Milli F?rka Heyeti, K?rg?zistan\’?n ba?kenti Bi?kek\’e ?al??ma ziyaretinde bulundu

Post navigation

Milli F?rka Heyeti, K?rg?zistan\’?n ba?kenti Bi?kek\’e ?al??ma ziyaretinde bulundu

Milli F?rka Kene? (Kurul) Ba?kan? Vasvi Abduraimov ile Milli F?rka Yalta ?ubesi Üyesi Artem Kad?rmatov’un olu?t?rdu?u Milli F?rka Heyeti, önceki anla?malar gere?ince K?rg?zistan Cumhuriyeti Jogorku Kene?i (Parlamentosu) D??i?leri Komitesi taraf?ndan davet edilerek 6-10 Temmuz 2013 tarihlerinde K?rg?zistan’?n ba?kenti Bi?kek’e çal??ma ziyaretinde bulundu.

Milli F?rka Kene? (Kurul) Ba?kan? Vasvi Abduraimov, Milli F?rka Yalta ?ubesi Üyesi Artem Kad?rmatov ve K?rg?zistan Cumhuriyeti Jogorku Kene?i D??i?leri Komitesi Ba?kan? Kan?bek ?manaliyev

Milli F?rka Heyeti, 8 Temmuz tarihinde K?rg?zistan Cumhuriyeti Jogorku Kene?i D??i?leri Komitesi Ba?kan? Kan?bek ?manaliyev ve K?rg?zistan Cumhuriyeti Jogorku Kene?i D??i?leri Komitesi Bölüm Müdürü Manas Joldo?bekov taraf?ndan kabul edildi.

 

Görü?me s?ras?nda 2013 y?l? Haziran ay?nda sona eren sürgüne gönderilen bireylerin, milli az?nl?klar?n ve halklar?n haklar?n?n iadesi ile ilgili sorunlar konusundaki Bi?kek Antla?mas? olarak bilinen antla?man?n uzat?lmas?na ili?kin Ukrayna’n?n inisiyatiflerinin K?rg?zistan taraf?ndan desteklenme sorunu ele al?nd?.

 

«Vatanda?» Hay?r Vakf?’nca sunulan sürgünden K?r?m’a dönmekte olan K?r?m Tatar milletta?lar?na yard?m amaçl? «Son ?ans» Program?, K?rg?zistan’a tan?t?larak K?rg?zistan Cumhuriyeti’nin söz konusu programa kat?lma yollar? ve f?rsatlar? görü?üldü.

K?rg?zistan Cumhuriyeti Jogorku Kene?i D??i?leri Komitesi Ba?kan? Kan?bek ?manaliyev, K?r?m Tatar Halk?n?n kar??la?t??? sorunlar? anlad???n? dile getirerek K?rg?z?stan’?n, Bi?kek Antla?mas?’n?n uzat?lmas? konusunda Ukrayna’ya yard?mc? olmaya haz?r oldu?unu belirtti.

 

K?rg?zistan’?n, Ukrayna ve K?r?m ile BDT ve TÜRKPA entegrasyon süreçleri çerçevesi dahilinde i?birli?inin geni?letilmesi gerekti?i taraflarca belirtildi.

9 Temmuz tarihinde K?rg?zistan Halk? Asamblesi Ofisi ziyaret edilerek K?rg?zistan Halk? Asamblesi Ba?kan Yard?mc?s?yla, «Ata Curt» adl? Uluslararas? Karaçay Birli?i Ba?kan? Zuhra ?idakova ile, K?rg?zistan Cumhuriyeti Uygurlar?n?n «?ttipak» Birli?i Ba?kan? Art?k Haciyev ve K?rg?zistan Halk? Asamblesi Genel Sekreteri Venera Nasirova ile görü?üldü.

K?rg?zistan Halk? Asamblesi, ülkedeki 32 etnik topluluklar?n dernek ve birliklerini bir araya getirerek K?rg?zistan’da bar?? ve istikrar?n sa?lanmas?na katk? vermekle birlikte K?rg?zistan’da ya?ayan etnik grup ve diasporalar?n hak ve ç?karlar?n? savunan önemli bir kurumdur.

9 Temmuz’un ikinci yar?s?nda Bi?kek Camii ziyaret edilerek Camii ?mam Hatibi ile birlikte Ramazan ay?n?n ba?lamas? münasebetiyle duada bulunularak Dünya Müslümanlar?n?n, K?rg?zistan ile K?r?m’?n karde? halklar?n?n refah ve esenlik içinde ya?amalar? Cennab-? Hak’tan istenildi.

 

K?rg?zistan’da bir ?slam Üniversitesi, bir enstitü, 52 medrese, 2050 camii bulunmaktad?r.

 

K?r?m Heyeti, 10 Temmuz tarihinde Ukrayna’n?n K?rg?zistan Cumhuriyeti’nde Ola?anüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Vladimir Solovey taraf?ndan kabul edildi. Vasvi Abduraimov ve Artem Kad?rmatov, Büyükelçiyi Bi?kek ziyaretinin amac? hakk?nda bilgilendirerek K?rdg?zistan temsilcileriyle K?r?m’?n temel halk? K?r?m Tatarlar?n?n ya?ad??? sorunlar?n çözüm sürecine destek amaçl? i?birli?i ve yard?mla?ma konusunda anla?maya var?ld???n? belirttiler.

 

Vladimir Solovey, halk diplomasisi temsilcilerine ba?ar?lar dilerek Ukrayna ve K?rg?zistan aras?nda kar??l?kl? i?birli?i konusunda kendi yetkilerinin s?n?rlar? dahilinde yard?mc? olmaya haz?r oldu?unu ifade etti.

 

Milli F?rka Heyeti, K?rg?zistan’daki kendi misyonunu sona erdirdikten sonra 11 Temmuz’da uçakla Kiev’e döndü.

Milli F?rka, K?rg?zistan Cumhuriyeti Hükümeti’ne ba?l? Devlet Vergi Hizmeti Bünyesindeki ?ç Denetim ve Soru?turma Yönetimi Ba?kan? Misirkul Sulaymanov’a K?r?m Heyetinin Bi?kek ziyareti organizasyonuna ve çal??malar?na paha biçilmez yard?mlarda bulundu?undan dolay? en içten ?ükranlar?n? sunmaktad?r.

9 Temmuz'un ikinci yar?s?nda Bi?kek Camii ziyaret edilerek Camii ?mam Hatibi ile birlikte Ramazan ay?n?n ba?lamas? münasebetiyle duada bulunularak Dünya Müslümanlar?n?n, K?rg?zistan ile K?r?m'?n karde? halklar?n?n refah ve esenlik içinde ya?amalar? Cennab-? Hak'tan istenildi

K?r?m Heyeti, 10 Temmuz tarihinde Ukrayna'n?n K?rg?zistan Cumhuriyeti'nde Ola?anüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Vladimir Solovey taraf?ndan kabul edildi

Jogorku Kene?

Bi?kek Camii

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня