Mustafa Cemilev: «Sizin Rekt?r?n?z Orospu!»

Post navigation

Mustafa Cemilev: «Sizin Rekt?r?n?z Orospu!»

14 A?ustos tarihinde Akmescit’te (Simferopol’de) K?r?m Özerk Cumhuriyeti Yüksek Radas?’n?n binas? önünde ço?unluk sistemi uygulanarak seçimi yap?lacak 1 ve 2 say?l? tek koltuklu seçim bölgelerinden Bölge Partisi milletvekili adaylar? olarak gösterilen KÖC E?itim, Bilim, Gençlik ve Spor Bakan? Vitalina Dzoz ve «Fiolent» tesisi müdürü Aleksandr Batalin, kent sakinlerine kendilerinin seçim öncesi programlar?n? sundular.

 

Akmescit (Simferopol) Belediye Ba?kan? Viktor Ageyev, K?r?m Ba??ms?z Sendikalar Federasyonu Ba?kan? Nadejda Kazmina, K?r?m Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Rektörü, Ukrayna Kahraman? ünvan? sahibi Fevzi Yakubov, KÖC E?itim Çal??anlar? Sendikalar? Komitesi Ba?kan? Yekaterina Volkova, Afganistan Muharipleri Ukrayna Birli?i’nin Simferopol ?ehri Örgütlenmesi Ba?kan? Aleksandr ?uvalov, Vitalina Dzoz ve Aleksandr Batalin’e destek konu?malar?n? yapt?lar.

Mustafa Cemilev: «Sizin Rektörünüz Orospu!»

Fevzi Yakubov, ba?ka destekçilerden farkl? olarak yaln?zca yan?nda bulunan iki Bölgeler Partisi milletvekili aday?n? de?il de, 8. seçim bölgesinden Bölgeler Partisi milletvekili aday? gösterilen Boris Deyç’i desteklemeye ça??rd?. Fevzi Yakubov’a göre: Boris Deyç, Ukrayna devlet bütçesinden K?r?m’a giden «finansal ak??lar?n yönetiminin ba??ndad?r».

 

Profesör Fevzi Yakubov’un ikinci kez Bölgeler Partisi’ne destekte bulundu?u dikkate al?n?r. O, 2004 y?l? Ukrayna Cumhurba?kan? seçimi esnas?nda Viktor Yanukoviç’in vekli olarak ?lk kez aç?k olarak Bölgeler Partisi’ni destekledi. O zaman o, «turuncu» Viktor Yu?çenko taraf?na geçen KTMM ba?kanlar?n?n öfkesini uyand?rd?.

 

KTMM Ba?kan? Mustafa Cemilev, Viktor Yu?çenko’nun zaferinden sonra öfori halinde ve siyasi gücün zirvesinde iken K?r?m Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi ö?retim üyeleri ile bir toplant?da Fevzi Yakubov’u ihanetle suçlayarak say?n bilginin meslekta?lar?na: «Sizin rektörünüz orospu!» — diye hakarette bulundu.

 

Öyle bir göründü ki, sanki tüm köprüler y?k?ld? ve Fevzi Yakubov’un KMPÜ Rektörlü?ü görevinde bulundu?u günlerin say?l? oldu?u belirtildi. Fakat eski Ukrayna Cumhurba?kan? Leonid Kuçma’n?n müdahil olmas?ndan olsa gerek, Fevzi Yakubov, görevini korudu ve KTMM ile Mustafa’y? öncesinden daha çok sevmeye ba?lad?, Bölgeler Partisi ile dostlu?unu ise unutmak zorunda kald?.

Bugün Bölgeler Partisi iktidar? ele ald?, Mustafa Cemilev ise seçimler öncesinde «turuncu» kal?nt?lar?n?n birle?ti?i «Batkivsçina» ile birlikte olarak gözüküyor.

 

Fevzi Yakubov, ?ktidara ve kendi bakan?na muhalif olamaz. Prensip olarak, tabii ki, olabilir, fakat sonra rektor olabilir mi denen bir soru olu?ur. Fevzi Yakubov, bu tür fedakârl?klar için haz?r de?ildir.

 

Bir zamanlar bizim profesörümüz «Benim Mustafa» sözleriyle Haytarma oyununa girerdi. ?imdi ise ba?ka oyunlar?n ve sözlerin zaman? geldi.

Vasvi ABDURAIMOV

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня