Vladimir PUT?N, K?r?m’da onun duyulmaya ve anla??lmaya ?al???lmas?n? ister

Post navigation

Vladimir PUT?N, K?r?m’da onun duyulmaya ve anla??lmaya ?al???lmas?n? ister

Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, 18 Aral?k 2014 tarihinde Moskova’da düzenledi?i bas?n toplant?s?nda K?r?m Tatar Halk? dahil olmak üzere bask?c? politikalara maruz kalan halklar?n rehabilitasyonu için elinden gelen her ?eyin yap?lmaya çal???ld???n? belirtti.

Putin, K?r?m’da onun duyulmaya ve anla??lmaya çal???lmas?n? ister
Vladimir Putin, bas?n toplant?s?na kat?lan K?r?m gazetecisinin, May?sta yay?nlanan Kararnamenin hiç yerine getirilmedi?inden dolay? cans?z oldu?u ve yar?madan?n Kararname kapsam?na giren ahalisi için yerel makamlarca hiçbir ?ey yap?lmad??? ile ilgili olarak sordu?u soruyu böyle cevaplad?: «K?r?m’da (bask?c? politikalara tabi tutulan halklar?n rehabilitasyonuna ili?kin) Kararnamenin cans?z olmad???n? san?r?m. ?lk olarak hiç kimse bunu iptal edemez, ne yerel makamlar, ne de ba?ka hiç kimse bunu iptal edemez. Biz bask?c? politikalara maruz kalan bütün halklar?n, yani K?r?m Tatar Halk?n?n, ve bask?c? politikalara tabi tutulan insanlar?n, yani Almanlar?n, Yunanl?lar?n, Ermenilerin ve Bulgarlar?n rehabilitasyonunu ilan ettik.»

Putin’e göre, söz konusu Kararnamenin yay?nlanmas? oldukça ciddi siyasi ve ahlaki önem ta??maktad?r.

Rusya Devlet Ba?kan?: «Ama bu yapt???m?z?n tümü de?il. Biz, federal düzeyde al?nan karar uyar?nca yar?madan?n ana dilleri olan Rusçay?, Ukraynacay? ve K?r?m Tatarcay? devlet dili ilan ettik» — diye söyledi.

Vladimir Putin: «K?r?m Tatar Halk?n?n ahlaki durumu aç?s?ndan, kendilerini Rusya Federasyonu vatanda?? olarak hissetmeleri aç?s?ndan bu çok önemlidir, ve tabii ki tüm ?unlar bölgesel düzeyde tatbik edilmelidir» — diye ekledi.

Putin’in kanaatince K?r?m’da ya?anan en önemli sorun, arazi yasalla?t?rma sorunudur.

 

Devlet Ba?kan? arazi yasalla?t?rma konusuyla ilgili konu?arak ?unlar? söyledi:

«Ben bu sorunun zor oldu?unu anl?yorum. K?r?m’daki K?r?m Tatar nüfusu K?r?m nüfusunun bir k?sm?n? olu?turuyor ve herkesin bu konuda hemfikir olmad???n?, yani her zaman kendi ba??na izinsiz olarak i?gal edilen arsalar?n yasalla?t?r?lmaya çal???ld??? takdirde her?eyin yerli yerine koyulmayaca??n?n, do?ru ?ekilde nizama sokulmayaca??n?n belirtildi?ini biliyorum. Fakat ben, K?r?m’da ya?ayan herkesin beni duymaya ve anlamaya çal??mas?n? isterim. Bask?c? politikalara tabi tutulan halklar — ayr? bir konudur. Devlet bu insanlara çok ?ey borçludur. Bu sayfay? kapatmak gerekiyor».

Vlarimir Putin, konu?mas?n?n devam?nda: «Herkes e?ittir. ?nsan?n milli veya etnik mensubiyyetine ba?l? olmaks?z?n kanun hükümlerine riayet edilmelidir. Yerel makamlar kanunun uygulanmas?n? sa?layacak kabul edilebilir karar ve önlemleri almak zorundad?r, «- dedi.

 

Kaynak: РИА Новости

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня