Bi?kek Antla?mas?

Post navigation

Bi?kek Antla?mas?

S?rg?ne g?nderilen bireylerin, mill? az?nl?klar ve halklar?n haklar?n?n iadesi sorunundan

ANTLA?MA

Ba??ms?z Devletler Birli?i’nin üyeleri olan, ileride Taraflar olarak an?lacak Devletler, geçmi?te uygulanm?? olan SSCB halklar?n?n, millî az?nl?klar?n?n, ayr? vatanda?lar?n?n zorla sürgüne gönderilmesini insanl???n prensiplerine ayk?r? gelen totaliter rejimin sucu olarak k?nayarak,

Bi?kek anla?masab?k SSCB iktidar? ve yönetiminin organlar?n?n, cumhurî ve yerel iktidar ve yönetimin organlar?n?n, SSCB memurlar?n?n kabul ettikleri SSCB halklar?n?n, millî az?nl?klar? ve ayr? vatanda?lar?n?n zorla sürdürülmesi hususunda yasama kararnamelerinin ve ba?ka düzgüsel kararnamelerin yasa d??? ve hükümsüz olduklar?n? hesaba alarak,

sürgüne gönderilen bireylerin, millî az?nl?klar?n ve halklar?n onlar?n sürülmeden önce ya?ad?klar? yerlere dönmeye ve tarihî adaletin iadesine hakk?n? tasdik ederek,

bu hakk?n temininin uluslararas? ehemmiyete malik oldu?unu ve hem çok Taraf?n, hem de iki Taraf?n birlikte bu konudan uzla?malar?n? talep etti?ini anlayarak,

sürgüne gönderilen bireylerin, millî az?nl?klar?n ve halklar?n yasal menfaatlerini ve onlar?n sürülmeden önce ya?ad?klar? yerlere dönü?ünü temin etmeyi üstlenmelerinin gerekti?ini kabul ederek,

bu hususta anla?t?lar:

1. madde
Taraflar, sürülmeden önce ya?ad?klar? yerlere gönüllü olarak dönmekte olan sürgüne gönderilen bireylere onlar?n döndükleri yerlerde daima ya?ayan vatanda?larla siyasal, ekonomik ve sosyal alanlardaki hak e?itli?ini ve onlar?n yerle?meleri, i?le sa?lanmalar?, tahsil görmeleri, millî, kültürel ve manevî geli?meleri için gereken ?artlar? sa?larlar.
??bu Antla?man?n tüzüklerinin yerine getirildi?i s?rada bu topraklarda ya?ayan insanlar?n yasal haklar? ve menfaatleri k?s?tlanmamal?.

2. madde
Taraflar, bu Antla?ma uyar?nca göç etmekte olan bireylerin vatanda?l?k sorunlar?n? onlar?n millî yasamas?na, onlar?n yapt?klar? ikili antla?malar?n tüzüklerine, hem de herkesçe tan?nm?? devletler hukukunun normlar?na uygun ?ekilde çözmeye çal???rlar.

3. madde
Taraflar, i?bu Antla?man?n 1. maddesinde an?lan bireylerin hiç bir zorluk çekmeden gönüllü ta??nmalar? için bütün ?artlar?, bu arada onlar?n bir Taraf?n topraklar?ndan di?er Taraf?n topraklar?na engelsiz geçmesi, üçüncü Taraflar?n topraklar?ndan engelsiz tranzitle geçmesi için ?artlar? olu?tururlar.

4. madde
Taraflar, i?bu Antla?man?n 1. maddesinde an?lan bireylerin onlar?n mülkiyetinde olan mallar? engelsiz, gümrük vergisiz ta??malar?, tranzitle geçirmeleri için gereken ?artlar olu?turur, onlar?n bu mallar?n? ta??malar?na yard?m eder, hem de b?rak?lm?? mülklerinin i?leminin vaktinde yap?lmas?n? sa?larlar.

Taraflar, bu amaçlar için ayr? antla?malar akdederler.

5. madde

Taraflar, i?bu Antla?man?n 1. maddesinde an?lan bireylerin onlar?n emekli maa?lar?n?n tayin edildi?i yerlere ra?men emekli maa??yla sa?lanmas?n? garanti ederler. Emekli maa?? için para, Taraflar?n kar??l?kl? hesaplamalar uyar?nca millî emekli maa?? vak?flar?nda biriktirilir.

6. madde
Taraflar, i?bu Antla?man?n 1. maddesinde an?lan bireylere Taraflar?n banka müesseselerinde onlar?n para yat?r?mlar? ve aktiflerinin korunmas?n? ve/veya transferini garanti eder. Yat?r?mlar ve aktiflerin transferi hiç vergilendirilmemeli ve gümrük resminden serbest olmal?.

7. madde
Kabul eden Taraf, i?bu Antla?man?n 1. maddesinde an?lan bireylerin konut in?aat?, konutun sat?n al?nmas? veya bay?nd?r?lmas? için kredi almalar?na yard?m?nda bulunur.

8. Madde
Kabul eden Taraf, i?bu Antla?man?n 1. maddesinde an?lan bireylerin yerle?tikleri süre zarf?nda onlar? gelir vergisinden muaf eder.

9. madde
Taraflar, i?bu Antla?man?n 1. maddesinde an?lan bireylere sosyal ve hukuksal ehemmiyete malik bütün zarurî belgeleri verir.

Taraflar, i?bu Antla?ma uyar?nca ta??nmakta olan bireyler üzerine bilgileri teyit eden ar?iv belgelerini birbirlerine verirler. Taraflar, böyle belgeleri ayr? bireylerin talebi üzerine onlara verirler.
An?lan belgeler ücretsiz verilir.

10. madde
Taraflar, haberle?me alan?nda yard?mla??r ve i?bu Antla?man?n yerine getirilmesiyle ilgili sorunlardan dan???rlar. ?lgili Taraflar, i?bu Antla?man?n tüzüklerinin yerine getirilmesi sorunlar?n?n çözülmesi için ortak çal??ma gruplar?n? olu?turabilirler.

11. madde
??bu Antla?man?n hiç bir sav?, Taraf?n bu Antla?man?n savlar?n? teyit eden, tamamlayan ve geni?leten uluslararas? antla?malar akdetmesini engellemez.

?cap ederse, Taraflar, bu Antla?man?n realize edilmesine çal??an ikili antla?malar akdederler.

12. madde
??bu Antla?ma on y?ll?k müddet için akdedildi. O, onun onayland??? andan itibaren yürürlü?e girdi.

??bu Antla?ma, onun amaçlar? ve prensiplerini payla?an di?er devletlerin Taraflar?n?n ona kat?lmas? için aç?kt?r.

Bi?kek ?ehrinde 9 Ekim 1992’de Rus dilinde bir as?l nüsha olarak akdedildi. As?l nüsha Belorusya Cumhuriyeti Hükümetinin Ar?ivinde bulunmakta. Belorusya Hükümeti, i?bu Antla?may? imzalayan devletlere onun tasdikli suretini gönderir.

Azerbaycan Cumhuriyeti için
Ermenistan Cumhuriyeti için
Belorusya Cumhuriyeti için
Kazakistan Cumhuriyeti için
K?rg?zistan Cumhuriyeti için
Moldova Cumhuriyeti için
Rusya Federasyonu için
Tacikistan Cumhuriyeti için
Türkmenistan Cumhuriyeti için
Özbekistan Cumhuriyeti için
Ukrayna için

 

MF-Inform

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня