Aylana K?p?ek: D?ner Tekerlek

Post navigation

Aylana K?p?ek: D?ner Tekerlek

68 ve 66 ya??ndaki iki Özbekistan’l? bisikletçi, Akmescit’te (Simferopol) ya?ayan eski kom?ular?n? ziyaret amac?yla bisikletle K?r?m’a geldiler. Bisikletçilerinden birisi olan Egamin Köpürcon, bu yolculu?un hayatlar?nda ilk olmad???n? söyledi. Yani K?r?m’a gelmeden önce ya?l?lar Kazakistan’?n üç ilini ve K?rg?zistan’? bisikletle dola?t?lar.

 

68 ve 66 ya??ndaki iki Özbekistan'l? bisikletçi, Akmescit'te (Simferopol) ya?ayan eski kom?ular?n? ziyaret amac?yla bisikletle K?r?m'a geldilerNamangan ?line ba?l? olan Üçkurgan ilçesinin Kugay köyünden gelen seyahatç?lar K?r?m’a bir ayl?k sürede ula?t???n? söylediler. Onlar sadece en gerekli ?eyleri, biraz yiyeceklerini ve katlan?r çad?r? yanlar?na ald?lar. Onlar bisikletle üç bin kilometreden fazla bir mesafeyi geçtiler.

 

Konuklardan birisi: «Biz kom?ulard?k, birlikte çal??t?k, birlikte okuduk, biz gerçekten birbirimizi çok özledik. Biz iki gündür birlikte olup konu?maktay?z. Biz çok mutluyuz», — diye izlenimlerini payla?t?.

 

Özbekistan’dan gelen misafirler her yerde çok iyi dostças?na kar??land?klar?n?, yard?mlar ve ikramlar gördüklerini söylediler. Onlar, yoldayken geceleri çad?rda geçirdiler, camilerde namazlar k?ld?lar. Onlara göre insanlar?n her zaman onlara su verdikleri en önemlidir.

 

Akmescit’liler de 43 y?l boyunca birlikte ya?ad?klar? dostlar?n onlar? ziyaret etmelerinden büyük mutluluk duydular. Ayn? zamanda bisikletçilerin ya?l? olmalar?na ra?men o kadar uzun mesafeyi a?t?klar? insanlar? çok ?a??rtt?.

 

Bisikletçilerin ilerdeki hedefi Türkiye’dir. Onlar uçakla Türkiye’ye ula?t?ktan sonra karada dola??rlar.

 

Kaynak: http://crimea24.info

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня