Ukrayna — T?rkiye ili?kileri stratejik ortakl?k d?zeyine ula?t?

Post navigation

Ukrayna — T?rkiye ili?kileri stratejik ortakl?k d?zeyine ula?t?

K?r?m Özerk Cumhuriyeti Yüksek Kurulu (Parlamentosu) bas?n-sekreteri Alla Dovgan’?n verdi?i bilgiye göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba?kan? Cemil Çiçek, Cumartesi günü Simferopol (Akmescit) ?ehrinde KÖC Yüksek Kurulu Ba?kan? Vladimir Konstantinov ile görü?tü?ü s?rada Ukrayna ve Türkiye aras?ndaki ili?kilerin stratejik ortakl?k seviyesine ula?t???n? belirtti.

Cemil Çiçek, Ukrayna ziyareti çerçevesinde Kiev’de Ukrayna Cumhurba?kan? Viktor Yanukoviç ile, Ukrayna Yüksek Radas? Ba?kan? Vladimir R?bak ve Ukrayna Ba?bakan? Nikolay Azarov ile önemli görü?meler yapt???n? söyledi.

Ukrayna - Türkiye ili?kileri stratejik ortakl?k düzeyine ula?t?

TBMM Ba?kan? Cemil Çiçek, görü?meler s?ras?nda görü?ülen konular?n iki ülkenin kar??l?kl? beklentilerini içerdi?ini söyleyerek, Ukrayna’n?n Türkiye’ye çok yak?n dost ülke ve kom?u oldu?unun alt?n? çizdi.

Cemil Çiçek, bu y?l içinde Ukrayna Cumhurba?kan? Viktor Yanukoviç’in Türkiye’ye ziyaretinin beklendi?ini belirterek: «Söz konusu ziyaret çerçevesinde ilerideki i?birli?inin görü?ülmesi için bir f?rsat bulunacakt?r. Ortak bir amac?m?z iki ülkemiz aras?ndaki ticaret hacmini 20 milyar dolara ula?t?rmakt?r. Söz konusu sonuçlar?n elde edilmesi için serbest ticaret bölgesi ile ilgili bir anla?man?n imzalanmas? gerekir. Biz de Türkiye’li i?adamlar?n?n Ukrayna’ya ve özellikle K?r?m’a yat?r?mlarda bulunmalar?ndan yanay?z.» — diye söyledi.

Cemil Çiçek, K?r?m Özerk Cumhuriyeti’nin Türkiye ve Ukrayna aras?ndaki ili?kilerde özel bir yere sahip oldu?unu söyledi.

KÖC Yüksek Kurulu Ba?kan? Vladimir Konstantinov, da buna cevaben Türkiye’nin K?r?m için en önemli yabanc? ortaklar ve yat?r?mc?lar aras?nda yer ald???n? söyledi.

 

Vladimir Konstantinov: «Türkiye, K?r?m için en önemli yabanc? ortaklar ve yat?r?mc?lar aras?nda yer almaktad?r. Dolay?s?yla K?r?m Özerk Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin bölgeleri ile ticari ve ekonomik i?birli?i çerçevesinde ili?kilerinin geli?tirilmesine ilgi duyuyoruz.» — diye söyledi.

 

O, Türkiye’nin K?r?m Özerk Cumhuriyeti’nin d?? ticaret yap?s?nda olu?turdu?u oran?n yüzde 10’u geçmemesini hat?rlatt?. KÖC Yüksek Kurulu (Parlamentosu) Ba?kan? Vladimir Konstantinov, iki ülkenin e?siz co?rafi konumu ve ekonomik i?birli?i potansiyeli ile ilgili konu?arak aç?klanan rakamlar?n daha yüksek olabilmelerinin alt?n? çizdi. Vladimir Konstantinov: «Ben, iki ülkenin üreticilerinin bu konuda kar??l?kl? ilgi duyduklar?n? dü?ünüyorum». — diye ekledi.

 

Vladimir Konstantinov, Türkiye sayesinde K?r?m Özerk Cumhuriyeti’nin e?itim altyap?s?na ve ekonomik, ticari, teknik, sosyal ve kültürel alanlardaki proje ve programlar?n uygulanmas?na önemli yat?r?mlar?n yap?lmas?n? belirtti.

Görü?me s?ras?nda ikili ili?kiler, bölgesel kalk?nma ve K?r?m Tatarlar?n?n ya?am düzeyinin yükselmesine Türkiye’nin katk?lar? görü?üldü.

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilleri: Mustafa Elita?, Mehmet Erdo?an, Kaz?m Kurt, Lütfü Türkkan, Hüsamettin Zenderlio?lu ve T.C. Odessa Ba?konsolosu Hüseyin Ergani, Türkiye heyetinin Ukrayna’ya resmi ziyareti çerçevesinde yap?lan görü?meye kat?ld?lar.

 

KÖC Yüksek Kurulu Ba?kan? 1. Yard?mc?s? Sergey Doniç, KÖC Yüksek Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Grigoriy ?offe, KÖC Ba?bakan? 1. Yard?mc?s? Pavel Burlakov, KÖC Yüksek Kurulu’nun daimi komitelerinin ba?kanlar?: Konstantin Baharev, Aleksey Çernyak, Enver Abduraimov ve KÖC Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komitesi Ba?kan? Refat Kencaliyev, K?r?m Özerk Cumhuriyeti taraf?ndan söz konusu görü?meye kat?ld?lar.

Ayn? günde 6 Nisan 2013 tarihinde TBMM Ba?kan? Cemil Çiçek ba?kanl???ndaki heyet, Ukrayna Cumhurba?kan?’n?n K?r?m Özerk Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Viktor Plakida ile görü?tü.

Ukrayna Cumhurba?kan?’n?n K?r?m Özerk Cumhuriyeti Daimi Temsilcili?i binas?nda gerçekle?tirilen görü?meye Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Mehmet Samsar, T.C. Odessa Ba?konsolosu Hüseyin Ergani, Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Ba?kan?, KÖC Yüksek Kurulu Milletvekili Lentun Bezaziyev, KÖC Yüksek Kurulu Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komisyonu Ba?kan? Enver Abduraimov, KÖC Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komitesi Ba?kan? Refat Kencaliyev, Ukrayna Cumhurba?kan?’n?n K?r?m Özerk Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Yard?mc?s?, Ukrayna Milletvekili Mustafa Cemilev ve KÖC Yüksek Kurulu Milletvekili Refat Çubarov kat?ld?lar.

Ukrayna Cumhurba?kan?’n?n K?r?m Özerk Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Viktor Plakida, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba?kan? Cemil Çiçek ile Ukrayna-Türkiye ekonomik ve kültürel ili?kilerinin geli?tirilmesi konusunu görü?tüler. Görü?me s?ras?nda T?KA projeleri çerçevelerinde sürgünden anavatan? — K?r?m’a geri dönenlerin ya?ad??? sorunlar?n çözümüne yönelik teknik ve mali i?birli?i güçlendirilmesinin önemli oldu?u öne sürüldü. Ukrayna Cumhurba?kan?’n?n K?r?m Özerk Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, söz konusu konular?n Ukrayna Cumhurba?kan? Viktor Yanukoviç’in Kararnameleri ve Sipari?leri mucibince öncelikli konuma sahip oldu?unu vurgulad?.

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня