Akmescit (Simferopol) ?ehrinde ka? K?r?m Tatar? ya?amakta?

Post navigation

Akmescit (Simferopol) ?ehrinde ka? K?r?m Tatar? ya?amakta?

Mevcut verilere göre Akmescit (Simferopol) ?ehrinde 30.000’den fazla K?r?m Tatar? ya?amaktad?r. Kent Konseyinin 27 Aral?k’taki sonraki oturumunda de?erlendirilen 2010-2015 Dönemi ?çin Önce Sürgüne Gönderilen Vatanda?lar?n Yeniden Yerle?tirilmesi ve Sosyo-Kültürel ?mkanlar?n?n Geli?tirilmesi Program?’n?n yerine getirilmesi ile ilgili raporun ekinde bu konuda somut olarak aç?klanm??t?r. 

Akmescit (Simferopol) ?ehrinde kaç K?r?m Tatar? ya?amakta?

K?r?m Tatarlar?n?n ço?unlu?u, yeni olu?turulan K?r?m Tatarlar?n?n toplu ve yo?un olarak ya?ad??? Maryino, Ak Mescit, Fontan?, Beloye, Lugovoye, Mare?al Jukov, Promzona, Jigulina Rosça, Ho? Keldi gibi kentsel mikro-bölgelerde ya?amaktad?r. Kentsel okullarda K?r?m Tatar dilinde e?itime gereksinim oran? % 3’ü olu?turmaktad?r.

 

Kaynak: http://www.kianews.com.ua

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня