K?r?m\’da insanlar?n kaybolmalar?yla ilgili soru?turmalar y?r?t?l?yor

Post navigation

K?r?m\’da insanlar?n kaybolmalar?yla ilgili soru?turmalar y?r?t?l?yor

Halk Partisi Milli F?rkaK?sa bir süre içinde gerçekle?en K?r?m Tatarlar?n?n kaybolmalar?, bu sonbahar?n ba??nda K?r?m’daki ve uluslararas? bas?nda yer alarak geni? yank? buldu.


Halk Partisi Milli F?rka, 12 Ekim 2014’te Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne, Rusya Federasyonu Ba?savc?l??? ve Rusya Federasyonu Soru?turma Komitesi’ne ba?vuruda bulunarak K?r?m’da insanlar?n kaybolma ve kaç?r?lma olaylar?yla ilgili tüm suç eylemlerinin önlenmesi için ve bu suçlar?n faillerinin bulunmas? ve adil bir yarg?lamayla cezaland?r?lmas? amac?yla acilen bir dizi önlem almaya ça??rd?.

Milli F?rka’n?n ba?vurusunun tam metnini dikkatinize sunuyoruz:

12 Ekim 2014 № 12-10 / 01

Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne
Rusya Federasyonu Ba?avc?l???’na
Rusya Federasyonu Soru?turma Komitesi’ne

Son zamanlarda K?r?m’da K?r?m Tatarlar?n?n kaybolma olaylar? s?kla?t?. Onlardan ikisi ölü bulundu. Kolluk kuvvetleri, di?er kaybolanlar?n ak?betleriyle ve onlar?n bulundu?u yerlerle ilgili bilgi sahibi de?ildir.

 

Sadece bildi?imiz olgular? dikkatinize sunuyoruz:

1. Ametov Re?at — 3 Mart 2014’te kayboldu, 15 Mart 2014’te ölü bulundu.
2. ?aymardanov Timur- 26 May?s 2014’te kayboldu.
3. Zinedinov Seyran — 30 May?s 2014’te kayboldu.
4. Cepparov Islâm — 27 Eylül 2014’te kayboldu.
5. Islâmov Cavdet- 27 Eylül 2014’te kayboldu.
6. Asanov Edem — 29 Eylül 2014’te kayboldu, 6 Ekim 2014 tarihinde ölü bulundu.
7. Apselâmov Eskender — 3 Ekim 2014’te kayboldu.

K?r?m Tatarlar?n?n kaybolma ve ölüm vakalar? Ukrayna ve Bat? medyas?nca aktif ve kas?tl? olarak K?r?m’?n Rusya’ya ba?lanmas?n?n olumsuz sonuçlar? olarak geni? bir ?ekilde kamuoyuna sunulmaya çal???l?yor. Üstelik söz konusu olaylar K?r?m Cumhuriyeti’nin K?r?m Tatar nüfusu içinde Rusya ve Rus kar??t? duygular?n? körükleme amac?yla kas?tl? ve sistematik ?ekilde kullan?l?yorlar.

 

Soru?turman?n sonuçsuzlu?u ve soru?turman?n geli?imi hakk?nda bilginin tamamen eri?ilmez olmas? toplumumuzu çok kötü etkiliyor.

 

Tüm bunlar, K?r?m’da y?k?c? etnik ve dinleraras? çat??man?n düzenlenmesini amaçlayan d??ar? sipari?in uygulanmas? çerçevesine tamamen s??maktad?r.

 

K?r?m’?n Rusya Federasyonu’na entegre olma sürecinin durdurulmas? ve K?r?m’?n Bat?’n?n kontrolü alt?na al?nmas? amac?yla yar?madan?n katliamdan geçirilmesi planlan?yor.

 

Halk Partisi Milli F?rka, kaybolan soyda?lar?m?z?n ak?betleri hakk?nda samimi endi?elerini ifade ediyor ve Rusya Federasyonu soru?turma ve denetim otoritelerinin dikkatlerini K?r?m’da geli?en olaylar?n Rusya için a??r? tehlikeli oldu?una çekiyor.

 

Halk Partisi Milli F?rka, Rusya Federasyonu Ba?savc?l???’n?, Rusya Federal Güvenlik Servisi’ni ve Rusya Federasyonu Soru?turma Komitesi’ni K?r?m Cumhuriyeti’nde insanlar?n kaybolma ve kaç?r?lma olaylar?yla ilgili tüm suç eylemlerinin önlenmesi için ve bu suçlar?n faillerinin bulunmas? ve adil bir yarg?lamayla cezaland?r?lmas? amac?yla acilen bir dizi önlem almaya ça?r?yor.

Halk Partisi Milli F?rka
Yönetim Kurulu Ba?kan? Vasvi ABDURA?MOV

Milli F?rka'n?n ba?vurusunun tam metnini dikkatinize sunuyoruz

Rusya Federasyonu Soru?turma Komitesi’nin tam cevab?n? yay?nl?yoruz:

 

Rusya Soru?turma Komitesi
Rusya Soru?turma Komitesi K?r?m Cumhuriyeti ?nceleme ve Soru?turma Departman?

K?r?m Cumhuriyetçi Sosyo-Kültürel Geli?me Amaçl? Sivil Toplum Kurulu?u
Halk Partisi Milli F?rka Kurul Ba?kan? Vasvi ABDURA?MOV’a

2014/11/12 №216r-14/57

 

Say?n Vasvi Ennan o?lu!

06.11.2014’te Rusya Federasyonu Soru?turma Komitesi’nden Rusya Federasyonu Soru?turma Komitesi K?r?m Cumhuriyeti ?nceleme ve Soru?turma Departman?’na ula?an 12.10.2014 tarihli K?r?m Tatarlar?n?n kaybolmalar? ile ilgili müracaat?n?z?n de?erlendirildi?ini bildiriyorum.

Sizin belirtti?iniz olaylara ili?kin olarak Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nda yer alan ve cinayet ile insan kaç?rma suçlar?n? kapsam alt?na alan 105. ve 126. maddeleri uyar?nca Rusya Federasyonu Soru?turma Komitesi K?r?m Cumhuriyeti ?nceleme ve Soru?turma Departman? taraf?ndan be? ceza davas? aç?lm??t?r.

Bu ceza davalar? Rusya Federasyonu Soru?turma Komitesi K?r?m Cumhuriyeti ?nceleme ve Soru?turma Departman?’n?n kontrolü alt?ndad?r. Söz konusu ceza davas?n?n soru?turulmas? s?ras?nda olup bitenlerin gerçekle?ti?i nesnel ko?ullar?n saptanmas?n? hedefleyen bir dizi soru?turma ve arama çal??malar? yürütülüyor. Ayn? zamanda suçlar?n i?lenmesi için ortam olu?turan faktörler saptan?yor. Soru?turma halihaz?rda tamamlanm?? de?ildir.

 

Usul Denetim Departman? Ba?kan?
Adalet Binba?? V.A. ?i?kin

Rusya Federasyonu Soru?turma Komitesi'nin tam cevab?n? yay?nl?yoruz

MF Bas?n ve Yay?n Servisi 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня