Milli F?rka: AG?T t?kendi

Post navigation

Milli F?rka: AG?T t?kendi

Ukrayna, 1 Ocak 2013’te Avrupa Güvenlik ??birli?i Te?kilat?’n?n (AG?T) dönem ba?kanl???n? ?rlanda’dan devrald?.

 

Vasvi AbduraimovVasvi Abduraimov, «Кримськотатарське питання online» bilgi-analitik portal?n?n editörü Svetlana Eresçenko’nun:

 

«Vasvi bey, Ukrayna’n?n AG?T ba?kanl???n? devralma olay?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz? Bu ba?lamda K?r?m Tatarlar?n?n hangi beklentileri var?» — sorusunu böyle cevaplad?:

 

— Ukrayna’n?n AG?T dönem ba?kanl??? etkisizce ba?lad??? gibi etkisiz bir ?ekilde sona erecektir.

 

Benim görü?üme göre Sovyetler Birli?i’nin ve sosyalist kamp?n?n parçalanmas?ndan sonra AG?T kendini tüketti. Günümüzde Avrupa’da birbirine kar?? koyan ideolojik ve sosyo-kültürel sistemler yokturlar.

 

Avrupa’n?n iç sorunlar?n?n etkin bir ?ekilde halledilmesi için Avrupa Konseyi, Avrupa Birli?i, Strasbourg Mahkemesi gibi kurumlar?n mevcut olmas? yeterlidir. Uluslararas? sorunlar?n çözülmeye çal???lmas? için ise BM yörüngesine giren örgütlerin varl??? yeterlidir.

K?r?m Tatar milli sorunlar?n?n Ukrayna’n?n Avrupa’ya entegrasyonu yoluyla çözülebilece?i konusunda hiçbir umut beslemiyoruz. Bunun için K?r?m Tatarlar?n?n ayr?lmaz bir parça olarak dahil oldu?u Türk Dünyas?n?n da Avrupa’ya entegre olmas? gerekir.

 

Sosyo-kültürel aç?dan çok farkl? olu?umlar söz konusudur. ?nsan uygarl???n?n tarihinden ö?renildi?i gibi, Avrupa’da ?slam ve Ortodoksluk ile uyumlu olmayan Judeo-H?ristiyanl?k hüküm sürmektedir.

 

MF Bas?n-Yay?n Servisi

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня