Halk?m?z?n hangi Kurultaya ihtiyac? var?

Post navigation

Halk?m?z?n hangi Kurultaya ihtiyac? var?

6. Kurultay delege seçimlerinin süreci birçok medyaca yay?nlanmaya ve analiz edilmeye çal???l?r. Seçimler sürecinde çok ihlallerin yap?ld??? konusu ele al?n?yor. MSK Ba?kan? Zair Smedlayev ve onun yard?mc?lar?ysa, söz konusu ihlallerin seçimlerin sonucunu zerre kadar etkilemeyece?ini söylediler. ?hlallerin olup olmad??? ile ilgili tart??malara gerek var m? zaten?


1966 y?l?ndan bu yana K?r?m Tatar Milli Hareketi Kat?l?mc?s?, 1940 do?umlu Enver AMETOV GurzufluBen Kurultay-Meclis sistemi kar??t? de?ilim. «Yañ? Dünya» gazetesinin 10.04.1991 tarihli nüshas?nda yay?nlanan «Birlik olmasak — kay?b?z» ba?l?kl? makalemi okuduktan sonra buna kanaat getirirsiniz. Ben Kurultay?n ald??? kararlar?n ihlal edilmesine kar??y?m. Kurultayca kabul edilen hükümlere göre 5. Kurultay delegelerinin yetkileri 2012 y?l? Temmuz ay?nda sona erdi. Buna ra?men 5. Kurultay delegeleri, 12 Ocak 2013’de Kurultay oturumunu yaparak Kurultay delegesi seçimi yönetmeli?ini kabul ettiler.

 

Söz konusu Kurultay oturumunun yasad??? oldu?undan dolay?, onun ald??? kararlar da yasad???d?rlar. Bu nedenle seçim süreci s?ras?nda yer alan ihlaller konusunun tart???lmas?n?n manas? as?l yok, çünkü seçimler yasad???d?r.

KTMM yönetimi, seçimlerin yasal ve me?ru oldu?unu telkin etmek için ABD ve Ukrayna’dan gözlemcileri davet etti. KTMM üyesi ve Merkez Seçim Komisyonu ba?kan? Zair Smedlayev ise, Kurultay delegelerinin görev sürelerinin yeni Kurultay?n toplanmas?na kadar sona ermeyece?ini aç?klad?. Seçimlerin bir y?l önce, yani Kurultay delegelerinin görev sürelerinin bitiminden önce yap?ld??? takdirde ona raz? olman?n çaresi vard?. KTMM yönetimine göre K?r?m Tatar vatanda?lar?n?n bilinçsiz olmalar? yüzünden Kurultay delegesi seçimlerine dü?ük düzeyde kat?l?nd?. KTMM ba?kanlar? seçmen kat?l?m?n?n çok dü?ük düzeyde gerçekle?tirildi?i devletleri örnek olarak göstererek söz konusu durumu normal bir durum olarak nitelediler.

KTMM ba?kanlar? böyle yaparak insanlar?m?z? yanl?? fikir a??lamaya çal???rlar. Zaten dü?ük seçmen kat?l?m?, Cumhurba?kan?n?n, Parlamentonun, Hükümetin, polisin ve silahl? kuvvetlerin oldu?u ülkeler için tehdit olu?turmaz. Halk?m?z devletçili?e sahip de?ildir! Bu yüzden halk?m?z?n Kurultay-Meclis sistemine güveni 1991-1995 y?llar?n?n % 90-95 oran?ndaki güven düzeyinden dü?ük olmamal?d?r.

Kurultay kararlar?n?n yerine getirilmedi?i takdirde bize böyle bir Kurultay?n gere?i var m??!

 

2013 y?l?n?n A?ustos ay?nda yap?lmas? planlanan Kurultay, K?r?m Tatar Halk?n?n Kurultay? olamaz. Bu Mustafa Cemilev ve Refat Çubarov öncülü?ündeki bir grubun kurultay? olacakt?r. KTMM ba?kanlar?n?n kendi ki?isel ç?karlar?n? kar??lamak amac?yla i?lemedikleri cinayet, yapmad?klar? pislik kalmam??t?r. Bu «politikac?lar»dan cami kundaklamas?, mezarl?klar tahrip edilmesi ve milletta?lar?m?z?n yo?un olarak ya?ad??? yerle?im yerlerine sald?r?lar?n düzenlenmesinin yan? s?ra herhangi provokasyon beklenebilir. Onlar, K?r?m Tatar Halk?n? hiçe sayarlar, iktidarla paraya temenna ederler — vesselam…

 

Zaten Kurultay yönetimi ba?kanl??? görevinin olu?turulmas? ile Cemilev’in dümende kalmas?n? sa?layan plan art?k haz?rlanm??t?r. KTMM ba?kanl???na ise Cemilev’e yak?n bir ki?i atan?r. Kurultay delegeleri, farkl? düzeylerdeki kurullar?n üyeleri olma ?ans?n? kaybetmemek için buna kar?? ç?kmazlar. Toplumun ve uluslararas? gözlemcilerin, Kurultay?n «demokrasisi» konusunda kand?r?lmas? için ayr? delegeler sözde buna kar?? tutumlar?n? belirtmeye ça?r?labilirler.

Art?k ise Kurultay delegesi adaylar?n?n seçim programlar? söz konusudur. Kurultay delegesi adaylar?n?n hiçbirisi, yasa d??? olarak bask? politikalar?na tabi tutulan kendi halk?n?n haklar?n? iade etme yolunda çaba göstermeye niyetli oldu?unun alt?n? hiç çizmedi. Onlar, ço?unlukla sadece ekonomik ve sosyal konularla ilgili konu?tular. Böyle ise haklar? çi?nenen halk?m?z?n onurunu, haklar?n?, ç?karlar?n? Kurultay savunmasa kim savunacakm???

K?r?m Tatar Halk?n?n haklar?n?n iadesi konusu yaln?zca siyasi bir konu de?il de, ahlaki bir konudur. Sadece hayatta kalan K?r?m Tatarlar?n? de?il de, aram?zdan gidenlerin, zorbal?k ve terör, açl?k ve salg?n hastal?klar, ac?lar ve vatan hasreti sebebiyle hayatlar?n? kaybeden baba ve annelerin, büyükanne ve büyükbabalar?n, a?abey ve karde?lerin haklar?n? kim iade edecek? Onlar?n üzerlerine iftira at?lmad? m?? Onlar hain tamgas?yla hayatlar?n? kaybetmediler mi?!

Biz hem dirilerimizin, hem de ölülerimizin önünde sorumluyuz. Sadece K?r?m Tatar Halk?n?n haklar?n?n tam olarak iade edilmesi, ahlak?m?z? kurtaracak, vicdan?m?z? rahatlatacak ve onurumuzu koruyacakt?r.

Mustafa Cemilev taraf?ndan Ukrayna Yüksek Radas?’na önerilen yasa tasar?s?na umut ba?lamaktan ne fayda? Cemilev’in yasa tasar?s?nda «deporte edilen bireyler» konusu ele al?n?r. Asl?nda bu belge, milletimize kar?? i?lenen soyk?r?m? belli derecede hakl? göstermeye çal???r. Devletin hukuki belgelerin hiçbirinde sürgün edilen halka kar?? «deporte edilen bireyler» denmiyor. Yani böylece soyk?r?ma maruz kalan tüm halk?m?z?n haklar?n?n iade edilmesi konusu Ukrayna ?ktidar?n?n gündeminden d??lanmaya, tümden ç?kar?lmaya çal???l?yor.

 

Bence «sürgün» teriminin yerine «deportasyon» teriminin ikame edilmesi geri dönü?ümsüz hukuki sonuçlara yol açar. Çünkü bunun yüzünden tüm halk?m?z ve dolay?s?yla herbirimiz haklar?m?z?n iade edilmesi olana??ndan mahrum b?rak?laca??z.

 

Ben, Mustafa Cemilev ve Refat Çubarov öncülü?ündeki K?r?m Tatar Halk?n?n gerçek dü?manlar?n?n KTMM ofisinde bulundu?unun kan?s?nday?m.

Ne yapmal?? K?r?m Tatar Halk?n?n tüm siyasi güçlerinin geç olmadan ve milletta?lar?m?z?n kan?n?n dökülmesine yol açmadan bir çat? alt?nda toplanmas?, K?r?m Tatar Halk?n?n Kurultay-Meclis bünyesine güveninin geri dönmesi için çe?itli K?r?m Tatar kurulu?lar?n?n temsilcilerinden ve hukukçulardan olu?an Kurultay delegesi seçimi yönetmeli?ini haz?rlama amaçl? bir tak?m?n kurulmas? gerekmektedir. Yönetmelik halk taraf?ndan görü?ülmeli ve kabul edilmelidir. Söz konusu yönetmelik görü?üldükten sonra Merkez Seçim Komisyonu olu?turulmal? ve bir gün içinde seçimler yap?lmal?d?r.

 

KTMM’nin 33 üyesinden hiçbiri söz konusu tak?ma ve MSK’na dahil olmamal?d?r. Seçimler, 2. Kurultay taraf?ndan olu?turulan, sonra ise ?üpheli bir ?ekilde Mustafa Cemilev’in eline geçirilen K?r?m Fonu’nca finanse edilmelidir.

 

1966 y?l?ndan bu yana K?r?m Tatar Milli Hareketi Kat?l?mc?s?,
1940 do?umlu Enver AMETOV Gurzuflu

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня