Ukrayna Cumhurba?kan?\’na K?r?m\’da kim taraf?ndan ve ne ama?la tuzak kuruldu?

Post navigation

Ukrayna Cumhurba?kan?\’na K?r?m\’da kim taraf?ndan ve ne ama?la tuzak kuruldu?

20 ?ubat 2013 tarihli KÖC Yüksek Kurulu’nun (K?r?m Parlamentosu) oturumunda K?r?m’?n en önemli komisyonlar?ndan biri olan KÖC Yüksek Kurulu Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komisyonu’nda ba?kan de?i?ikli?i oy ço?unlu?uyla onayland?.

Enver Abduraimov - KÖC Yüksek Kurulu Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komisyonu ba?kanl???na Söz konusu komisyonun eski ba?kan? Remzi ?lyasov yerine komisyon ba?kanl???na getirilen Enver Abduraimov, Remzi ?lyasov’la birlikte Refat Çubarov ba?kanl???ndaki KÖC Parlamentosu «Kurultay-Ruh» Fraksiyonu’nun üyesi olmaktan ba?ka 5. Kurultay?n delegesidir.

 

Enver Abduraimov’un KÖC Yüksek Kurulu Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komisyonu ba?kanl???na atanmas? olay? büyük rezonans olu?turmu?tur.

 

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu, Enver Abduraimov’un komisyon ba?kan? atanmas?na ili?kin olumsuz tutumunu K?r?m Özerk Cumhuriyeti’nin tüm yönetimine resmi aç?klama ?eklinde bildirdi.

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’nun konuyla ilgili aç?klamas?nda:

«Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu ile Enver Abduraimov’un adayl??? konusunda uzla??lmad? ve onun adayl??? K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu taraf?ndan mesleki ve etik nedenlerle hiçbir zaman desteklenmeyecektir.» — diye belirtilmi?tir.

K?r?m Haber Ajans?’n?n verdi?i bilgiye göre KÖC Parlamentosu oturumu öncesine KÖC Parlamentosu «Kurultay-Ruh» Fraksiyonu’nun toplant?s? yap?ld?. «Kurultay-Ruh» fraksiyonunun toplant?s?nda Remzi ?lyasov’un komisyon ba?kan? görevinden azledilmesinin gündeme al?nd??? takdirde Remzi ?lyasov yerine komisyon ba?kanl??? görevine atanan «Kurultay-Ruh» fraksiyonu üyesinin fraksiyondan d??lanmas? karar? al?nd?. Refat Çubarov, oylama yap?ld?ktan sonra Enver Abduraimov’un bu andan itibaren «Kurultay-Ruh» fraksiyonundan ç?kar?ld???n? söyledi.

 

Enver Abduraimov’un yeni atanmas?n?n baz? ilginç tuhafl?klar? göze çarpmaktad?rlar.

Enver Abduraimov’un Birle?ik Muhalefet — «Batkivsçina»ya giren Ukrayna Halk Hareketi (Ruh) Partisi’nin milletvekili aday listesinden K?r?m Yüksek Kurulu milletvekili seçilmesi ayr?ca dikkate de?erdir.

Enver Abduraimov’un komisyon ba?kanl??? makam?na atanmas? Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’nun tavsiyesine kar?? yap?ld?. Böylece KÖC Parlamentosu Milletvekilleri, KÖC Parlamentosu’nun Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’nun tavsiyelerini görmezlikten gelme niyetini aç?k olarak belirtmi?tirler.

 

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’na Ukrayna Cumhurba?kan? taraf?ndan verilen hak ve yetkiler ?????nda KÖC Parlamentosu’nun böylece aç?k olarak belirtilen tutumu, ya Ukrayna Cumhurba?kan?’na do?rudan bir meydan okuma, ya da eski «K?r?m mafyas?»n?n Ukrayna Cumhurba?kan? ba?kanl???ndaki K?r?m ekibinden intikam alma niyeti olarak görülmektedir.

 

Enver Abduraimov, K?r?m Tatarlar?n?n büyük ço?unlu?unun gözünde kendi milletinden kopan alçak bir heriftir.

 

Enver Abduraimov, K?r?m Tatar Halk?n?n 1944’te u?rad??? topyekün sürgün ve soyk?r?m?n suçlusunun K?r?m Tatar Halk?n?n kendisi oldu?unu söyledikten sonra rezil oldu ve tabii ki olumsuz de?erlendirildi.

 

Bu nedenle rezil olan Enver Abduraimov’un KÖC Yüksek Kurulu Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komisyonu ba?kanl???na atanmas? K?r?m Tatar Halk?na bir hakaret olarak de?erlendirilir.

 

Bunun 18 May?s arifesinde nelere neden olabilece?i yoruma muhtaç de?ildir!

Böylece Enver Abduraimov’un yapt??? skandal aç?klaman?n, Ukrayna Cumhurba?kan? ba?kanl???ndaki ekibin üç y?l boyunca büyük zorluklarla ula?t??? Merkez ?ktidar?yla K?r?m Tatar Halk? aras?ndaki k?r?lgan güven ortam?n?n ortadan kald?r?lmas?na yönelik oldu?u ortadad?r.

 

Buna ek olarak söz konusu skandal, Ukrayna Cumhurba?kan?’na kar?? sert muhaliflik yapan KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev’e yarar sa?lar.

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, Bölgeler Partisi’nin (tabii ki Ukrayna Cumhurba?kan?’n?n inisiyatifi çerçevesinde) K?r?m Tatarlar? taraf?ndan nefret edilen Enver Abduraimov’un KÖC Yüksek Kurulu Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komisyonu ba?kanl???na atanmas? konusunda K?r?m Tatarlar?n?n görü?ünü ciddiye almad???n? aç?klayabilir.

 

Böylece yak?n gelecekte K?r?m’da dramatik gerginli?e yol aç?labilir. Yani K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’nun r?zas? olmaks?z?n Enver Abduraimov’un komisyon ba?kanl???na atanmas? iktidara kar?? kitlesel ho?nutsuzlu?u körükleyebilir. Bu ba?lamda Mustafa Cemilev, Ukrayna ?ktidar?n? ve Ukrayna Cumhurba?kan?’n? K?r?m Tatarlar?n?n ya?ad??? sorunlar? görmezlikten gelmekle suçlayabilir ve Enver Abduraimov’u Kurultay delege s?ralar?ndan kovarak sözde vatansever ve cesür eylemde bulunmakla birlikte sözde adaletin savunulmas?na çal???r ve böylece kamuoyunda çok alt düzeye inen itibar?n? yükseltmeye çabalar. Ayn? zamanda bunun KTMM ba?kanl???ndaki uluslararas? forumunun yap?lmas? gerekti?inin propagandas?na alet olaca?? öngörülebilir. Asl?nda bu, önceden dü?ünülmü? ve oynanm?? çok a?amal? siyasi oyunun istenen sonucudur. Bu senaryoya göre «Kurultay-Ruh» fraksiyonunun bir üyesi yerine ba?kas? getirildi.

Ayn? zamanda K?r?m Tatarlar?n?n, Bölgeler Partisi’nin ve Ukrayna Cumhurba?kan?’n?n böylece yap?lan ba?kan de?i?ikli?inden istifade edemeyecekleri muhakkakt?r.

MF Bas?n-Yay?n Servisi

 

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня