?ki koltuk i?in teredd?t etmeden satmaya haz?r

Post navigation

?ki koltuk i?in teredd?t etmeden satmaya haz?r

Ukraynada’ki televizyon kanal? olan 5. Kanal’?n TV yay?n?na kat?lan KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, kendisinin ve organizasyonunun fiyat?n? dile getirdi: o, K?r?m Tatarlar?n?n oylar?n? Ukrayna Yüksek Radas?’ndaki iki milletvekili koltu?u kar??l???nda satmak istemektedir.

 

Ukraynada'ki televizyon kanal? olan 5. Kanal'?n TV yay?n?na kat?lan KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, kendisinin ve organizasyonunun fiyat?n? dile getirdi: o, K?r?m Tatarlar?n?n oylar?n? Ukrayna Yüksek Radas?'ndaki iki milletvekili koltu?u kar??l???nda satmak istemektedirMustafa Cemilev, KTMM’nin seçimlerde kimi ve hangi ?artlar alt?nda destekleyece?i sorusunu cevaplarken hiç utanmadan KTMM için Ukrayna Parlamentosunda iki koltu?un sa?lanmas?na kar??l?k olarak KTMM deste?inin sözle?me ?art? oldu?unu belirtti.

 

?imdiye kadar bize koltuk garanti edilmedi, biz bu konuda sözle?meler yapmad?k. Ama seçimlere ili?kin bir röportaj?mda benim bak???m aç?kland?.

 

«Bizim ço?unluk sistemi üzerinde ?ans?m?z yok«, — diye söyledim.

 

Çünkü K?r?m Tatarlar? da??n?k ?ekilde yerle?mi?ler ve onlar seçimler sonucunda herhangi seçim bölgesinde aday?n? seçebilmek kadar nüfusuna sahip de?iller…

 

«Özellikle ?imdi bu imkans?zd?r, çünkü seçim bölgeleri iki kez geni?letilmi?tir. Bu nedenle bizimle sözle?me yapacak siyasi güç bizce seçmenlerimizin say?s?n? dikkate alarak bizim için iki milletvekili koltu?unu tahsis etmelidir. Ço?unluk seçim sisteminin uyguland??? seçimlerde ise biz ittifak kurdu?umuz siyasi gücü destekleyece?iz» — dedi M.Cemilev.

 

Seçimlerde siyasi bir gücü destekleme karar?nda K?r?m Tatar Halk?n?n hayatta kalabilmesi için en k?sa sürede çözülmes? gereken:

 

— Bask?c? Politikalara Maruz Kalan K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanunu’nun Ukrayna Parlamentosunca kabul edilerek yürürlü?e girdirilmesi sorunu;

— Sürgünde kalan 150 000 K?r?m Tatar vatanda??n?n dönmesi için gereken hukuksal ve sosyo-ekonomik ?artlar?n olu?turulmas? sorunu;

— K?r?m’a dönmekte olan K?r?m Tatarlar?n? yerle?tirme amaçl? programlar?n devlet taraf?ndan kabul edilerek öncelikle devlet, cumhuriyet ve yerel bütçelerinden finanse edilmesi sorunu;

— Topra?a muhtaç ve öncelikle toprak mücadelesine kat?lan K?r?m Tatarlar?na konut in?aat? ve kullan?m? için toprak sa?lanmas? sorunu;

— Rus ve Ukrayna dilleriyle birlikte K?r?m’da K?r?m Tatar Diline resmi dil statüsünün verilmesi sorunu;

— Anaokulundan ba?layarak yüksek okula kadar kendi anadillerinde e?itim sa?layan tam te?ekküllü e?itim sisteminin olu?turulmas? sorunu;

— K?r?m’?n gerçek toponimyas?n?n iadesi sorunu

gibi K?r?m Tatar Halk?n?n ya?amsal sorunlar?n? çözüme ula?t?rma sorunu sözle?me ?art? olarak belirtilmedi, demek ki, bu sorunlar?n halledilmesi KTMM ba?kan? için öncelikli de?il. Milletvekili koltuklar? soyk?r?ma u?rat?lan halk?n haklar?n?n iadesinden çok daha fazla önemli hem de vücuda o kadar yak?n.

 

M.Cemilev konuyla ilgili konu?tu?u s?rada dedi ki: «Bizim için bizim yasal haklar?m?z? koruma tabii ki çok önemli, ancak prensiplerimiz var ve biz onlar? satm?yoruz«.

 

Ukrayna Parlamentosunda iki milletvekilinin bulunmas?n? sa?lama — prensipleri ?u kadar.

 

Ya halk?m?z ne? — sorabilirsiniz.

 

Cemilevcilerin mant???na göre halk?m?z bulunmas? gerekti?i halde — haks?zl?k durumunda bulunmaktad?r…

 

Vasvi ABDURA?MOV

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня