Bah?esaray\’da Gasp?ral? Okumalar? d?zenlenecektir

Post navigation

Bah?esaray\’da Gasp?ral? Okumalar? d?zenlenecektir

23-25 Eylül 2014 tarihlerinde «?smail Gasp?ral? ve Rusya’n?n Müslüman Dünyas?» adl? 2. Bahçesaray ilmi okumalar? yap?lacakt?r.

?smail Gasp?ral?Okumalar K?r?m Cumhuriyeti Kültür Bakanl???, Bahçesaray Tarihi ve Kültürel Park? ve K?r?m Müslümanlar? Ruhani ?daresi taraf?ndan otrak bir ?ekilde ve ?slam Kültürüne, Bilimine ve E?itimine Destek Fonu’nun finansal deste?iyle düzenlenecektir.

 

2014 y?l? UNESCO taraf?ndan Türk-?slam dünyas?nda tan?nan gazeteci, reformcu, yay?nc?, dü?ünce adam? ve Rusya’da ilk Müslüman gazetelerinden birinin editörü ?smail Gasp?ral?’n?n an?s?na hat?ra y?l? ilan edildi.

 

Konferans?n amac?, bu büyük e?itimcinin fikirlerini popülerle?tirmek ve onun hayat? ve çal??malar? ile ilgili ara?t?rmalar? güncelle?tirmektir. XIX-XX. yüzy?llardaki K?r?m’?n ve Rusya’daki Müslüman Dünyas?n?n sosyo-ekonomik, sosyo-politik ve kültürel sorunlar? üzerinde durulacakt?r.

 

Konferans a?a??daki konularda toplant?lar?n gerçekle?tirilmesini öngörmektedir:

— ?smail Gasp?ral?’n?n hayat? ve faaliyetleri.

— XIX-XX. yüzy?llarda Türk halklar?n?n e?itimlerinin, yay?nc?l?klar?n?n ve kültürel faaliyetlerinin tarihi.

— XIX-XX yüzy?llardaki K?r?m’?n sosyo-ekonomik, kültürel, sosyal ve politik tarihinin güncel sorunlar?.

— XIX-XX yüzy?llarda Rusya’da ?slami e?itim sisteminin yenilenmesi.

 

Rusya Federasyonu ve K?r?m Cumhuriyeti’nin bilimsel ve kültürel toplulu?unun, devlet iktidar? organlar?n?n ve Bahçesaray’?n yerel yönetimlerinin temsilcileri konferansa kat?lacakt?rlar.

 

Rusya Federasyonu ile Ukrayna’n?n Astrahan, Bahçesaray, Kazan, Kiev, Moskova, Odessa, St Petersburg, Sivastopol, Simferopol ve Sudak ?ehirlerinden konferansa kat?lacak ara?t?rmac?lar?n ilmi konu?malar?n?n konular? ve içerikleri önceden belirtilmi?tir.

 

«?smail Gasp?ral? ve Rusya’n?n Müslüman Dünyas?» adl? 2. Bahçesaray ilmi okumalar?n?n aç?l?? töreni, 24 Eylül 2014 tarihinde Bahçesaray’daki ?smail Gasp?ral? Müzesi’nde gerçekle?tirilecektir.

Kaynak: http://www.islamnews.ru

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня