K?r?m, ?inlilere sat?l?r m??

Post navigation

K?r?m, ?inlilere sat?l?r m??

Ukrayna, Pekin taraf?ndan «?pek Yolu Ku?a??» süper projesine dahil edilen K?r?m Ekonomik Kalk?nma Bölgesi’nin olu?turulmas? için K?r?m topraklar?n?n bir k?sm?n? veriyor. Sivastopol ve derin bir deniz liman?n?n in?a edilece?i Yevpatoriya (Gözleve) civar?ndaki topraklar, K?r?m’daki Çin alan?n? olu?turur.


K?r?m, Çinlilere sat?l?r m??Buna ek olarak Çinliler, K?r?m’da yeni bir havaalan?n?, tersaneleri, petrol rafinerisi, s?v?la?t?r?lm?? do?al gaz terminalini, e?itim merkezlerini, plajlar? ve e?lence alanlar?n? in?a etmeyi planl?yorlar. ?imdiye kadar Çin, K?r?m’? Rusya Federasyonu’nun kenar?ndan geçen kendi ?pek Yolu’nun bir parças? olarak beyan etmedi.

 

Çin ve Ukrayna, K?r?m’da Sak ilçesinde derin deniz liman?n?n in?a edilmesine dair mutabakat m?ht?ras? imzalad?lar. Liman in?aat? tamamen Çinli yat?r?mc?lar taraf?ndan finanse edilecek.

 

ÇHC resmi yay?n organ?n?n aç?klad??i gibi K?r?m’da derin deniz liman?n?n in?aat?, Pekin’e Çin — Avrupa ticaret yolunu yakla??k 6 bin kilometre k?saltmaya olanak verir. Çin, Cebelitar?k Bo?az?’n? atlayarak Süvey? Kanal? ve Akdeniz yoluyla Avrupa’ya mal gönderebilir. Bu yeni liman çevresinde de 300 bin metrekare alan üzerine bir sanayi bölgesi in?a edilecek.

 

Buna ek olarak Ukrayna Çin ile ortakla?a olarak Sivastopol’da bal?kç? liman?n? ve etraf?ndaki yüksek teknoloji sektörünün yeniden yap?lanmas? ve geli?tirilmesiyle me?gul olacakt?r.

 

K?r?m’da derin deniz liman?n?n in?aat?, Pekin’e Çin — Avrupa ticaret yolunu yakla??k 6 bin kilometre k?saltmaya olanak verir.

 

ÇHC resmi yay?n organ?n?n verdi?i bilgiye göre K?r?m’da havaalan?n?n, tersanelerin, petrol rafinerisinin, s?v?la?t?r?lm?? do?al gaz terminalinin, e?itim merkezlerinin in?a edilmesi ve sahil düzenleme çal??malar?, ?kinci a?amay? olu?turur.

 

?kinci a?amada Çin yat?r?mlar? 7000000000 dolara ula?acak. Çin taraf?n?n özel temsilcisi Wang Jing, uygulama döneminin iki y?ldan fazla olmayaca??n? ve tüm tesislerin devreye girmesinden itibaren yakla??k alt? y?l sonra gelir beklenece?ini aç?klad?.

 

Ukrayna Cumhurba?kan? Viktor Yanukoviç, Çin Cumhurba?kan? Xi Jinping’e Çin ile stratejik ili?kilerin güçlendirilmesine ilgi duydu?unu teyit etti. O, iki ülke aras?ndaki öncelikli konular aras?nda havac?l???, enerjiyi, uzay sanayisini, altyap?n?n geli?tirilmesini ve K?r?m’da ta??ma ve ekonomi dü?ümünün olu?turulaca?? ?pek Yolu’nu gösterdi.

 

Bu y?l?n Eylül ay?nda Çin Cumhurba?kan? Xi Jinping, Çinlilere göre Rusya Federasyonu Devlet Ba?kan? Vladimir Putin’in dile getirdi?i Rusya Federasyonu’un, Kazakistan’?n, Belarus’un ve K?rg?zistan’?n topraklar?nda Avrasya Birli?i’ni kurma gayesinden daha ba?ar?l? olacak » ?pek Yolu Ekonomik Bölgesi» adl? iddial? bir entegrasyon konseptinin hayata geçirilmesi ile ilgili konu?tu.

 

ÇHC resmi yay?n organ? taraf?ndan verilen izahlara göre Çin entegrasyon plan? sadece Orta Asya’y? de?il, Kafkasya ülkeleri olan Azerbaycan’?, Ermenistan’?, Gürcistan’?, Da?l?k Karaba?’?, Abhazya’y?, Güney Osetya’y? kapsayacakt?r. ?imdi ise Ukrayna, bu ku?a?a önemli bir aktör olarak kat?l?nmaya çal???l?yor. Bu yolun son noktas? Avrupa olacak.

 

Anastasiya Ba?takova

 

Kaynak: http://www.ng.ru

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня