Lentun BEZAZ?YEV: K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Cuma Camii in?as?na yard?mc? olacakt?r

Post navigation

Lentun BEZAZ?YEV: K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Cuma Camii in?as?na yard?mc? olacakt?r

KÖC Parlamentosu Milletvekili, Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Ba?kan? Lentun BEZAZ?YEV:

 

— K?r?m Tatar Halk?n?n manevi sa?l??? ve geli?iminin sa?lanmas? için Cuma Camii hava kadar lâz?md?r

KÖC Parlamentosu Milletvekili, Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Ba?kan? Lentun BEZAZ?YEV 2011 y?l?nda büyük bir kalabal?k içinde Cuma Camii’nin in?as?n?n yap?laca?? yerin s?n?rlar? içine kapsül yerle?tirildi. Bundan sonra Mustafa Cemilev cami in?aat? için 80.000.000 ABD Dolar?n?n gerekti?ini söyledi.

 

Cuma Camii in?aat?n?n maliyetinin hesaplanmad???nda dile getirilen rakam söz konusu olabilirmi?

80.000.000 ABD Dolar? 650.000.000 Ukrayna Grivnas?na e?ittir. Benim elde etti?im bilgilere göre K?r?m Tatarlar?n?n anavatan? — K?r?m’a kitlesel dönü?ünün ba?lamas?ndan bu yana in?a edilen cimilerin tümüne harcanan paran?n toplam tutar? söz konusu rakam?n yar?s?n? bile geçemez. Mustafa Cemilev, 2011 y?l?n?n sonbahar?nda in?aat?n ba?layaca??n? söyledi. Art?k 2013 y?l?nday?z — hâlâ in?aat konusunda ilerleme yok.

Yükleniciler, tasar?mc?lar bu konuyu aç??a kavu?turmal?d?rlar. K?r?m Tatar Halk?, in?aat tasar?m? ve maliyet hesaplamalar?n?n var olup olmamas?n? bilmelidir. Ben, in?aat uzman? olarak caminin yap?m? için toplanan in?aat ta?lar?n?n ço?unun in?aata yaramaz oldu?unu belirtmekteyim. Hatta tu?lalar aç?k havada korunamaz. Aç?k havada kalan in?aat ta?lar? nemi emer. Müteahhitler in?aat ta?lar?n? polietilen zarla örterek konserve etmeliydiler.

 

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu, Cuma Camii in?aat?na ba??? yapmakla birlikte K?r?m Tatar Halk?na Cuma Camii in?aat?na her türlü yard?m? sa?lama ça?r?s?nda bulunacakt?r. Temsilciler Kurulu, KÖC ?ktidar?na K?r?m Tatar Halk? Yerle?im Program? gere?ince cami in?aat?na katk? sa?lama önerisinde bulunacakt?r.

 

MF Bas?n-Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня