Fevzi Edemov, ?? kez silahla vurularak ?ld?r?ld?

Post navigation

Fevzi Edemov, ?? kez silahla vurularak ?ld?r?ld?

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev’in o?lu Hayser Cemilev’in Fevzi Edemov’a kar?? i?ledi?i cinayetin ayr?nt?lar? belli oldu. УНН, Ukrayna ?çi?leri Bakanl???’na atfen 7,62 mm kalibreli SKS tüfe?i ile ate? edildi?ini bildirdi.

 

Fevzi Edemov, üç kez silahla vurularak öldürüldüSoru?turmac?lara göre yaralanmalar?n say?s? üçtür. Fevzi Edemov’un silahla vurularak ba??ndan, sa? omuzundan ve sa? femurun üst bölümünden yaraland??? tespit edildi.

Simferopol (Akmescit) ?ehri Kiev Bölgesi Mahkemesi, 28 May?s’ta cinayet zanl?s? Hayser Cemilev’i gözalt?na alma karar? ald?.

Fevzi Edemov’un katiline psikiyatrik muayene dahil olmak üzere bir dizi incelemenin yap?lmas?n?n planland???, K?r?m ?çi?leri Genel Müdürlü?ü’nce belirtildi. K?r?m ?çi?leri Genel Müdürlü?ü, «Adli psikiyatrik incelemenin kararl? durum ko?ullar? alt?nda, yani ruh sa?l??? klini?inde yap?lmas? gerekti?ini belirtti.

Mustafa Cemilev’in o?lunca i?lenen cinayet için cinayet davas? aç?ld?.

Söz konusu cinayet, Ukrayna Ceza Kanunu’nun 115. maddesinin birinci bölümüne göre kasten öldürme olarak nitelendirilmektedir.

 

Kaynak: http://www.unn.com.ua/

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня