KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, ?? yetim kalan bebe?i nas?l soydu

Post navigation

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, ?? yetim kalan bebe?i nas?l soydu

Mustafa Cemilev’in yapt??? doland?r?c?l?klar ile ilgili bilgiler, 1990’lardan bu yana medyada görünmeye ba?lad?lar. Fakat tüm bu y?llar Cemilev yanl?lar?, suçlamalar?n belgelerle kan?tlanmas?n? istediler.

 

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, üç yetim kalan bebe?i nas?l soyduMevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olmayan ?ekillerde yap?lan para veya mülkiyet transferinin, genellikle tan?k olmaks?z?n ve herhangi bir kay?t i?lemi yap?lmaks?z?n veya gizli kapakl? bir ?ekilde gerçekle?ti?inden dolay? bu konuda zorluklar çekilirdi.

 

Mustafa Cemilev taraf?ndan i?lenen mali suçlar ve doland?r?c?l?klar?n belgelerle kan?tlanmas? bile tekrar tekrar sonuç vermedi. KTMM ba?kan?n?n «perde arkas?ndaki» idarecilerine ba?l? olmas? ve yasama dokunulmazl??? ona koruma sa?lamaktad?r.

 

Örne?in 2. Kurultay Denetim Komisyonu Ba?kan? Enver Muyedinov, 1997 y?l?ndaki raporunda «K?r?m» Fonu’nun, KTMM muhasebesinin ve Ukrayna taraf?ndan K?r?m Tatarlar?n?n yeniden yerle?meleri için ayr?lan bütçe fonlar?n?n çekildi?i Mustafa Cemilev’in yönetimi alt?ndaki «?mdat-Bank»?n mali faaliyetlerinin denetim sonuçlar?n? aç?klad?.

 

Enver Muyedinov’un sundu?u raporda muazzam mali suistimaller, doland?r?c?l?klar ve bütçe fonlar?n?n yasad??? olarak aktar?ld??? banka hesaplar? ortaya ç?kar?ld?.

 

Ancak Mustafa Cemilev taraf?ndan organize edilen «?amatac?lar ve ?sl?kç?lar» ekibi raporun Kurultay’a sunulmas?n? olanaks?zla?t?rd?.

 

2. Kurultay Denetim Komisyonu Ba?kan? Enver Muyedinov’un raporunun, «Avdet» gazetesinin 31.12.1997 tarihli ve 23 (186) say?l? nüshas?nda yay?nlanarak kamuya, düzenleyici kurumlara ve kolluk kuvvetlerine sunulmas?na ra?men Maliye Bakanl???, Hazine ve Ekonomik Suçlarla Mücadele Bölümü buna kar?? herhangi bir tepki göstermediler.

 

Mustafa Cemilev ise kendi tepkisini hemen gösterdi ve sonuç olarak Kurultay Denetim Komitesi Ba?kan? Enver Muyedinov, Kurultay’dan ç?kar?ld?.

 

Böylece K?r?m Tatar Halk?n?n ihtiyaçlar?n?n kar??lanmas? için ayr?lan bütçe fonlar?n?n ya?malanmas?na geni? olanaklar sa?land?ktan sonra Cemilev’i elinden yakalamak isteyenlerin say?s? h?zla dü?tü.

Bu sadece bütçe fonlar? ile ilgili k?sa bir bilgidir. Mustafa Cemilev’in eline dü?en insani yard?mlar?n hacmi ve kullan?m? konusuna gelince KTMM ba?kan?n?n ne K?r?m Tatar Halk?n? ne de Kurultay? bu konuyla ilgili bilgilendirmeye çal??mad??? bilinmektedir.

 

Çe?itli yabanc? kaynaklara göre uluslararas? toplumun, yirmi y?l içinde K?r?m Tatar Halk?na yapt??? mali yard?m?n toplam? 1 milyar dolardan ba?lay?p 1 buçuk milyar dolara kadar ç?kabilir!

 

Örne?in eski Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç, sadece Türkiye’nin K?r?m Tatar Halk?n?n ihtiyaçlar?n?n kar??lanmas?na 20 milyondan fazla dolarl?k yard?mda bulundu?unu do?rulad?.

 

Türk i? adam?, K?r?m Dernekleri Federasyonu ile Kocaeli K?r?m Tatarlar? Derne?i’nin Ba?kan? ?brahim Vefa Arac?’dan K?r?m Tatarlar?na hay?r yard?mlar?yla ilgili skandal, Mustafa Cemilev’in eline dü?en paran?n amaç d??? kullan?ld???n? do?rulamaktad?r.

 

Skandal?n özü ?undad?r.

?brahim Vefa Arac?, 2011 y?l?n?n Kas?m ve Aral?k aylar?nda Mustafa Cemil taraf?ndan kurulan «K?r?m» Fonu’nun hesab?na iki kez 50.000’er dolar? transfer etti. Bu para, II. Dünya K?r?m Tatar Kongresi’nin Türkiye’de Eski?ehir kentinde yap?lmas? ile ilgili örgütsel çal??malar?n uygulanmas?na katk? oldu.

?brahim Vefa Arac?, 2011 y?l?n?n Kas?m ve Aral?k aylar?nda Mustafa Cemil taraf?ndan kurulan «K?r?m» Fonu’nun hesab?na ?ki kez 50.000’er dolar? transfer etti

?brahim Vefa Arac?, 2011 y?l?n?n Kas?m ve Aral?k aylar?nda Mustafa Cemil taraf?ndan kurulan «K?r?m» Fonu’nun hesab?na ?ki kez 50.000’er dolar? transfer etti

Lakin KTMM’de kongrenin Türkiye’de yap?lmas?n? kesinlikle istemediler.

 

Daha sonra 4 May?s 2013’de K?r?m’da K?r?m Tatar diasporas? temsilcilerinin kat?ld??? bir isti?are toplant?s? yap?ld?. II. Dünya K?r?m Tatarlar Kongresinin nerede ve ne zaman yap?lmas? konusu isti?arenin gündemine al?nd?.

 

Kongrenin K?r?m’da yap?lmas? karar? al?nd?.

 

Söz konusu isti?areye ?brahim Vefa Arac? da kat?ld?. O, al?nan karara raz? olmamas? sebebiyle toplant?n?n sona ermesini beklemeden ondan ayr?ld?.

 

Ve ans?z?n 2013 y?l? sonbahar?nda KTMM d?? ili?kileri bölüm ba?kan? Ali Hamzin, kongrenin K?r?m’da de?il, Romanya’da (?) yap?laca??n? bildirerek tüm anla?malar?n keyfi olarak ihlal edildi?ini belirtti. Kongrenin haz?rlanmas?na gayretler ve maddi katk?lar sa?layan Türkiye’deki K?r?m Tatar diasporas? buna kar?? olumsuz tepkilerde bulundu.

 

Cemilev’in «K?r?m» Fonu’nun hesaplar?na aktar?lan 100.000 dolar?n ne amaçla kullan?lmas?na ili?kin makul bir sorunun ortaya ç?kmas? da bu tepkilerin bir tezahürü oldu.

 

Mustafa Cemilev, al??kanl?kla konuyu sessizlikle geçi?tirmeye karar verdi…

?brahim Vefa Arac?’n?n, Mustafa Cemilev’e gönderdi?i 100.000 dolar konusundaki iki mektubun metinleri a?a??da dikkatinize sunulur:

 

1. Mektup:

 

Sent: Monday, September 23, 2013

 

Say?n Mustafa CEM?LO?LU,

 

04 May?s 2013 tarihinde K?r?m Akmesçit’te bulunan Ay?e Restoran’da sizin davet etti?iniz toplant?ya hep birlikte kat?ld???m?z malumunuzdur. Bu toplant?dan sonra Ankara Genel Merkez’den özellikle Say?n Mükremin ?AH?N taraf?ndan Federasyonumuza ba?l? dernek ba?kanlar?ndan (örn. Sn. Ergin BATUR’a) size K?r?m Fonu’na gönderdi?im paralar? taraf?ma iade etti?inizi söylemelerini istemi?siniz. Bahsi geçen ki?ilerin bu konuyu benden duymalar? ve bilgi almalar? mümkün de?ildir.

 

?ahsen bu para yard?mlar?n? hiç bir zaman asla konu etmedim ve kimseyle payla?mad?m. K?r?m’a yapt???m nakit ve gayrinakt’i bir ?eyi asla geri istemedim ve almad?m. Bu paray? da di?erleri gibi soyda?lar?ma yard?m, halka hizmet için gönderdim. Tekrar bildirmek isterim ki asla geri istemedim. ?ayet geri gönderdiyseniz ALMADIM ve GER? GELMED?.

 

A?a??da ve ekte detayl? makbuzlar? bulunan toplam 100.000 (yüz bin) dolar? söyledi?iniz (veya söylemelerini istedi?iniz ?ekilde) geri yollad?ysan?z nereye ne ?ekilde yollad???n?z? bildirmenizi önemle rica ederim.

 

?ade edilmedi?ini sizin de gayet iyi bildi?iniz bu paradan 20.000 (yirmi bin) dolar?n? K?PU (K?r?m Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi) Rektörü Say?n Fevzi YAKUBOVA’ ya benim ad?ma teslim etmenizi rica ederim. Kalan miktar? istemiyorsan?z lütfen bana haber veriniz K?r?mda Millet hizmeti verecek yerlere da??tal?m.

 

Savlukman Kal?n?z.

 

V. ?brahim ARACI
Yönetim Kurulu Ba?kan?
K?r?m Dernekleri Federasyonu
Kocaeli K?r?m Tatarlar? Kültür ve Dayan??ma Derne?i

 

2. Mektup:

Tarih: 30 Eylül 2013

Say?n Mustafa CEM?LO?LU,

23 Eylül 2013 günü taraf?n?za gönderdi?im mailime sizin taraf?n?zdan bir cevap alamad???m? bildirmek isterim. Bildi?iniz üzere SAK’ ta yetim kalan üç yetim bebek soyda??m?z var. Sizden, söz konusu miktardan 20.000 (yirmi bin) dolar?n? bu üç yetimimize ev almakta kulland?rman?z? rica ederim. Geçti?imiz Ramazan Bayram?nda bir miktar fitre zekat?n da Kocaeli K?r?m Tatarlar? Derne?i taraf?ndan kendilerine ula?t?r?ld??? hususunda bilgilerinizi rica ederim.

 

Savlukman Kal?n?z.

V. ?brahim ARACI

 

Türkiye’deki kayna?a göre ?brahim Vefa Arac?, Mustafa Cemilev’in cevab?n? hala alamad?.

Buna ek olarak ?brahim Vefa Arac?’n?n mektubunda sözü geçen Sak ?ehrindeki üç yetime ve KMPÜ rektörü Fevzi Yakubov’a da maddi yard?mlar ula?t?r?lmad?.

* * *

Örnek olarak gösterilen olay, Mustafa Cemilev’in 20 y?ldan fazla bir süre boyunca yurt d???ndan K?r?m Tatar Halk?na ula?t?r?lmaya çal???lan hay?r yard?mlar?n?n verimli ekinini biçme prati?inden küçük bir örnektir.

Bu durumdan ne sonuç ç?karabiliriz?

K?r?m Tatar toplulu?u ve öncelikle Kurultay delegeleri, insani yard?mlar?n al?m?n? ve da??t?m?n? koordine eden KTMM ba?kan?ndan ve  ona ba?l? alt kurulu?lardan olan «K?r?m» Fonu’nun, «K?r?m Kalk?nma Fonu»nun, K?r?m Tatar Kad?n Birli?i’nin, «Maarifçi» Birli?i’nin ba?kanlar?ndan geçmi? y?llarda elde edilen insani yard?mlar?n boyutlar?n?, da??t?lma politikas?n? ve son al?c?lara ula?t?r?lmas?n? anlatan tam bir raporun kamuya sunulmas?n? talep etmelidirler.

 

K?r?m Tatar toplulu?u, ihtiyaç sahiplerini belirlemekle birlikte  insani ve hay?r  yard?mlar?n?n boyutlar?n?n ve ihtiyaç sahiplerine da??t?lmas?n?n, ula?t?r?lmas?n?n muntazam bir ?ekilde raporlanarak kamuya sunulmas?n? sa?layan etkin bir sistemi olu?turmal?d?r. 

K?r?m Tatar toplulu?u, uluslararas? topluma, yard?m kurulu?lar?na ve K?r?m Tatar diasporalar?na insani ve hay?r yard?mlar?n?n K?r?m Tatar Halk?na ula?t?r?lmas? ve da??t?lmas?nda aç?kl?k ve ?effafl?k sa?lama ça?r?s?nda bulunmal? ve bu konuda aç?kl?k ve ?effafl?k ilkelerine uyum sa?lamal?d?r.

Bu ?artlar?n yerine getirilmedi?i takdirde KTMM ba?kanl???nda kimin olup olmamas?na ba?l? olmaks?z?n mali suistimaller ve doland?r?c?l?klar devam edecek ve kaç?n?lmaz olarak K?r?m Tatar Halk?n?n yoksulla?mas?na ve zay?flamas?na katk?lar sa?layacakt?r.

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня