Rusya Anayasa Mahkemesi b?yle bir karar ald?

Post navigation

Rusya Anayasa Mahkemesi b?yle bir karar ald?

Milli F?rka Kurul Ba?kan? Vasvi AbduraimovMilli F?rka Kurul Ba?kan? Vasvi Abduraimov’un kanaatince Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi’nin K?r?m’da seçimlerin 2015 y?l?n?n Eylülü’nden 2014 y?l?n?n Eylülün’e çekilmesinin yasad???l???yla ilgili ?ikayeti kabul etmeme karar? «siyasi motifler» ile ili?kilidir.

 

Vasvi Abduraimov: «Anayasa Mahkemesi’nin karar?na itiraz etmek niyetinde de?iliz. Biz onu dikkate al?yor ve tan?yoruz. Ancak mahkemenin konuyla ilgili tutumu hukuki nedenler d???ndaki siyasi motifler üzerinden de belirlenmi?tir,» — diye söyledi.

O, Milli F?rka’n?n seçimler konusundaki tutumunun de?i?meyece?ini belirterek ?unlar? ekledi:

«Biz, seçimlerin yar?madan?n etno-kültürel özgüllü?ü dikkate al?nmaks?z?n, Bat? ve Rusya aras?ndaki siyasi çat??man?n mant??? aç?s?ndan K?r?m sorununun güncelli?i ve önemlili?i dikkate al?nmaks?z?n ve küresel entegrasyon süreçlerinin ba?ar?l?l??? ve güvenli?i aç?s?ndan da aceleyle yap?ld??? kan?s?nday?z«.

 

K?r?m Tatarlar? niye ihtiyaç duyarlar

 

Milli F?rka Kurul Ba?kan? Vasvi Abduraimov, K?r?m Tatarlar?n?n huzurlu bir geli?me, güvenlik garantilerinin sa?lanma ve ulusal sorunlar?n ele al?nd???nda ç?karlar?n?n hesaba al?nma ihtiyac?nda oldu?unun alt?n? çizdi.

Vasvi Abduraimov: «Halk?m?z ak?ll?d?r, o ne istedi?ini biliyor. O, huzur içinde geli?meye, güvenlik garantilerinin sa?lanmas?na ve hayati öneme haiz süreçlere kat?l?maya ihtiyaç duymaktad?r, «- diye söyledi.

O, sadece bütün vaatlerin yerine getirildi?i takdirde K?r?m Tatarlar?nca K?r?m yetkililerine güvenilebilece?ini belirtti.

Toplum aktivisti: «En üst düzeyde verilen vaatlerin cumhuriyet iktidar?nca yerine getirilmesi, Devlet Ba?kan?n?n kararnamesi dahil olmak üzere bask? politikalar?na tabi tutulan halklara ili?kin kanunlar?n uygulanmas? bu ba?lamda çok önemlidir.

Bu hükümlerin ve güvencelerin tatbik edildi?i, hayata geçirilmeye çal???ld??? takdirde K?r?m Tatar Halk?n?n?n kamuoyununun herhangi bir kurultay?n veya toplum konseyinin bayraklar? alt?na davet edilmesi için gerekçe bulunmayacakt?r,»- diye söyledi.

 

Kaynak: http://krymedia.ru

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня