K?r?m\’da Cumhuriyet G?n? Kutland?

Post navigation

K?r?m\’da Cumhuriyet G?n? Kutland?

18 Ekim 2013’de Simferopol(Akmescit) Merkez Meydan?nda K?r?m Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin 92. Kurulu? y?ldönümüne ithaf edilen törenli etkinlikler yap?ld?.

 

Milli F?rka’n?n öncülü?üyle K?r?m’da Cumhuriyet Günü kutlanmaya ba?lad?. Bu inisiyatif, K?r?m Tatar toplulu?unun yan? s?ra «Ukrayna Seçimi» aktivistleri ve yar?madadaki çe?itli etnik topluluklar?n temsilcileri taraf?ndan desteklendi.

18 Ekim 2013'de Simferopol(Akmescit) Merkez Meydan?nda K?r?m Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin 92. Kurulu? y?ldönümüne ithaf edilen törenli etkinlikler yap?ld?

Törenli toplant?n?n aç?l??? Rinat ?aymardanov taraf?ndan yap?ld?ktan ve K?r?m Tatar Milli Hareket Veteran? Ablaziz Ke?fetdinov taraf?ndan dua okunduktan sonra:

 

 

Milli F?rka Kene? Ba?kan? Enver Kantemir Umerov,

«Syabr?» adl? K?r?m Cumhuriyeti Belarus Toplulu?u’nun ve «Ukrayna Seçimi» Toplum Hareketi K?r?m ?ubesi’nin Ba?kan? Yevgeniy Suprunük,

K?r?m Tatar Milli Hareketi’nin Veteranlar? Timur Da?c? ve Eskender Umerov,

Türkiye’deki K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu’nun genç temsilcileri Vasfi Sel ve Mertcan Bayiz,

 

 

Milli F?rka Yalta Te?kilat? Ba?kan? ve Milli F?rka Kene? Üyesi Asan Hur?utov,

«K?r?mkaraylar» adl? K?r?m Cumhuriyeti K?r?m Karaylar? Derne?i Yönetim Kurulu Üyesi Tatyana Polkanova,

K?r?m Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Doçenti Vladimir Kr?lov,

«Vatanda?» Hay?r Vakf? Ba?kan? Rustem Halilov,

Uluslararas? K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Ba?kan? Nadir Bekirov,

 

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Ba?kan Yard?mc?s?, Milli F?rka Kene?i Ba?kan Yard?mc?s? Vasvi Abduraimov, 

 

K?r?m Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin 92. kurulu? y?ldönümüne ithaf edilen Cumhuriyet Günü kutlamalar?na kat?lanlar?n önünde konu?ma yapt?lar.

18 Ekim 2013'de Simferopol(Akmescit) Merkez Meydan?nda K?r?m Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin 92. Kurulu? y?ldönümüne ithaf edilen törenli etkinlikler yap?ld?

Toplant?n?n bitiminde Cumhuriyet Günü Sonuç Rezolüsyonu kabul edildi:

K?r?m Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin 92. kurulu?

y?ldönümüne ithaf edilen Cumhuriyet Günü Törenli Toplant?s?

Rezolüsyonu

18 Ekim 1921’de Tüm-Rusya Merkez Yürütme Komitesi ve Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) Halk Komiserleri Kurulu’nun karar? ile K?r?m Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu.

23/121 say?l? ve 1921/10/25 tarihli Milletler Halk Komiserli?i Bildirisi’ne göre K?r?m Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurulmas?, «K?r?m’?n temel ahalisinin emekçi unsurlar?n?n acil ihtiyaçlar?n?n tatmin edilmesini ve K?r?m kökenli yerli emekçi ahalinin tüm ihtiyaçlar?n? kar??lamay? amaçlayan bir dizi sosyal reform gerçekle?tirilmesine yönelik olmakla birlikte K?r?m’?n temel ahalisinin güvenini kazanma ve yerli ahalinin geni? emekçi kitlelerinin kültürel ve ekonomik kalk?nmas? amaçl? özerkli?in hak ve inisiyatiflerinin maksimumunun tasdikten geçerek yerine getirilmesi için tasarlanm??t?r»

K?r?m Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, 1945 Haziran’?nda K?r?m’?n yerli halk?na kar?? topyekün etnik temizlik yap?ld?ktan sonra ortadan kald?r?larak etnik aç?dan tekdüze bir hale getirilen s?radan bir ?le dönü?türüldü.

Bu korkunç trajedinin üzerinden 69 y?l geçti. Ama bugün Ukrayna’n?n ba??ms?zl???n?n 22. y?l?nda K?r?m Tatar Halk?n?n yasal haklar? hala iade edilmedi.

Ukrayna Cumhurba?kan? Viktor Yanukoviç ve Ukrayna’n?n yeni hükümeti, 2010 y?l?ndan itibaren K?r?m Tatar sorununun çözümüne yönelik bir dizi ad?m att?lar. Maalesef bu giri?imler durumsal olmakla birlikte sistematik, planl? ve muntazam çal??ma haline gelemediler.

Bugün Ukrayna, Avrupa Birli?i ile Assosiasyon Antla?mas? yönünün önceli?ini ön planda tutarak entegrasyon vektörünü belirtmektedir.

Ukrayna, 2013 y?l? Kas?m ay?nda Vilnius ?ehrinde AB ile bir ortakl?k anla?mas? imzalamay? planl?yor. Fakat Ukrayna’n?n, AB ile Assosiasyon Antla?mas? imzalanmas? öncesinde yapmas? gerkenler aras?nda Ukrayna’n?n yerli halklar?n?n haklar?na riayet edilmesi talebi ve bask?c? politikalara maruz kalan K?r?m Tatar Halk?n?n ve etnik köken nedeniyle bask?lara tabi tutulan ba?ka etnik topluluklar?n haklar?n?n iade edilmesi talebi yokturlar.

Bizler, K?r?m Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin 92. kurulu? y?ldönümüne ithaf edilen Cumhuriyet Günü Törenine kat?lanlar olarak yukar?dakilere dayanmakla birlikte Avrupa demokrasisinin yüksek standartlar?na uyman?n gerekti?inin alt?n? çizerek

1. Ukrayna Cumhurba?kan?n? ve Ukrayna Hükümetini

1) K?r?m Tatar Halk?n?n beklentilerine, Ukrayna mevzuat?na ve yerli halklarla ilgili uluslararas? hukuk gereksinimlerine tam anlam?yla uyan Bask?c? Politikalara Maruz Kalan K?r?m Tatar Halk?n?n Yasal Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanunu’nun haz?rlanmas?n? ve kabul edilerek yürürlü?e girmesini üstlenecek Devlet Komisyonu / Çal??ma Grubunu kurmaya ça?r?yoruz.

2) Ukrayna’da Bask?c? Politikalar?n Ma?durlar?n?n Rehabilitasyonu Ukrayna Kanunu’nun yürürlü?e girme s?ras? ile ilgili 963-XII Say?l? ve 17.04.1991 Tarihli Ayr?mc? Kararda de?i?iklik yap?larak K?r?m Tatarlar?n?n, Almanlar?n, Yunanlar?n, Bulgarlar?n, Polonyal?lar?n ve Ermenilerin Ukrayna’da Bask?c? Politikalar?n Ma?durlar?n?n Rehabilitasyonu Ukrayna Kanunu’nun kapsam?na dahil edilmesiyle bask?c? politikalar?n ve zorla sürgünlerin ma?durlar?n?n haklar?n?n iade edilmesine yönelik önlemler almaya ça?r?yoruz.

3) Bi?kek Antla?mas?’n?n yürürlü?ünü ve Sürgün Edilenlerin Sürgünden Anavatanlar?na Dönü?ü ve Yerle?mesi Devlet Program?n?n finanse edilmesini yenilemekle ve sa?lamakla birlikte K?r?m Tatar Halk?n?n bütünlü?ünü yeniden sa?lamaya ça?r?yoruz.

 

2. Avrupa Birli?i liderlerini ve AB’e üye olan ülkeleri

1) Ukrayna ile AB aras?ndaki Ortakl?k Anla?mas?’n?n imzalanmas? için AB’nin Ukrayna’dan talepleri aras?nda Ukrayna’n?n yerli halklar?n?n haklar?na Ukrayna taraf?ndan riayet edilmesi ve bask?c? politikalara maruz kalan K?r?m Tatar Halk?n?n ve etnik köken nedeniyle bask?lara tabi tutulan ba?ka etnik topluluklar?n haklar?n?n iade edilmesi taleplerini vurgulamaya ça?r?yoruz.

2) Avrupa Birli?i’nin bask?c? politikalara maruz kalan K?r?m Tatar Halk?n?n ve etnik köken nedeniyle bask?lara tabi tutulan ba?ka etnik topluluklar?n ya?ad??? vatana dönü? ve yerle?me sorunlar?n?n çözümüne yasal ve mali katk?larda bulunmas?yla sözde de?il, uygulamada hümanizm ve Avrupa devletleri ve halklar?n?n kar??l?kl? destek ilkelerine sad?k olduklar?n? kan?tlamaya ça?r?yoruz.

 

Bu taleplerin yerine getirilmedi?i takdirde Ukrayna ile AB aras?ndaki Ortakl?k Anla?mas? imzalanmas?n?n me?ruiyeti, Avrupa ve uluslararas? hukuk standartlar? ve normlar?na, ?nsan Haklar? Evrensel Bildirges’ne, Her Türlü Irk Ayr?mc?l???n?n Kald?r?lmas? BM Bildirgesi’ne, BM Yerli Halklar?n Haklar? Bildirisi’ne uygun olmas? aç?s?ndan çok ?üpheli olarak de?erlendirilir.

 

Bask?c? Politikalara Maruz Kalan K?r?m Tatar Halk?n?n Yasal Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanunu Ukrayna Parlamentosunca kabul edilerek yürürlü?e girmeksizin Ukrayna-AB Anla?mas?na Hay?r!

 

Sürgüne gönderilen bireylerin, milli az?nl?klar?n ve halklar?n haklar?n?n iadesi ile ilgili sorunlar konusundaki Bi?kek Antla?mas? uzat?lmaks?z?n Ukrayna- AB Anla?mas?na Hay?r!

 

Bask?, ?iddet ve zorla sürgün politikalar?na tabi tutulan K?r?m Tatar Halk?n?n Anavatanlar? — K?r?m’a düzenli ve tam kapsaml? dönü?ü ve yerle?mesi düzenlenmeksizin Ukrayna- AB Anla?mas?na Hay?r!

 

Sürgünden Vatanlar?na geri dönenlerin ya?ad??? toprak sorunu adil çözüme kavu?turulmaks?z?n Ukrayna- AB Anla?mas?na Hay?r!

 

K?r?m Tatar Dilinin K?r?m’?n resmi dili statüsüne sahip olmaks?z?n Ukrayna- AB Anla?mas?na Hay?r!

 

Zengin ve güçlü K?r?m Cumhuriyetine Evet!

 

K?r?m’da ya?ayan halklar?n birlik ve beraberli?ine Evet!

 

K?r?m’da ya?ayan halklar?n K?r?m Cumhuriyetinin refah?na yönelik ortak çal??ma ve faaliyetlerine Evet!

 

18 Ekim 2013’de Simferopol (Akmescit) Merkez Meydan?nda

K?r?m Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin 92. kurulu? y?ldönümüne ithaf edilen

Cumhuriyet Günü Töreninde kabul edildi

*   *   *

 

Toplant? genç sanatç?lar Halisa Ablayeva ve Sevil Veliyeva’n?n, K?r?m’daki Almanlar?n «Vidergeburt» adl? Derne?ine ba?l? «Singende Herzen» vokal toplulu?unun ve genç K?r?m Tatar davulcular?n?n «Gençlik» adl? ekibinin kat?ld??? konser ile sona erdi.

 

 

 

 

 

 

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня