partimiz, ne yeterli imkan?m?z var ve en önemlisi de aram?zda birlik yok ve K?r?m için ciddi ?ekilde sava? vermeye iradeye sahip de?iliz. Yeni seçim kurallar? da bugüne kadarki vahim durumumuzu iyice kötüye sürüklüyor.

Bu ko?ullar içerisinde halk için en iyi sonucun al?nmas? için milletin var olan gücünün ve imkanlar?n?n birle?tirilmesi gerekli. Aram?zda olabilecek herhangi rekabetin kesinlikle ortadan kald?r?l?p her bir vatanda??m?z?n ?uurlu ?ekilde 31 Ekim seçimlerinde yer almas? laz?m.

Milli F?rka tüm vatanda?lar?m?za, siyasi ve toplumsal güçlerimize milli ç?karlar?m?z u?runda birle?meleri konusunda ça?r?da bulunuyor. Milli F?rka herkese K?r?m Tatar halk?n?n diklenmesine, K?r?m’da devletçili?imizin kurulmas?na yani K?r?m Tatar halk? Yönerge’si ve K?r?m Tatar Halk?n?n milli egemenli?i hakk?ndak? Beyanname’nin maddelerinin yürürlü?e geçirilmesine yonelik bu pro?ram etraf?nda birle?meyi teklif ediyor.

Gelin aram?zda olan anla?mazl?klar ve fikir ayr?mlar?ndan ortak ç?karlar?m?z u?runda vazgeçelim.Bizler, ekimde olacak seçimlerde mümkün oldu?u kadar yüksek ba?ar? elde etmek ve K?r?m Tatar millet vekillerinin halk?m?z? yerel yönetim organlar?nda maksimum say?da temsil etmeleri için kendimizde güç bulmaya mecburuz.

 

Milli F?rka Kene?i


*    *    *

 

Milli F?rka’n?n


»K?r?m Tatarlar?: XXI as?r stratejisi» adl? pro?ram?

 

Önsöz:


XXI as?r?n ilk ony?l? bitiyor. K?r?m Tatarlar?, büyük kurbanlar vererek ve inan?lmaz çabalar sarfederek geçen as?rda deh?et dolu vadeler atlatm??lard?r. 1944’te vatanlar?ndan sürgün edilen K?r?m Tatarlar? tarihin girdaplar?na yenik dü?memeyi ve ayakta kalmay? ba?ard?lar. Daha fazlas? da, siyasi s?n?rlar?n yeniden biçilmesi ko?ullar?nda parçalara bölünen Sovyetler ?mparatorlu?unun y?k?nt?lar? alt?nda kalmamay? ba?ard?lar.

K?r?m Tatarlar?, yeniden vatanlar?na dünyadaki e?it halklar ve milletler gibi ya?ama umuduyla döndüler, ama onlar? bekleyen gerçek bir ço?unun umdu?undan daha ac?yd?.

SÜRGÜN ED?LENLER?N HEPS? DÖNEMED? — yüz binden fazla K?r?m Tatar? hala sürgün yerlerinde kalmaya mecbur. K?r?m’da bulunanlar ise y?ldan y?la toplumsal ve siyasi aç?dan daha da a?a?? basamaklara itiliyorlar.

HALA KIRIM TATAR HALKININ ?EREF VE HAKLARINI ?ADE ED?LMES? HAKKINDAK? KANUN ÇIKMADI .

HALKIN B?REYSEL VE KOLLEKT?F HAKLARI ?ADE ED?LMEM??T?R.

DEVLETÇ?L?K YOK.

KIRIM TATAR D?L? VE KÜLTÜRÜ YOK OLMA SINIRINDA.

TOPRAK VE DO?AL ZENG?NL?KLER ACIMASIZCA SÖMÜRÜLÜYOR VE ?AHS? MÜLK?YETE AYRILIYOR.

SONUÇ BELL?D?R — M?LLET?N HAYATININ TÜM SAALARDA GER?LEMES?.

Milli felaketin önlenmesi için esas vazifemiz olan her bir bireyini koruyabilecek güçteki devletçili?in K?r?m’da kurulmas? ad?na milletin kaynaklar?n?n seferber edilmesi laz?m.

 

Devletçilik nedir, nas?l kurulur?

K?r?m Tatar toplumu hala sanki devlet, hükümet ve etraftaki herkes haks?zca sürgün edilen K?r?m Tatarlar?na diklenmeleri, geli?meleri ve yükselmeleri için gerekli ko?ullar? sa?lamaya ve K?r?m’da kaybettikleri devletçili?i kurmalar? için gerekli ortam? yaratmaya mecburmu? gibi bir dü?ünceye sahip. Üstelik baz?lar? bunun için taleplerini ka??ta döküp devlete bask? uygulaman?n, uluslararas? enstitüleri i?birli?e davet etmenin yeterli olaca??n? dü?ünüyorlar. Onlar?n fikrine göre bu ?ekilde mesele kendili?iyle çözüm bulacak.

Hay?r, bulmayacak. Mükemmel ve adil bir dünya düzenine inanmaktan vazgeçmeliyiz. Modern dünyadaki rekabet ko?ullar?nda sadece haklar?n? bilen, onlar? korumay? ve yürürlü?e geçirmeyi ba?arabilen halklar yüksek yerler alabilir. Pratikte hak sahibi olmak ve bu hakk? kullanmak farkl? kavramlard?r.

Her bir halk?n milli ki?ili?inin muhafaza edilebilmesi, geli?ebilmesi ve fertlerine onurlu bir gelecek sunabilmesi için en evvela devletçili?inin mevcut olmas? laz?m. Tecrübe ?unu gösteriyor ki, milletin kendi kendini organize etmesinin hiçbir di?er ?ekli millete bu imkan? sa?lamaz. Devletçilik olmadan halk yava?ça fakat emin ad?mlarla yok olmaya do?ru ileriler. ?u sebeptendir ki, e?er K?r?m Tatar halk? bu dünyada müstakil bir halk olarak kalmak istiyorsa onun kendi devletçili?ini kurmaktan ba?ka bir gayesi yok ve olamaz da.

Bunlardan da anla??lan ?udur ki, K?r?m Tatar halk?n?n XXI.as?rdaki stratejisi ve milli gayesi etnik topra?? s?n?rlar?nda milli devletçilik kurulmas? olmal?.

Peki gelece?e sahip olmak için kurmam?z gereken devletçilik nedir? Devletçilik, topluma hükümetteki temsilcileri arac?l???yla farkl? idari kararlar alma yoluyla müstak?l surette kendisini düzenlemeye ve tanzim etmeye imkan sa?layan hükümet sistemidir. K?sacas?, maksad?m?z kesinlikle hukuksal seçim yoluyla milli meselelerimizi çözümleyebilmemiz için gerekli olan yetkilere sahip olmakt?r.

Art?k bugün etnik enerji, kaynaklar ve milli iradelerini seferber ettikleri ko?ullarda K?r?m Tatarlar? var olan kanunun eksikliklerine ra?men K?r?m’?n genel devletçili?inin 20% pay?n? talep edebilir ve elde edebilirler. Daha sonra seçimlerden seçimlere elde edilen hükümet pay?n? 5% oran?nda artt?rarak 2040’a kadar 50%lik s?n?r? gerilememiz ola?and?r. Bilfiiil bunlar K?r?m’da devletçili?i tespit edecek ko?ullard?r. Yetkilerini ustaca ve yar?madan?n tüm ahalisinin ç?karlar?n? destekleycek ?ekilde kulland??? takdirde böyle devletçilik sistemi sadece K?r?m Tatarlar?’n?n de?il K?r?m’?n geri kalan nüfüsu için de ilginç olacakt?r. Onlar?n dayan??mas? ve deste?i sayesinde böyle devletçilik daha k?sa tarihte de kurulabilir.

Böyle bir pro?ram?n uygulanmas?na tüm K?r?m’da ve K?r?m Tatarlar?’n?n bugün ya?ad??? her yerde faaliyet gösteren M?LL? F?RKA HALK PART?S? alet ve arac? olacakt?r.

 

Kurultay? nas?l yeniden organize edebiliriz?


K?r?m Tatarlar?n?n milli idare muhtariyetinin temsilci organlar?na ihtiyac? var m?? — Evet, var.

Peki bunlar nas?l olmal?? — Bugünkü hali ve kalitesiyle halk?n temsilci organlar? kendi güçlerini tamamiyle harcam?? bulunuyorlar. Aç?kças? bugünkü Kurultay ve onun taraf?ndan kurulan organlar — Milli Meclis’ten tutun da ta yerel ve bölgesel yönetime var?ncaya kadar — vazifelerinin tam aksini üstlenerek halk ve devlet yonetim sistemi aras?nda bir engel te?kil etmekteler. Daha da fazlas? Kurultay’?n kendi ald??? pozisyona uygun olarak lejitim say?lmas?na göre e?er Kurultay delegelerinin seçimlerinde oy hakk? olan K?r?m Tatarlar?n?n üçte birinden az olmamak ?art?yla oy kullan?labiliyorsa bu bile onun temsilci özelliklerinden ?üphelendiriyor demektir. Cumhuriyet Milli Komitesinin verdi?i bilgilere göre (ki bu organ?n yöneticileri da tamamiyle Milli Meclis’in emirlerine uymaktalar) Ukrayna’n?n di?er bölgelerini dikkate almazsak 1 Ocak 2007 tarihinde K?r?m’daki K?r?m Tatar seçmenlerinin say?s? 193 binden fazla görünüyor. Kurultay?n Merkeziy ?cra Komitesinin verdi?i bilgilere göre ?imdiki yani V Kurultay?n seçimlerinde 62 bin seçmen oy kullanm??t?r. Bu say?n?n gereken üçte birlik orandan kat kat az oldu?unu görmek hiç de zor de?il. Yani Kurultay?n kendi yarg? yetkisine göre bu organ ?ekil özelliklerine göre bile lejitim say?lamaz. Ukrayna devletinin onun lejitimli?ine bak?? aç?s?ndan bahsetmemize bile gerek yoktur herhalde. Bugün hukuk sisteminin tamamen d???nda duran Kurultay-Meclis ikilisi milletin meselelerini çözmeye yetkili ve hakim de?il.

?u sebeptendir ki, milli idare muhtariyetinin temel reformu ne kadar erken yap?l?rsa K?r?m Tatar halk? milli onurunu ve i? becerme kabiliyetini o kadar cabuk onar?r.

Peki var olan sistemin yerine ne gelmeli?

Milletin temsilci organlar? ancak var olan hükümet sistemine ve istikbaldeki devletçili?imize oturtulduklar? zaman efektif olabilirler. Kurultay delegeleri yani milletin temsiliy organlar? olarak köy ?uralar?ndan tutun da K?r?m Özerk Cumhuriyeti Yüksek ?uras?na var?ncaya kadar tüm kurullar?n vekilleri M?LL? F?RKA HALK PART?S?N?N pro?ram?na uyularak genel seçim yoluyla seçilmeliler. K?r?m Tatar milletinin ba??na bu ?ekilde seçilen vekiller kurulu gelmeli. Böyle Kurul en az y?lda bir defa toplanmal?.Üstelik bu toplant?lar K?r?m Tatar tiyatrosunun binas?nda de?il K?r?m Yüksek ?uras?n?n toplant? salonunda geçirilmeli.

Bu ?ekilde seçilen Kurultay?n yani M?LL? PARLAMENTONUN toplant?lar?lar?nda al?nan kararlar hukuk yoluyla seçilen millet vekilleri yani milli parlamentonun vekillerince hareket k?lavuzu ?eklinde kullan?lmal?lar.

Böylece Kurultay?n hukuksal alanda ek olarak kanunla?t?r?lmas?na gerek kalmayacakt?r. Tüm seviyelerin millet vekillerinin toplant?s? olarak böyle Kurultay var olan kanunun tüm maddelerine göre her yonüyle KANUN?D?R.

Bu ?ema ?oyledir:

 •  
  • Yerel yönetim vekilleri — yerli meclis;
  • Bölgedeki tüm vekillerin kurulu — bölgesel meclis;
  • K?r?m’daki tüm seviyelerdeki vekillerin kurulu — Milli Kurultay-Parlamento.

?unu kaydetmeliyiz ki, Milli Kurultay-Parlamentonun tüm vekilleri her bir seçimde milletin önünde yararl?l?k s?nav?ndan geçeceklerdir. Böylelikle Kurultay tertibinde sürekli dönü?üm sa?lanacak, milletin tabakalara bölünmesi ve Milli Kurultay-Parlamentoda durgunluk önlenecektir.

Kurullar?n çal??mas? esnas?nda bugünün K?r?m Özerk Cümhüriyetindeki vatanda?lara gelecekte millet ayr?m? yapmadan gerekli yetki ve haklar? kazand?rmak ad?na di?er parti vekilleriyle mutabakata gelmek laz?m.

 

Camia içerisindeki fikir ayr?mlar? ve ihtilaflardan nas?l kurtulabiliriz?

 

Farkl? topluluklarda farkl? zamanlarda ya?ayan insanlar sürekli kavga eder fikir ayr?mlar?na kap?l?rlar. Bir ihtilaf? taraflar?n ç?karlar?n? e?it derecede destekleycek ?ekilde çözümleme kabiliyeti iyi geli?mi? topluma i?arettir. Eskiden K?r?m’da toplumun farkl? tabakalar? aras?nda ayr?m ve istisna yapmadan efektif ?ekilde adalet sa?layan bir mahkeme sistemi yani Kad?l?k vard?.

Bugünün ko?ullar?nda belli bir kalitede faaliyet gösterecek böyle bir milli enstitü diklemek mümkünmüdür? Evet, mümkündür. Hiç de?ilse vatanda?lar aras?ndaki baz? meseleleri çözümleme vazifesini üstlenecek Kad?l?klar hakem mahkemeleri esas?nda in?a edilebilir. Hakem mahkemesi — Kad?l?k kadrosuna hukukçu, ?htiyar heyeti ba?kan? ve müslüman toplumunun ba?? olan imam girmeli. Bu tür mahkemelerde vatanda?lar aras?nda ba? gösteren herhangi sorunlar? genel yarg? yetkili mahkemelere ba? vurmadan ve fazladan masrafa girmeden, en önemlisi de halk?m?za özgü geleneksel ?yi ve Kötü, dinimize uyan ve uymayan kavramlar?na uygun bir ?ekilde yarg?lanabilir.

 

Milli biznesimizi hangi yolla konsolit hale çevirebiliriz?

 

Ekonomik temeli olmadan hiçbir millet ya?am?n? sürdüremez. Onu yaratmakta vazife büyük olçüde herhangi ekonomik faaliyette bulunan insanlara, i? sahiplerine, maliyecilere, i? adamlar?na dü?üyor.

Peki bu bak?mdan günümüzde K?r?m Tatarlar?n?n durumu nas?l? Maalesef bu saada genel bir güçsüzlük ve d?? faktörlere ba??ml?l?k kendini gösteriyor. Neden? Bu saada geli?menin esas mant??? sürekli yetmeyen mali kayanaklara ba?vurmay? gerektiriyor. ?u sebeptendir ki i? adamlar? sürekli d?? mali kurumlardan yard?m istemek zorundalar. Genelde i? adamlar?n?n ço?u yard?m istedikleri insanlar?n esiri haline geliyor ve ba?ar?l? her yeni anla?mayla onlar?n tesiri alt?na daha fazla giriyorlar, böylece milletten tamamen uzakla??yorlar. Maddi aç?dan geli?mi? insanlar?n toplumun geri kalan k?sm?ndan uzakla?mas? tecrübeyle s?nanm?? bir hadisedir.

?? adamlar?n? halk?n hayat?nda yer almaya nas?l döndürebiliriz? Bunun sadece bir yolu vard?r — onlar?n faaliyetini d?? faktörlerin tehlikeli etkisinden koruyacak olan siyasi ve hukuksal olanaklar yaratmak, ekonomik faaliyeti desteklemek için kendi kaynaklar?m?z? yaratmak.

K?r?m Tatarlar?n?n ço?unlu?unun sefil durumuna bakmadan say?s? neredeyse yar?m milyona ula?an milletin üyeleri aras?nda yüz milyona yak?n serbest çal??mayan ve geleneklere uygun olarak kara günler için saklanan dolarlar vard?r.
Bütün bu kaynaklar genel bir milli mali kurulu?a — Milli Bankaya- toplanarak de?il muhafaza edilmek, hatta artt?r?labilir. Böyle bir banka günümüzde var olup ba?ar?l? ?ekilde faaliyet gösteren ve halk?n ekonomik aktivitelerde bulundu?u tüm merkezlerde kurulmas? ?art olan kredi topluluklar? esas?nda kurulabilir. Önemli olan Milli Bankan?n müslüman mali kurumlar?n?n i? prensiplerine göre çal??mas?n? sa?lamakt?r. Bu alanda Herkes kendi ba??n?n çaresine bakar gibi bir kurala uyuldu?u müddetçe K?r?m Tatarlar?n?n ne K?r?m ekonomisinde yüksek bir pay?, ne de hiç de?ilse günümüz K?r?m i? adamlar?n?n seviyesine uygun i? adamlar? olur.

Milli Bankan?n kurulmas? en önce i? adamlar?n?n vazifesidir ve bu konuda onlara destek olmak laz?m. Milli F?rka Halk Partisinin, Milli Kurultay-Parlamentosunun ve Kad?l???n vazifesi Milli Bankay? iç ve d?? sald?r?lardan korumak, gerekli siyasi ve hukuksal güvenceyi sa?lamak, milli ekonominin geli?imi ad?na Milli Bankan?n faaliyetinin güvenirli?ini ve ?effafl???n? kontrol etmek.

 

Gençlerimiz neyle me?kul edilebilir?

 

K?r?m Tatar halk?n?n genç nesli kaybetti?i hakk?ndaki ?ikayetlerini sürekli duyuyoruz. Gençlerin günden güne milletin hayat?na, dillerine, kültürlerine olan ilgilerinin azald???n?, daha prestijli toplumsal projelerde yer ald?klar?n? söylüyorlar.Bu sözlerin do?ruluk pay? yüksektir. Gençlerin henüz onlara anlatmad???m?z ve göstermedi?imiz net perspektiflere, faaliyetlerinde destek almaya ihtiyaclar? var.

Bu yüzdendir ki gençler milli özellikleri yüzünden bazen gizli bazen aç?k d??lanmalara u?rayarak milli fikirlerden vazgeçip genelde K?r?m d???nda kabiliyetlerinden, yeteneklerinden ve enerjilerinden yararlanabilecekleri alanlarda çal???yorlar. Di?erleri kendilerini ak??a b?rakarak hayatlar?n? diskolarda, barlarda geçiriyorlar hatta bazen toplumun d??lad??? tiplere dönü?üyorlar. Gençlerden baz?lar? millete d?? ideolojilere kap?l?p Dünya Halifeli?i kurmak gibi hayalperest fikirleri olan insanlar?n faaliyetine alet oluyorlar. »K?r?m Tatarlar?: XXI as?r stratejisi» adl? pro?ram gençlere tamamen farkl? imkanlar sunuyor.

K?r?m’da milli devletçili?imizin kurulu?u projesine kat?larak gençlerimiz vatanlar?nda hakettikleri yeri alabilirler ve almal?lar da.

Devletçili?imizin kurulu?unun tamamland??? o s?rada ?imdi 20-30’lu ya?larda olanlar art?k K?r?m ve gelecek nesiller için ta??d?klar? mesuliyeti omuzlar?na yüklenmeye haz?r olacaklard?r.

Gençlerimiz sert rekabet ko?ullar?nda siyasi faaliyet yürütmeyi ve ayn? zamanda ki?iliklerini kaybetmemeyi, yani K?r?m Tatarlar? olarak kalmay? iyi bilmeliler.

Bu yüzdendir ki, gençlerimiz iyi e?itim almay?, sa?l?kl? ya?amay?, spor yapmay?, güçlü aileler kurmay? hedeflemeli ve insanl???n?n en büyük vazifesini yani soylar?n? devam ettirmeyi de unutmamal?lar.

Bunun için yeterli motivasyonumuz var. Bu, K?r?m’da güçlü devletçilik kurmak ve kendimizi ispat etmemiz için gereklidir.

 

 

Sonuçlar:

 

»K?r?m Tatarlar?: XXI as?r stratejisi» adl? pro?ram bugün hangi te?kilatta faaliyette bulunduklar?na bakmadan tüm ahlakl? vatanperver ruhlu insanlara aç?k olup milletin problemleri ve felaketleri üzerinden kendilerine kazanç sa?lamaya al??anlara da seçim hakk? b?rakmayan bir pro?ramd?r. Bu pro?ram bizlere nas?l edip de yak?n bir gelecekte kendi gücümüzle ve hukuksal yolla K?r?m’da milli devletçili?imizi kuraca??m?z? yani K?r?m Tatar halk? Yönerge’si ve K?r?m Tatar Halk?n?n milli egemenli?i hakk?ndak? Beyanname’nin maddelerini yürürlü?e geçirece?imizi aç?k ve net ?ekilde anlat?yor.

Bu pro?rama kar?? ç?kanlar ya bizlere bir ba?ka efektif çözüm önermeliler, ya da milletin ayd?n gelece?ini görmek, meselelerimizi çözümlemek istemediklerini aç?kça kabul etmeliler.

»K?r?m Tatarlar?: XXI as?r stratejisi» adl? pro?ram?n gerçekle?mesi için ilk etapta ?unlar laz?m:

 •  
  • Milli F?rka Halk Partisinin ?ekillenmesini tamamlamak, onun Ukrayna hukuk sahas?nda yetkili bir s?yasi parti olarak kabul edilmesini sa?lamak;
  • Yerel seçimlerde maksimum say?da seçmenin oy kullanmas?n? sa?lamak ve onlar?n seçimlerinin sonuçlar?n? muhafaza etmek;
  • Seçimlerin sonucunda köy ?uralar?ndan K?r?m Özerk Cumhuriyeti Yüksek ?uras?na kadar tüm vekillerin i?bilir bir kurulda yap?lanmas?n? sa?lamak;
  • Tüm seviyelerdeki vekilleri toplayarak, Yerel kurullar millet vekilleri toplulu?unu K?r?m Tatar halk?n?n ba? temsili organ? olarak tay?n etmek.

K?r?m Tatar halk? y?k?lmamas?, ayakta kalmas?, vatan?na dönmesi, dilini ve ki?ili?ini Do?u ve Bat?n?n devleri aras?nda kaybolmadan muhafaza edebilmesi ile gurur duymal?. Ancak ?u unutulmamal? ki, baz? halklar kendilerini ve istikballerini ç?kars?zca dü?ünecek ve destekleyecek hiç kimseleri olmad??? için yok oluyorlar. Her birimiz ?ahsi i?lerimizin pe?inde ko?arken bugün ne kadar ba?ar?l? olursak olal?m, e?er toplumumuzun gelece?i için bir perspektif yoksa er ya da geç y?k?ma u?rayaca??z.

»K?r?m Tatarlar?: XXI as?r stratejisi» adl? pro?ram her birimize bu perspektifi sunabilir.

 

(»K?r?m Tatarlar?: XXI as?r stratejisi» adl? pro?ram Simferopol ?ehrinde 10 May?s 2010 tarihinde gerçekle?en Milli F?rka delegelerinin IV say?l? toplant?s?nda kabul edilmi?tir)

 

 

Simferopol

2010

 

P.S. Pro?rama yönelik herhangi önerileriniz veya ilave etmek istedikleriniz varsa

95000 Simferopol Krylova sok. № 3/5 Milli F?rka merkez ofisi adresine gönderebilirsiniz

http://www.milli-firka.org

 

e-mail: abduraimov@gmail.com

Tel./faks +38 (0652) 25-34-15

Cep.tel. +38-066-239-46-31
              +38-050-863-51-10

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня