K?r?m Tatar Halk?n?n Rehabilitasyonuna ?li?kin Kararname Rusya Federasyonu Devlet Ba?kanl???\’nca haz?rlan?yor

Post navigation

K?r?m Tatar Halk?n?n Rehabilitasyonuna ?li?kin Kararname Rusya Federasyonu Devlet Ba?kanl???\’nca haz?rlan?yor

Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, canl? yay?nda Rusya’da K?r?m Tatar Halk?n?n rehabilitasyonu üzerine bir kararnamenin haz?rlanmaya çal???ld???n? söyledi.

 

Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, » K?r?m Tatar Halk? rehabilite edilecek mi?» diye sorulan soruyu böyle cevaplad?:

Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin«K?r?m Tatarlar?, Stalin’in bask? politikalar? sonucunda ciddi ?ekilde zarar gören bir halkt?r. K?r?m Tatar Halk?, geleneksel olarak ikamet etti?i yerlerden, kendi anavatan?ndan sürgün edildi ve K?r?m’?n Rusya’ya girme sürecinin K?r?m Tatar Halk?n?n rehabilitasyonu ve me?ru haklar?n?n ve ç?karlar?n?n iadesi ile gerçekle?tirilmesi için elimizden gelen her ?eyi yapmam?z kesinlikle ?artt?r.

Sözgeli?i 1783 y?l?nda K?r?m’?n Rusya’ya ba?lanmas?ndan sonra K?r?m Tatarlar?n?n Rusya’n?n kendi vatanda?? olarak alg?land??? kaydedilen kararname, Rus çariçesi II. Katerina taraf?ndan yay?nland?. Onlar?n haklar?na, onlar?n tap?naklar?na, onlar?n dinine sayg? gösterilmesinin son derece önemli oldu?u belirtildi. Bu çok ak?ll? ve do?ru bir politika idi . Günümüzde ayn? siyaseti gütmek niyetindeyiz.

Bunun için biz, yani ben ve hükümetteki, Rusya Devlet Ba?kanl???’ndaki meslekta?lar?m, K?r?m Tatar Halk?n?n Rehabilitasyonuna ?li?kin Rusya Devlet Ba?kan? Kararnamesini haz?rlamaktay?z.

K?r?m Tatarlar?ndan ba?ka Ermeniler, Almanlar ve Yunanlar da Stalin’in bask? politikalar?ndan zarar gördüler. Bu yüzden bu halklar?n temsilcilerini hat?rlamal?y?z.»

 

 

MF Bas?n Yay?n Servisi

.

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня