Uluslararas? D?nya Yerli Halklar G?n? Etkinliklerinin Resimli Hik?yesi

Post navigation

Uluslararas? D?nya Yerli Halklar G?n? Etkinliklerinin Resimli Hik?yesi

9 A?ustos 2013’te «K?z?l-Koba» turizm kompleksinde «Avrasya’n?n Yerli Halklar?n?n Vazifeleri» konulu uluslararas? yuvarlak masa toplant?s? yap?ld?.

Rusya’daki, Ukrayna’daki ve Orta Asya’daki yerli halklar?n 16 örgütünün temsilcileri, yukar?da an?lan yuvarlak masa toplant?s?na kat?ld?lar.

Ayn? günün ak?am?nda Yalta’da Yalta Kent Konseyi önündeki meydanda Avrasya’n?n yerli halklar?n?n milli k?yafetli temsilcilerinin kat?ld??? yürüyü? ve konser etkinlikleri yap?ld?.

K?r?m’da yap?lan Uluslararas? Dünya Yerli Halklar Günü Etkinliklerinin resimlerini dikkatinize sunuyoruz:

Sa?dan sola: Vasvi Abduraimov, Nadir Bekirov, Enver Kantemir Umerov

Asan Hur?utov dua okuyor

Nogay halk?n?n temsilcisi Yangurc? Ac?yev

Sibirya Kazaklar?n?n temsilcisi Alt?nay Junusova

Lezgi halk?n?n temsilcisi Nazim Gaciyev

Karata halk?n?n temsilcisi Magomed Ahmednabiyev

Kumuk halk?n?n temsilcisi Gac?gi?i Bambatov

Da??stan'dan Uluslararas? Dünya Yerli Halklar Günü Etkinliklerine kat?lan Ruslan Rasulov

Kumuk halk?n?n temsilcisi Gac? Mirzayev

Urumlar?n temsilcisi Oleg Kotlyarov

Karay halk?n?n temsilcisi Natalya Kropotova

K?r?mçaklar?n temsilcisi Vyaçeslav Lombrozo

K?r?mçaklar?n temsilcisi Dora Pirkova

Kazakistan Halk Yazar? ve Toplum Aktivisti, Dünya Türkleri Asamblesi Üyesi, Uluslararas? Televizyon ve Radyo Akademisi Akademisyeni, Avrupa Edebiyatçilar? Kongresi Üyesi Bah?thoja Rustemov

Azerbaycan'dan Uluslararas? Dünya Yerli Halklar Günü Etkinliklerine kat?lan Dünya Türk Halklar? Kongresi Ba?kan?, Uluslararas? Türk Dünyas? Bilimsel Ara?t?rmalar Akademisi Akademisyeni Yahya Yusif  Caniyar

Avrasya'n?n Yerli Halklar?n?n Vazifeleri konulu uluslararas? yuvarlak masa toplant?s?

Alu?ta'dan yuvarlak masa toplant?s?na kat?lan Umer Çabanov ve Rustem ?erfedinov

Tataristan'daki Naberejn?ye Çeln?'dan yuvarlak masa toplant?s?na kat?lan Eldar Ayetdinov ve Resula Ayetdinova

Omsk ?ehrinden uluslararas? yuvarlak masa toplant?s?na kat?lan Sibirya Kazaklar?n?n temsilcileri Alt?nay Junusova ve Dina Smagulova

Sibirya Kazaklar?n?n temsilcisi Dina Smagulova

Eldar Ayetdinov, Timur Da?c?, Refat Seit-Ablayev, Kamil Ametov

Sibirya Tatarlar?n?n temsilcileri Luiza ?amsutdinova (merkezde) ve Zemfira ?aripova (sa?da)

Milli F?rka ??ler Yöneticisi Vasvi Abduraimov

Görü?meye kat?lan Da??stan temsilcileri

Görü?meye kat?lan Da??stan temsilcileri

Yerli halklar?n ya?ad??? sorunlar görü?ülürken

Soldan sa?a: Timur Da?c?, Rustem Halilov, Eldar Seyitbekirov

Uluslararas? yuvarlak masa toplant?s?n?n kat?l?mc?lar?, konu?mac?lar? dinlerken

Yerli halklar?n temsilcilerinin kat?ld??? Yalta konseri

Yerli halklar?n temsilcileri, Yalta'da yürüyü? yaparken

Yerli halklar?n temsilcileri, Yalta'da yürüyü? yaparken

Soldan sa?a: Mesedo Aliyeva, Maksud Gac?yev (Da??stan) ve Zinure ?smaylova (K?r?m)

Soldan sa?a: Mesedo Aliyeva (Da??stan), Diana Seyitcelilova ve Zinure ?smaylova (K?r?m)

Ukrayna'daki Melitopol ?ehrinden Yalta konserine kat?lan Karay tak?m?

Da??stanl? Ahvah halk?n?n temsilcisi Kamil Tarho

Yalta konserine kat?lan Sibirya Kazaklar?n?n temsilcisi Alt?nay Junusova ?ark? söylerken

Kumuk halk?n?n temsilcisi Rukiyat Aylanmatova ?ark? söylerken

Yalta konserine kat?lan Sibirya Tatarlar?n?n temsilcisi Zemfira ?aripova ?ark? söylerken

Mesedo Aliyeva ve Magomed Ahmednabiyev eski Ahvah halk dans? yaparken

Yetenekli genç K?r?m Tatar ?ark?c?s? Halisa Ablayeva ?ark? söylerken

Cemile adl? halk danslar? toplulu?unun solisti Viktoriya Abdullayeva dans yaparken

Mesedo Aliyeva (Da??stan) ve ?smet Kasayev (K?r?m) dans yaparken

Nadir Bekirov, Magomed Ahmednabiyev, Mesedo Aliyeva ve ?smet Kasayev dans yapt?klar? s?rada

Mesedo Aliyeva ve Emir Mecidov dans yaparken

 

MF Bas?n Yay?n Servisi


Vasvi Abduraimov’un, Emir Ablâzov’un,
Nadir Bekirov’un, Ridvan Kasayev’in
foto?raflar?ndan yararlan?ld?.

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня