KTDF Genel Ba?kan? ?nver SEL\’in 3.K?r?m Tatar Milli Toplant?s? Konu?mas?

Post navigation

KTDF Genel Ba?kan? ?nver SEL\’in 3.K?r?m Tatar Milli Toplant?s? Konu?mas?

Sayg?l? vatanda?lar?m, K?r?m Tatar Halk?n?n Temsilcileri ?uras?n?n de?erli vekilleri, hepinizi K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu ad?na sayg? ile selaml?yorum. Hay?rl? o?urlu olsun. Bu umumi ücüncü toplant?n?z?n sonuçlar? ?n?allah halk?m?z?n gelece?i aç?s?ndan yol gösterici olur.

 

KTDF Genel Ba?kan? Ünver SEL'in 3.K?r?m Tatar Milli Toplant?s? Konu?mas? K?r?m Tatar Halk? yirmi be? y?la yak?n bir süredir vatan?na göç etme imkan?na kavu?tu. 1980’li y?llar?n sonunda ba?layan bu göç, ancak halk?m?z?n yar?s?ndan az fazlas? K?r?m’da ya?ama imkan?na kavu?tu. Daha halen vatan?nda ya?ama imkan? olmayan, sürgünlükte ya?ayan vatanda?lar?m?z da bulunmakta. 1991 y?l?nda yeni Ukrayna Cumhuriyeti’nin kurulmas?yla birlikte K?r?mTatar Halk?n?n sorunlar?n?n çözülmesinde imkanlar olaca?? ümidiyle 1991 y?l?nda diasporan?n deste?iyle K?r?m’da Kurultay topland?, K?r?m Tatar Milli Meclisi kuruldu.

 

De fakto olarak kurulan bu K?r?m Tatar Milli Meclisi maalesef halk?m?z?n sorunlar?n? çözme yerine milli meclisi idare eden ki?ilerin kendi ikballerini garanti alt?na alma süreciyle birlikte K?r?m Tatar Halk?n?n sorunlar? çözülmedi, ertelenerek geldi. Ukrayna devleti bu süreç içerisinde sorunu çözme yerine ileriki tarihlere ötelemeyi kendi ?artlar? aç?s?ndan daha uygun görerek bu günlere kadar geldi.

 

Say?n Viktor Yanukoviç’in Cumhurba?kan? olmas?yla birlikte biz de diasporada takdirle takip ediyoruz K?r?m Tatar halk?n?n meseleleri çözülmesi yönünde baz? çal??malar yap?lmakta. ?imdi çal??malardan birisi de Ukrayna Cumhurba?kan? yan?nda kurulan K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri ?uras?. Biz bu ?uran?n daha aktif olarak çal??mas? taraftar?y?z. Sizler de bu ?ura üyelerine kol tutarak halk?m?z?n sorunlar?n?n çözülmesinde Ukrayna devletinin daha fazla katk?lar sa?lamas? hususunda hep beraber çal??al?m, hep beraber destek olal?m.

 

Biz diaspora olarak her zaman K?r?m’da ya?ayan vatanda?lar?m?z?n yan?nday?z. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de K?r?mTatar Halk?n?n yan?nda, her türlü imkanlar?n?, her türlü desteklerini vermeye haz?r?z. Bizler de Türkiye’de ya?ayan K?r?m Tatarlar? olarak sizin yan?n?zday?z.

 

Birlik olun. ?ri Olun. Diri Olun. Hep beraber olun, parçalanmay?p, bölünmeyip.

 

Hepinize sayg?lar, sevgiler sunuyorum.

 

 

MF Bas?n-Yay?n Servisi


Похожие материалы

Ретроспектива дня