Yalad?lar ve Yalayacaklar

Post navigation

Yalad?lar ve Yalayacaklar

1 Temmuz 2012 tarihinde yap?lan 39 Say?l? Tek Görevlilik Ço?unlukçu Sistemde Seçim Bölgesinde (Lenin ilçesi) K?r?m Yüksek Radas? seçimlerinde Bölgeler Partisi’nin aday?, yerel devlet yönetiminin ba?kan? olan Valeriy Stepanov’un zaferine Bölgeler Partisi’nin anla?maya vard??? yerel KTMM büyük katk? sa?lad?.

 

KTMM ba?kan yard?mc?s? Refat ÇubarovValeriy Stepanov’un partisel arkada??, K?r?m Parlamentosu Yönetim Kurulu Üyesi Rustam Temirgaliyev Facebook’ta konuyla ilgili bilgi verdi.

 

Rustam Temirgaliyev: «Biz Lenin ?lçesi seçimlerini kazand?k! Bölgeler Partisi aday? Stepanov oylar?n % 58.8’ini kazand?! Benim gözlemci oldu?um Marfovka köyü seçim bölgesinde bu sonuç — % 74.5’ini olu?turdu! Say?n muhalifler, K?r?ml?lar önceleri gibi Bölgeler Partisi’ne güvenir ve parti yap?s?n?n gücü hafife al?nmamal?d?r! Bu y?l?n Ekim ay?nda yap?lmas? planlanan parlamento seçimlerinde sonuç ayn? olacakt?r!», — diye ?srar etti.

 

Rustam Temirgaliyev: «Marfovka köyünde yerel KTMM ile bizim aday?m?z? destekleme konusunda anla?mam?z?n ard?ndan seçim sonucumuz daha iyidir», — diye itiraf etti.

 

Bu vesileyle K?r?m’daki ba?ka bir etkili milletvekili, «Союз» («?ttifak») Partisi Ba?kan? Lev Mirimskiy durumun ayd?nlat?lmas? için KTMM ba?kan yard?mc?s? Refat Çubarov’a do?rudan ba?vurdu.

 

Refat Çubarov’un kendine ait bir tarzda «Крым.Комментарии» sitesinde anekdot yay?nlat?p tepkilendi.

 

Çubarov, Facebook’taki kendi sayfas?nda Lev Mirimskiy’nin KTMM’nin Bölgeler Partisi ile anla?malar? konusuyla ilgili sorusunu: «Lev, bir görü?tü?ümüzde anekdot anlat?r?m sana. Bence senin bu f?kray? bilmen laz?m. Çok ya?l? bir adam seksologa ?ikayetlendi …. Sonuç olarak doktor ona: «Siz de böyle söyleyiniz!….»- dedi. Rustam kendi önemini böylece büyültmeye çal???yor …», — diye cevaplad?.

 

Söz konusu f?kran?n tam versiyonu ?öyledir: 80 ya??ndaki bir ihtiyar seksologa geliyor ve onun birkaç y?ld?r evlilik görevlerini yerine getiremedi?inden yak?n?yor. Doktor onu: «Merak etmeyin, bu ya?tayken olabilir…»- diye rahatlat?r. Ya?l? adam cevaben: «Benim 84 ya??ndaki a?abeyim var. Onun söylediklerine göre o hâlâ da evlilik görevini ba?ar?yla yerine getirir». — diyor. Seksolog yan?t olarak: «Peki, siz de böyle deyiniz». — dedi.

 

Ancak, Refat Çubarov’un söyleyip söylememelerine ra?men Cemilevcilerin özü de?i?mez — onlar?n do?as? ?öyledir: iktidar?n hangi bir siyasi gücün eline geçmesine ra?men onlar her zaman i?e yararlar, yani yalarlar…

 

Kaynak: http://crimea.comments.ua

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня