«Battal ?elebi» M?sl?man Cemiyeti, K?r?m M?sl?manlar? Ruhani ?daresi\’nin iddialar?n? olumsuz olarak de?erlendirdi

Post navigation

«Battal ?elebi» M?sl?man Cemiyeti, K?r?m M?sl?manlar? Ruhani ?daresi\’nin iddialar?n? olumsuz olarak de?erlendirdi

7 Ocak 2014’de Simferopol’de (Akmescit’te) «Battal Çelebi» Müslüman Cemiyeti üye toplant?s? yap?ld?. Cemiyet ba?kan? Temur Çelebiyev, toplant?ya ba?larken «K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’ne giren müslüman cemiyetlerinin yürüttü?ü faaliyetlerin K?r?m Müslümanlar?n?n ç?karlar?na kar?? oldu?unun itiraf edilmesi» ile ilgili 5. K?r?m Müslümanlar? Kurultay? Karar?n? tan?tmaya çal??t?.

«Battal Çelebi» Müslüman Cemiyeti, K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi'nin iddialar?n? olumsuz olarak de?erlendirdi

Geçen y?l?n 28 Eylül’ünde K?r?m Müslümanlar? Kurultay?’nca kabul edilen bu belgede «Battal Çelebi» Cemiyeti’nin di?er dini topluluklar ile birlikte «tüm ibadethanelerin, camilerin, medreselerin, tekkelerin ve ibadethanelerin in?a edilece?i arazilerin K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’nin mülkiyetine geçirilmesine ili?kin K?r?m Müslümanlar? Kurultay? Karar?n? gözard? etti?i» belirtiliyor, cemiyetin ba?kanl??? ise ibadethaneleri siyasi ve i? amaçlar?nda kullan?m?yla suçland?r?l?yor.

 

K?r?m Müslümanlar? Kurultay?, «Battal Çelebi» Müslüman Cemiyeti’ne ve di?er dini topluluklara kendi gayrimenkullerini K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’nin mülkiyetine geçirmeyi, raporlama-seçim toplant?lar?n? K?r?m Müslümanlar? Kurultay? Denetim Komisyonu ve K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi Kurulu üyelerinin kat?l?m?yla yapmay?, ve cemiyetlerin yeni ba?kanlar?n? seçmeyi emretti. Karar?n uygulanmas? sorumlulu?u K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi Kurulu’na verildi.

 

«Battal Çelebi» Müslüman Cemiyeti Ba?kan? Temur Çelebiyev, cemiyet üyesi Dil?ad ?lyasov’un söz konusu karar?n K?r?m Müslümanlar? Kurultay?’nca al?nd???ndan sonra müftü Emirali Ablayev ile görü?tü?ünü söyledi. Ona göre müftünün kendisi toplant?n?n tarihini belirterek ona kat?laca??n? vadetti. Ancak buna ra?men K?r?m Müslümanlar? Kurultay? Denetim Komisyonu ve K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi Kurulu üyeleri ve müftünün kendisi bilinmeyen nedenlerle toplant?ya kat?lmad?lar.

Cemiyet üyeleri, K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi temsilcilerinin toplant?ya kat?lmamalar?na ra?men toplant? yapmaya karar verdiler ve dua edip i?e ba?lad?lar. Toplant? ba?kanl???na Mustafa Mustafayev, toplant? sekreterli?ine ise Dil?ad ?lyasov seçildiler. Sonra «Battal Çelebi» Müslüman Cemiyeti Denetim Komisyonu’nun raporu cemiyet üyelerinin onay?na sunularak kabul ve tasdik edildi. Cemiyet Kurulu’nun çal??malar? tatmin edici olarak tan?nd?.

Temur Çelebiyev oybirli?i ile yeniden «Battal Çelebi» Cemiyeti Ba?kanl???na, Mustafa ?abanov sa?l?k nedenleriyle istifa eden Rasim Seydametov yerine «Battal Çelebi» Cemiyeti Denetim Komisyonu Ba?kanl???na getirildiler.

Cemiyet üyeleri, 5. K?r?m Müslümanlar? Kurultay?’n?n «Battal Çelebi»ye ait gayrimenkulün K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi mülkiyetine geçirilmesi talebini de görü?erek K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’nin iddialar?n? olumsuz olarak de?erlendirdiler.

Dil?ad ?lyasov, K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’nin öncelikle Sovyet döneminde K?r?m’da devletle?tirilmi? ve kamula?t?r?lm?? bütün Müslüman ibadethanelerini geri almak gerekti?ini aç?klayarak, sadece bunu ba?ard?ktan sonra «Battal Çelebi»ye ait gayrimenkulün kendi mülkiyetine geçirilmesini talep edebilece?ini belirtti.

 

Toplant?ya kat?lanlar, K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’nin «Battal Çelebi» Cemiyeti’nin faaliyetleriyle ilgilenmedi?ini ve cemiyete herhangi bir yard?mda bulunmad???n? belirttiler.

Görü?menin ard?ndan kabul edilen aç?klamada, «Battal Çelebi» Cemiyetini ve di?er din topluluklar?n? ibadethaneleri siyasi ve ticari amaçlar için kullanmakla suçlayan K?r?m Müslümanlar? Kurultay? Karar? as?ls?z ve yanl??, K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’ne giren Müslüman örgütlerinin birli?ine ?üphe dü?üren bir karar olarak de?erlendirildi.

Ayn? toplant?da, cemiyete ait gayrimenkullerin K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi’nin mülkiyetine geçirilmesi talebinin KÖC Din ??leri Komitesi taraf?ndan onaylanan ve K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi ile uzla??lan «Battal Çelebi»nin tüzü?üne ayk?r? oldu?u belirtildi.

 

Tüzü?e göre «Battal Çelebi» Cemiyeti, ibadet yerleri dahil olmak üzere kendi mülkiyetini kullanmaya hakk? olan tüzel ki?ili?e sahip bir kurulu?tur.

 

Emir Ablâzov
«Голос Крыма» («K?r?m Sedas?») Gazetesinin
2 (1044) Say?l? ve 10.01.2014 Tarihli Nüshas?

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня