KTMM y?netimi Foti Sala\’da terslendi

Post navigation

KTMM y?netimi Foti Sala\’da terslendi

KTMM yönetimi, Bahçesaray ?lçesinin 10 say?l? seçim bölgesindeki K?r?m Tatarlar?na Ahtem Çiygöz’i ve Birle?ik Muhalefet — «Batkivsçina»n?n listesini desteklemeye zorlamak için elinden gelen tüm gayreti gösterdi.

 

KTMM yönetimi Foti Sala'da terslendi24 Ekim’de Foti Sala’n?n (?imdiki Golubinka köyü) Camii’nde yap?lan KTMM yönetiminin yerel aktivistlerle görü?mesinde KTMM’nin emirlerine itaats?zl?k etmeye cesaret edenlere kar?? do?rudan tehditler ya?d?r?ld?. «Новый Регион» («Nov?y Region»), söz konusu görü?menin kat?l?mc?s?n?n verdi?i malûmata dayal? olarak konuyla ilgili bilgi yay?nlad?.

 

«Nov?y Region»un elde etti?i bilgilere göre, KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, yard?mc?s? Refat Çubarov’la, Bahçesaray Valisi Ilmi Umerov’la, milletvekili aday? Ahtem Çiygöz’le birlikte ve Yalta ile Bahçesaray KTMM’lerinin temsilcilerinin e?li?inde belirlenen zamanda Foti Sala’ya geldiler. Genel olarak KTMM delegasyonu 30 ki?iden olu?tuysa, görü?meye kat?lan yerli sakinlerin say?s? 18’di.

 

Camii’de çok az insan?n topland???ndan dolay? skandal patlad?. Mustafa Cemilev, Foti Sala’l? K?r?m Tatarlar?n?n büyük ço?unlu?unca toplant?ya kat?lmamas?ndan dolay? çok sinirlendi ve bunu hakaret olarak alg?layarak dayanamay?nca toplant?ya kat?lanlara hakaret etmeye ba?lad?. Buna cevaben KTMM yönetiminin sadece seçimler öncesinde insanlara ilgi duydu?u iddia edildi. Foti Sala’daki KTMM’nin eski ba?kan? Asan Muslâdinov KTMM’ni keskin ele?tiriye u?ratt? ve hemen Bahçesaray Valisi ?lmi Umerov taraf?ndan küfür ve hakaret edilerek sald?r?ld?.

 

Olay?n görgü tan?klar?ndan al?nan bilgilere göre, sözlü çat??mada tehditler ya?un ?ekilde söylendi. Mustafa Cemilev, do?ru seçimin yap?lmad??? takdirde Ay Petri’ye KÖC Ba?bakan? Anatoliy Mogilov’? getirece?ini ve onun arac?l???yla Ay Petri platosu üzerindeki tüm sat?? noktalar?n?n kapat?lmaya çal???laca??n? söz verdi. Cemilev’in tehditleri gerçek tehditler olarak alg?land?, çünkü görü?meye gelenlerin hepsi ekonomik aç?dan Ay Petri’ye ba?l?lar.

 

Ancak camide toplanan insanlar bu tehditlerden korkmad???n? ve sözde «halk temsilcileri»nin seçimler konusu d???nda halk?n gerçek sorunlar?n? çözmeye çal??mak gerekti?ini belirttiler. ?lmi Umerov, kar??l?k olarak seçimin yap?laca?? günde herkesi seçime sürükleyece?ini söyledi, soru?turma alt?nda olan Foti Sala köy muhtar? Seydamet Çelebiyev’i örnek getirip itaats?zl?k yapanlara talihsiz kader tehdidinde bulundu. Seydamet Çelebiyev 11 y?l hapis cezas?na çarpt?r?labilir ve KTMM ona herhangi bir destekte bulunmamaktad?r. Ayn? zamanda ?lmi Umerov herkesin do?ru seçim yapt??? ve «Batkivsçina» ile Çiygöz’e oy deste?inde bulundu?u takdirde Mustafa Cemilev’in Ukrayna Cumhurba?kan?’na köy muhtar?n?n aff? talebinde bulunarak onu serbest b?rakt?raca??n? vaad etti.

 

?lmi Umerov’un Bahçesaray Valisi olmakla birlikte mevcut iktidara kar?? muhalefet olu?turan güçler yarar?na neden çal??t??? ve mevcut iktidara kar?? neden ajitasyon yapt??? anla??lmaz.

Kaynak: http://www.nr2.ru

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня