Kemal A?a Kuku: Halkla Birlikte ve Halk U?runa Adanan Bir Ya?am

Post navigation

Kemal A?a Kuku: Halkla Birlikte ve Halk U?runa Adanan Bir Ya?am

Milli F?rka’n?n «Bizim Y?ldönümlerimiz» Yay?n Projesi’nin K?r?m Tatar Milli Hareket Veteran? Kemal A?a Kuku’nun 80. y?ldönümüne ithaf edilen «Halkla Birlikte ve Halk U?runa Adanan Bir Ya?am» kitab? yay?nland?.

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteran? Kemal A?a Kuku

Milli F?rka’n?n yay?n projesi dahilindeki «Bizim Y?ldönümlerimiz» serisi kitaplar?n?n K?r?m Tatar Milli Hareketi’nin gerçek tarihinin yap?c?lar?n?n arkada?lar? ve yanda?lar?n?n an?lar?na ve tarih gerçeklerine dayal? olmas?ndan dolay? onlar?n önemi büyüktür.

 

Bir zamanlar K?r?m Tatar tarihçileri, bu bilgilerin nektar?n? toplayarak gerçek tarihin paha biçilmez bal?n? üretecekler.

 

Kemal A?a ruhen, mesleken ve insanen çal??kan, yap?c? ve mücadeleci bir halk olan K?r?m Tatarlar?n?n çi?nenen yasal haklar?, tarihi görevi ve adalet u?runa verdikleri mücadeleye kay?ts?z kalamazd?.

 

Yüksek adalet duygusu güçlü ruhla birlikte, boyun e?mez iradeli insan? — Kemal A?a Kuku’nu yeti?tirdiler.

 

Kemal A?a Kuku’nun K?r?m Tatar Milli Hareketi’nde yeri ve önemi tert???lmaz, çünkü yaln?zca ona benzer insanlar tüm risklere ra?men tarihin gidi?ini de?i?tirme yetene?ine sahiptirler.

 

 

Bu nitelikteki insanlar temel sorunlar konusunda zorluklar kar??s?nda y?lmazlar ve geri çekilmezler. Bu nitelikler sayg?de?er insanlar?n karakterinin temelini olu?turur.

 

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteran? Kemal A?a Kuku’nun otoritesinin tan?nmas? ve sayg?lanmas?, söz konusu kitab?n her sayfas?nda okunmaktad?r.

 

Bu gerçek, bizler ve gelecek nesiller için bu kitab?n önemini vurgulamaktad?r.

 

Rustem Qaraman
Aqmescit ?ehri

*    *    *

Milli F?rka, 10 Eylül 2012 tarihinde ?smail Gasp?ral? adl? K?r?m Tatar Kütüphanesine ve K?r?m’?n ba?ka kütüphanelerine Kemal A?a Kuku’nun 80. y?ldönümü münasebetiyle yay?nlanan «Halkla Birlikte ve Halk U?runa Bir Ya?am» an?lar kitab?n?n 100 nüshas?n? hediye etti.

 

Kütüphane personeli, kütüphane fonlar?n?n tamamlanmas? için Milli F?rka’ya ?ükranlar?n? dile getirdi.

Kaynak: http://kitaphane.crimea.ua/ru/

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня