KTMM taraf?ndan g?revlendirilen yetkili 8 y?l hapse ?arpt?r?ld?

Post navigation

KTMM taraf?ndan g?revlendirilen yetkili 8 y?l hapse ?arpt?r?ld?

Mustafa Cemilev taraf?ndan görevlendirilen KÖC Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komitesi yönetiminin eski ba?kan? Yuriy Bazarbayev doland?r?c?l?k yüzünden 8 y?l hapse çarpt?r?ld?.

KTMM taraf?ndan görevlendirilen yetkili 8 y?l hapse çarpt?r?ld?KÖC Akmescit (Simferopol) Bölge Mahkemesi karar?nda belirtildi?i gibi soru?turma sonucunda sözü geçen yetkili ki?inin 2005’den 2010’a kadar 10 doland?r?c?l?k olay?n? gerçekle?tirdi?i belirtildi. Daval?, insanlara para kar??l???nda Sürgün Edilen Vatanda?lar?n Yerle?meleri ve Sosyo-Kültürel Geli?imlerine Yönelik Program gere?ince Akmescit (Simferopol) ve Alu?ta ?ehirlerinde arsa ve konut sahibi edinmelerine yard?mc? olmaya söz verdi. Yetkilinin doland?r?c?l?k sonucu elde etti?i para 443.650 Ukrayna Grivnas? tutar?n? olu?turdu.

Buna ek olarak Yuriy Bazarbayev, 2010 y?l? Ocak ay?nda noterlik faaliyetine ba?lama hakk?n? veren sertifikan?n al?nmas?na yard?m edece?ini vaadederek 120.000 Ukrayna Grivnas? tutar?ndaki paray? ald?.

Resmi soru?turma s?ras?nda yetkilinin suçlu oldu?u tam olarak kan?tlanm??t?r. Onun yapt??? eylemler mahkeme taraf?ndan Ukrayna Ceza Kanunu’nun 190. Maddesinin 3 ve 4. Paragraflar? mucibince art arda i?lenen büyük miktarda doland?r?c?l?k olarak nitelendirildi.

Akmescit (Simferopol) Bölge Mahkemesi, 21 Aral?k’ta Yuriy Bazarbayev’i suçlu bularak 8 y?l hapis cezas?na çarpt?rd?. Doland?r?c?l?ktan yarg?lanan yetkilinin tüm mallar?na el konuldu. Doland?r?c?l?k kurbanlar?n?n maddi ve manevi hasarlar?n?n kar??lanmas? için zarar veren taraf?ndan ödenmesi gereken tazminatlar?n tutarlar? 5.000 grivnadan ba?lay?p 16.000 grivnaya kadar ç?k?yor.

Önceden bildirildi?i gibi Yuriy Bazarbayev 20 Mart 2012’de K?r?m milisi (polisi) taraf?ndan tutukland?.

Kaynak: http://context.crimea.ua

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня