KTMM\’nin tekeli sona erdi

Post navigation

KTMM\’nin tekeli sona erdi

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Ba?kan? Lentun Bezaziyev, Akmescit’te 1 ?ubat 2013 tarihinde düzenlenen bas?n toplant?s?nda KTMM’nin Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’nda tekelinin sona erdi?ini söyledi.


Kurul Ba?kan? söyledi?i gibi Leonid Kuçma ile Viktor Yu?çenko’nun cumhurba?kanl?klar? s?ras?nda Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu 33 KTMM üyesinden olu?mu?tur. Sonuç olarak Kurul halk?n ç?karlar?na ili?kisi olmayan ki?isel sorunlar? çözme pe?inde ko?an bir organ haline gelmi?tir. Sonuç olarak «elde edilen kazançlar?n ço?u kaybolmu?, in?aat i?letmelerinin kaynaklar? ve kapasiteleri çarçur edilmi?tir. Sonra Ukrayna Cumhurba?kan? Viktor Yanukoviç’in karar?yla Kurul kadrosu de?i?ti ve KTMM’nin 8 üyesi ile ba?ka STK ve siyasi partilerin 11 üyesi 19 ki?ilik Kurulu olu?turdu.

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Ba?kan?'n?n Birinci Yard?mc?s? Vasvi Abduraimov, Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Ba?kan? Lentun Bezaziyev, Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Üyesi, KÖC Yüksek Radas? Milletvekili Edip Gafarov

Lentun Bezaziyev, KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev’i KTMM’in tam kadroyla Kurulu olu?turdu?unda hangi yap?c? giri?imlerde bulunuldu?unu ve neler yap?ld???n? halk önünde söylemeye ça??rarak tüm gerekli ekipman?n ve teknik araçlar?n ya?maland???n? belirtti. Bunun soru?turuldu?u takdirde hapis cezas? öngörülür.

 

Lentun Bezaziyev: «Kurul’da K?r?m Tatarlar?n?n kar?? kar??ya oldu?u sosyal ve ekonomik sorunlar?n ele al?narak çözülmeye çal???lmas?na yönelik kararlar?n al?naca??na olanak sa?land???nda KTMM bu i?i sabote etmektedir.» — diye söyledi.

Kurul Ba?kan?, KTMM’nin sloganlar d???nda herhangi bir yarat?c? ve yap?c? faaliyette bulunmad???n? belirterek KTMM’nin Kurulda üyelerinin say?s?n? art?rma hakk?na ahlaki aç?dan sahip olmad???n?n alt?n? çizdi.

Bununla birlikte Lentun Bezaziyev, KTMM yönetimini siyasi oyunlarla u?ra?may? b?rakarak Kurulun çal??malar?na kat?lmaya ça??rd?. Bilhassa onlar?n ba?kanlar? için Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Ba?kan?’n?n ?kinci Yard?mc?s?n?n yeri bo? b?rak?ld?.

 

Toprak sorunu arac?lar kat?lmaks?z?n çözülmeye çal???lacakt?r

 

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Ba?kan?’n?n Birinci Yard?mc?s? Vasvi Abduraimov, K?r?m’da izinsiz olarak i?gal edilen topraklar olarak adland?r?lan Protesto Alanlar? sorununun Protesto Alanlar? kat?l?mc?lar?n?n kat?l?m?yla çözülmeye çal???laca??n? aç?klad?.

 

Ona göre toprak zapt? eylemleri çoktan beri siyasi spekülasyonlar?n?n konusu olmu?tur. Bu yüzden toprak sorunu sadece yasal ve me?ru düzlemde halledilmeye çal???lmal?d?r.

Vasvi Abduraimov: » Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu, ac? verici toprak da??t?m? meselesini do?rudan Protesto Alanlar? kat?l?mc?lar? ile çözülmeye çal???lmas?n? k?sa süre içinde aktifle?tirecektir. Bizim ba?l?ca vazifemiz — toprak almak isteyen insanlar ve toprak sorununun çözümüne yönelik çal??maya haz?r olan iktidar aras?ndaki vicdans?z arac?lar? ortadan kald?rmakt?r.» — diye belirtti.

Vasvi bey söyledi?i gibi 12 binden fazla K?r?m Tatar ailesi topra?a ihtiyaç duydu?u için toprak zapt? eylemleri olarak isimlendirilen Protesto Alanlar?na kat?ld?. ?u yüzden sürgünden dönenlerin tümü kanun gere?ince konutluk arsa alma hakk?ndan yararlanmal?d?r ve onlara toprak sa?lanmal?d?r.

 

K?r?m Ba?bakan? Anatoliy Mogilyev’ün toprak sorununun önümüzdeki iki y?l boyunca çözülmesi gerekti?ini belirtti?i hat?rlat?lmal?d?r.

K?r?m Tatarlar?n?n yerle?me sorunlar?n?n çözümü için ne kadar para gerekir

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Üyesi, KÖC Yüksek Radas? Milletvekili Edip Gafarov, bu y?lda sürgüne gönderilen K?r?m Tatar Halk?n?n ve di?er milletlerin temsilcilerinin yeniden yerle?im program?n?n yerine getirilmesi için 72 milyon Ukrayna grivnas?n?n yat?r?lmas? gerekti?i hakk?nda bilgi verdi.

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Üyesi, KÖC Yüksek Radas? Milletvekili Edip Gafarov: «Sürgünden geri dönenlerin yerle?im süreci ba??ndan bu yana 23 y?l geçti. Ukrayna, 23 y?l boyunca geri dönenlerin yerle?tirilmesi için 1,2 milyar grivnadan fazla para tahsis etmi?tir. 23 y?l boyunca K?r?m Tatarlar?n?n toplu olarak ya?ad??? 286 yerle?im yeri olu?turulmu?tur. Bugün K?r?m Tatarlar?n?n yo?un olarak ya?ad??? bu bölgelerin su gereksinimlerinin yakla??k % 65’i kar??lan?r; elektrik gereksinimlerinin %95’i kar??lan?r, gaz gereksinimlerinin %30’u kar??lan?r. Asfalt dö?eli yollar zaten yoktur. Kanalizasyonsa zaten söz konusu de?ildir. Biz bu düzeye daha ula?amad?k.» — diye söyledi.

Edip Gafarov’a göre Ukrayna’n?n ba??ms?zl??? y?llar?nda K?r?m Tatar Halk?n?n ve di?er milletlerin temsilcilerinin yeniden yerle?tirilmesi program?n?n hiç bir zaman tam olarak finanse edilmedi.

 

Edip bey: «Geçen y?lda Ukrayna devlet bütçesinden söz konusu programa 25 milyon grivnan?n ayr?lmas? gerekti?inde yaln?z 17 milyon grivna elde edildi. Yani sa?lanan kaynaklar yetersizdir. Önceki tüm y?llarda durum ayn?yd?. Bu y?lda program?n uygulanmas?na 50 milyon grivna gerekirse bütçede 10.9 milyon grivna mevcuttur. K?r?m bütçesiyle ilgili konu?ulacaksa ayn? durum gözlenmektedir. KÖC bütçesinden bu amaçlara yönelik 22,2 milyon grivnan?n ayr?lmas? gerektiyse, 3.7 milyon grivna ayr?ld?.» — diye söyledi.

Edip Gafarov’a göre KÖC Ba?bakan? Anatoliy Mogilyev, sürgünden geri dönenlerin yerle?tirilmesi program?na ayr?lacak kaynaklar?n art?r?lmas? gerekti?ini Kiev’in gündemine ta??maya çal??t?. Edip bey: «KÖC Ba?bakan? bu sürece kat?ld???n? ve bu konuda yard?mc? olaca??n? dile getirdi. O Kiev’de bu konuyu ortaya koydu?unu söyledi. Ve Biz KÖC Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komitesi’yle birlikte bu sorun üzerinde çal??aca??z ve program?n uygulanmas?na ayr?lacak kaynaklar? programda belirtilen parametrelere göre, yani 72 milyon grivnaya kadar art?rmaya çabalaca??z.» — diye vurgulad?.

Edip Gafarov, Kurul üyelerinin bu hedeflere ula?mak için Kiev’de finans, ekonomi ve sosyal politika bakanl?klar?nda konuyla ilgili çal??malar yapmaya haz?r olduklar?n? kaydetti.

Kim neden sorumlu?

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Ba?kan? Lentun Bezaziyev, 31 Ocak 2013’te düzenlenen Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’nun ilk çal??ma toplant?s? s?ras?nda Kurul üyeleri aras?nda görev da??l?m? yap?ld???n? söyledi.

 

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Ba?kan?’n?n Birinci Yard?mc?s? Vasvi Abduraimov, konut yapmak üzere arsa tahsisinden sorumlu olacakt?r. Bu ba?lamda Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu, KÖC Bakanlar Kurulu Ba?kan? (KÖC Ba?bakan?) Anatoliy Mogilyev’e Vasvi Abduraimov’un KÖC Bakanlar Kurulu Toprak Komisyonu’na dahil edilmesi iste?inde bulunmu?tur.

Kurul üyeleri Server ?zedinov ve Edip Gafarov, in?aat ve K?r?m Tatarlar?n?n yerle?tirilmesi alanlar?nda küratörlük yapacakt?rlar.

S.?. Georgievskiy K?r?m Devlet T?p Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dal? Profesörü Dr. Dlâver Akmollayev, K?r?m Tatarlar?n?n sa?l???n?n korunmas? alan?nda küratörlük yapacakt?r.

Eldar Seyitbekirov ve Aliye Finenko, kültür, gençlik, spor ve K?r?m Tatar medyas? alanlar?nda küratörlük yapacakt?rlar.

Seytumer Nimetullayev ve Sad?k Berberov, tar?m sektöründe kuratörlük yapmakla birlikte arsa paylar? ile igili uyu?mazl?klar?n çözümünden sorumludurlar.

Temur Çelebiyev ve Sad?k Berberov, ilkö?retim, ortaö?retim, yüksek ö?retim ile birlikte K?r?m Tatar Dili alanlar?nda küratörlük yapacakt?rlar.

Lentun Bezaziyev belirtti?i gibi Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu ayda en az bir kez toplanacakt?r. K?r?m Tatarlar?n?n sorunlar? hakk?nda bilgi toplamak ve onlara çözüm bulmak üzere her 10 günde K?r?m’?n çe?itli bölgelerine ziyaretler düzenlenecektir.

MF Bas?n-Yay?n Servisi

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня