Niye Bize B?yle Bir «Lider» Gerekir?

Post navigation

Niye Bize B?yle Bir «Lider» Gerekir?

Ukrayna’n?n ba??ms?zl??a kavu?mas?ndan bugüne kadar çok ?eye tan?k olundu. Fakat 2012 y?l?nda K?r?m Tatarlar?na özel bir sürpriz yap?ld?. Ukrayna Milliyetçi «Svoboda» Partisi beklenmedik ?ekilde kolayl?kla Ukrayna Parlamentosuna girdi.


Mustafa Cemilev'in ba?ka bir büyük dostu Arseniy Yatsenük ba?kanl???ndaki Birle?ik Muhalefet - Tabii ki, Tyagnibok ve «Svoboda» yanl?lar? için bu çok güzel bir ?anst?r. Hepimizce bilindi?i gibi, onlar, bir bütün olarak Ukraynal? olmayan herkese, onlar içinde K?r?m Tatarlar?na da tahammül etmezler.

Bu ba?lamda garip bir ?eye tan?k oluyoruz: KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, kendi halk?n?n ?iddetli dü?man? ile koalisyon kurarak i?birli?i yap?yor!

 

Mustafa Cemilev’in siyasi yolsuzluk ve ilkesizli?inin bir s?n?r? var m??

Tyagnibok ba?kanl???ndaki «Svoboda» partisi K?r?m, K?r?m Tatarlar? ve Müslüman kültürü hakk?nda ne dü?ünüyormu??

Birle?ik muhalefetin liderlerinden biri olan Oleg Tyagnibok, Ukrayna’da idari reform sonras?nda K?r?m kelimesinin K?r?m Tatarca kökenli olmas? nedeniyle K?r?m Özerk Cumhuriyeti’nin gerçek Ukraynaca kökenli Tavriya ?line dönü?türülece?ini belirtti.

 

Oleg Tyagnibok’a göre K?r?m’?n ikiye bölünerek da?l?k ve güney kesiminin Yalta ?lçesine ba?lan?p, kuzey kesiminin ise Herson ?line ba?lan?p K?r?m sorununun çözülebilece?i de belirtildi. Ayn? zamanda Tyagnibok Ukrayna’da tek milletin varl???n? tan?yor.

 

Oleg Tyagnibok milli az?nl?klarla ilgili konu?urken:

«K?r?m Tatarlar?ndan ba?ka hemen hemen tüm milli az?nl?klar, kendi ulusal haklar?n?n savunuldu?u milli devletlere sahiptirler.. K?r?m Tatarlar?na kar?? uygulanan ayr?mc?l?k konusuna gelince ise, Ukrayna sorumlu de?ildir… Ukraynal?lar m? K?r?m Tatarlar?n? sürgüne gönderdi ve bask?c? politikalara tabi tuttu?..» — diye söyledi.

Tyagnibok ba?kanl???ndaki «Svoboda», K?r?m özerkli?inin ortadan kald?r?lmas?n? amaçlam??t?r.

Tyagnibok ba?kanl???ndaki «Svoboda» taraf?ndan «Devlet Dil Politikas? Temelleri Ukrayna Kanunu»na kar?? koyma eylemleri ise göze çarpan çok aç?klay?c? eylemlerdir. Söz konusu Kanunun, Ukrayna’n?n belirli bir bölgesinin toplam nüfusunun en az % 10’unu olu?turan k?sm?n?n anadilinin kullan?lmas?n? sa?lamas? hat?rlat?lmal?d?r.

Resmi verilere göre K?r?m Tatarlar? K?r?m nüfusunun yakla??k % 13’ünü olu?turmaktad?rlar. Sadece bunun sayesinde K?r?m Tatar Dili K?r?m’da resmen kullan?lma olana??na ula?t?.

Tyagnibok ba?kanl???ndaki «Svoboda», kendini Müslüman kar??t? bir siyasi güç olarak konumland?rmaktad?r.

2011 y?l?nda bir cami yap?m? için arsa tahsisi sorusu Hmelnitskiy Kent Konseyinin gündemindeydi. Tyagnibok ba?kanl???ndaki «Svoboda», Kent Konseyi önünde cami yap?m? kar??t? bir kitlesel protesto eylemini düzenledi.

 

Protesto eylemi karar?nda:

«Bizim, Ukrayna’n?n H?ristiyan kültürü ve çocuklar?n? yabanc? Müslümanlar?n sald?r?s?na kar?? korumak görevimiz vard?r. Biz, yüzy?llard?r Ukrayna’y? talan eden ve insanlar?m?z? esarete götüren Müslümanlardan vatanlar?n? silahla savunan dedelerimizin kahramanl?klar?n? hat?rlamaktay?z. Art?k Hmelnitskiy ?ehrinde cami yap?m?na kesinlikle «Hay?r» dememize s?ra geldi. Müslüman istilas?na ve yasad??? göçe hay?r diyelim.» — diye belirtildi.

Sonuçta Hmelnitskiy Kent Konseyi, ?ehirde bir cami yap?m? için arsa tahsisi yapmay? reddetti.

Dü?man?n talebine uyulsa…

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev’in, Ukrayna’n?n siyasi elitine ait olmas? kar??l???nda her türlü bedeli ödemeye haz?r oldu?u gizem de?ildir. Cemilev’in patronlar?, bunun fark?ndayken Cemilev’in bu özelli?ini kendi amaçlar?na uygun ?ekilde sömürmeye çal??maktad?rlar.

 

Israrla «Türk dünyas?n?n kahraman?», «insan haklar? aktivisti — dissident» olarak tan?t?lan, ödüllerin toplay?c?s? olan KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, K?r?m Tatar Halk?ndan aç?kça nefret edenlerle birlikteyken ne hissediyormu? acaba?

Siyasi yolsuzluk ve patolojik aptall?k saçmal??a yol açabilir.

KTMM’nin topyekün denetimi alt?nda bulunan «Ya?lar ?uras?» adl? gençlik örgütünün ba?kan? Dilaver Akiyev, Mustafa Cemilev’i örnek alarak komünizm aleyhtar? olarak Tyagnibok ba?kanl???ndaki «Svoboda»ya Vladimir Lenin’in an?t?n? y?kmas? nedeniyle ?ükran mektubunu gönderdi.

 

Bu ba?lamda Vladimir Lenin’in, 1921 y?l?nda K?r?m Tatarlar?n?n 2.Dünya Sava?? öncesi devletçili?inin bir ?ekli olan K?r?m Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurulmas?na ili?kin kararnameyi imzalad??? gerçe?i hat?rlat?lmal?d?r.

 

Tyagnibok ba?kanl???ndaki «Svoboda», cevap mektubunda «Ya?lar ?uras?»n?n yard?m?na ihtiyaç duymad???n? belirtti. Dilaver Akiyev’e K?r?m Tatar kar??t? olan güçle öpü?me giri?iminin nedenleri soruldu?unda, o çocuksu bir tav?rla hiçbir ?eyden haberdar olmad???n? söyledi.

Gerçekten Mustafa Cemilev’e lay?k halefler büyümektedirler!

Mustafa Cemilev’in ba?ka bir büyük dostu Arseniy Yatsenük ba?kanl???ndaki Birle?ik Muhalefet — «Batkivsçina», Tyagnibok ba?kanl???ndaki «Svoboda» ile birlikte Ukrayna Hükümeti kar??t? «Ukrayna, Kalk!» kampanyas?n? 18 May?s 2013 tarihinde sona erdirmek karar?ndad?rlar.

Çok ilginç niye ba?ka bir tarihte de?il?

K?r?m Tatarlar?n?n her y?l 18 May?s tarihinde yo?un olarak kat?ld?klar? K?r?m Tatar Halk?n?n sürgün ve soyk?r?m kurbanlar?n? anma etkinli?inin, Birle?ik Muhalefet — «Batkivsçina» taraftarlar?n?n mevcut hükümete kar?? kitlesel protesto eylemi olarak alg?lat?lmas? istendi?i bilinmese e?er çok garip bir çak??mad?r.

Gözlemcilere göre, Yatsenük ve Tyagnibok yanl?s? kampanyan?n final?n?n belirtildi?i günün 18 May?s olmas?, Mustafa Cemilev’le hem ortak protesto eylemleri, hem de sürgün ve soyk?r?m kurbanlar?n? anma toplant?s? s?ras?nda çe?itli provokasyonlar?n yap?lmas? ve sivil çat??malar?n körüklenmesi konusunda belirli anla?malara var?ld???n?n sonucu olabilir.

Tabii ki, Tyagnibok Yatsenükla birlikte Ukrayna’n?n bat? bölgelerinde 5.000-10.000 ki?ilik eylemleri büyük zorluklarka düzenleyebildikleri, Kiev’de onlar?n düzenledi?i eylemlere yakla??k 2.000 ki?inin bile nadiren kat?ld??? bilindi?inde, 25.000-30.000 K?r?m Tatar?n?n kat?ld??? K?r?m Tatar sürgünü ve soyk?r?m? kurbanlar?n? anma töreni, — Cemilev’in kendi müttefiklerine «milletvekili» olma kar??l???nda ödedi?i bedeldir.

Cemilev’in dostlar?n?n K?r?m Tatarlar?n?n dü?manlar? oldu?u gerçe?i tekrar tekrar kan?tlanmaktad?r. Cemilev’in kendi halk?na kar?? ihanette bulunma prati?i de sistemli ve muntazamd?r.

Cemilev yanl?lar?, Cemilev’in politikalar?na raz? olmayanlara gittikçe daha yüksek sesle tehditler ya?d?rmaktad?rlar.

Böylece, matem etkinliklerinin s?ras?nda provokasyonlar?n yap?lmas?, çat??malar? körükleme giri?imlerinde bulunulmas? beklenebilir.

 

Özet yerine: KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, K?r?m Tatarlar?ndan ve Müslüman kültüründen bir bütün olarak nefret eden güçlerin saflar?nda kendine lay?k bir yer edinmi?tir.

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, aç?k olarak K?r?m Tatarlar?na kar?? dü?manl?k tutumlar?n?n alt?n? çizen kendi müttefiklerinin tüm ortak projelerine kat?l?r. Onlar beraberlikte oy verir ve dayan??mada bulunurlar.

 

Böyle olsa niye bize böyle bir «Svoboda» ve böyle bir «lider» gerekir?

Ülker HAMZAYEV

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня