K?r?m Tatar Milletvekilleri ve Kurultay Delegeleri, Milli Hareket Veteranlar? ve Halk Cephesi\’nin inisiyatiflerini desteklemeye ?a?r?ld?

Post navigation

K?r?m Tatar Milletvekilleri ve Kurultay Delegeleri, Milli Hareket Veteranlar? ve Halk Cephesi\’nin inisiyatiflerini desteklemeye ?a?r?ld?

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? Halk Cephesi Yürütme Kurulu ile birlikte her düzeydeki K?r?m Tatar Milletvekillerini ve Kurultaylar?n Delegelerini K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? ve Halk Cephesi’nin:

 

— 18 May?s 2012’e kadar Bask?c? Politikalara Maruz Kalan K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Yasas?’n?n kabul edilerek yürürlü?e girmesi ve yay?nlanmas?;


— 18 May?s 2012’de Akmescit (Simferopol) ?ehrinin Merkez Meydan?nda Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s?’n?n yap?laca?? ve K?r?m Tatar Halk?n?n durumu ve perspektiflerinin görü?ülerek çözüm yollar?n?n belirlenmesi

-inisiyatiflerini desteklemeye davet ettiler.

 

Ba?vurunun tam metni:

 

Her Düzeydeki K?r?m Tatar Milletvekilleri
ve tüm Kurultaylar?n Delegelerine

Ba?vuru

 

K?r?m Tatar Milletvekilleri ve Kurultay Delegeleri, Milli Hareket Veteranlar? ve Halk Cephesi'nin inisiyatiflerini desteklemeye ça?r?ld?K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?, K?r?m Tatar Halk Cephesi çat?s? alt?nda birle?en K?r?m Tatar sivil toplum kurulu?lar? ve Müslüman cemiyetleri olarak, halk?m?z?n haklar?n?n ve devletçiliklerinin iadesinin eri?ilmesi u?runa Size ba?vuruda bulunmaktay?z.

 

?ftiralar e?li?inde yap?lan Stalinizm zulümleri birçok halka çekilmez ac?lar verdi. 26 Nisan 1991 tarihinde Bask?c? Politikalara Maruz Kalan Halklar?n Rehabilitasyonu Kanunu Rusya Federasyonu’nca kabul edilerek yürürlü?e girdikten sonra soyk?r?ma tabi tutulan halklar?n milli haklar?n?n belirlendi?inden ba?ka onlar?n gördü?ü ahlaki ve maddi hasar tazminat?n ödenmesi için f?rsat penceresi aç?ld?. Rusya’da ya?ayan K?r?m Tatarlar?, bu kanunun kapsam?na girerler. K?r?m Tatarlar?ndan ba?ka 1941-1944 y?llar?nda zorunlu sürgünlere u?rat?lan tüm halklar?n anavatanlar?na döndürüldü?ü ve 1956-57 y?llar?nda devletçiliklerinin iade edildi?i dikkate de?erdir.

 

Hala da Ukrayna’da halk?m?z?n haklar? iade edilmedi, zorla al?nan mal ve mülkleri geri verilmedi, maddi ve manevi hasarlar? tazmin edilmedi. K?r?m’da tam de?erli bir milli-bölgesel özerklik yerine KÖC isimli tam anlam? ve içeri?iyle uymayan idari bir olu?um kurulmu?tur. Ukrayna, K?r?m’? yetkisi alan? içine ald?ktan sonra K?r?m Tatar Halk?n?n kaderinin sorumlulu?unu üstlenmi?tir. Bizim K?r?m’dan ba?ka Anavatan?m?z yok ve halk?m?z?n haklar?n?n ve devletçiliklerinin iadesi sorununun çözümü Ukrayna’n?n üzerindedir.

 

28 Ocak 2012’de K?r?m Tatar Halk Cephesi çat?s? alt?nda birlik haline gelen 17 sivil toplum kurulu?u, Ukrayna Devletine 18 May?s 2012 tarihine kadar milletimizin haklar?n?n iadesi konulu yasa talebinde bulunmu?tur.

 

18 May?s 2012 tarihli Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s?’na kat?lma ve kararl? eylemlerin gerekti?i ça?r?lar?m?z binlerce vatanda?lar?m?zca alk??land?.

 

Bu Toplant?da biz halk?m?z?n seçilen temsilcileri olan Sizinle birlikte halk?m?z?n yasal haklar?n?n ve devletçiliklerinin tam olarak iadesine yönelik faaliyette bulunaca??z. Sizin çocuk ve torunlar?n?z?n gelece?i u?runa mücadele cesaretine sahip oldu?unuza inan?yoruz.

Kendisi için hukuk devleti statüsünü seçen ça?da? Ukrayna’n?n, eski iktidar rejimleri taraf?ndan sürekli olarak zulmedilen ve soyk?r?ma tabi tutulan halk?n kaderine kay?ts?z kalamayaca??na inan?yoruz.

 

Bask?c? Politikalara Maruz Kalan K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanunu 18 May?s 2012 tarihine kadar kabul edilerek yürürlü?e girmelidir.

 

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?
ve K?r?m Tatar Halk Cephesi
Yürütme Kurulu’nun Ortak Toplant?s? Kat?l?mc?lar?n?n ?mzalar?

 

K?r?m Tatar Milletvekilleri ve Kurultay Delegeleri, Milli Hareket Veteranlar? ve Halk Cephesi'nin inisiyatiflerini desteklemeye ça?r?ld?

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? ve K?r?m Tatar Halk Cephesi Yürütme Kurulu'nun Ortak Toplant?s? Kat?l?mc?lar?n?n ?mzalar?

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? ve K?r?m Tatar Halk Cephesi Yürütme Kurulu'nun Ortak Toplant?s? Kat?l?mc?lar?n?n ?mzalar?

K?r?m Tatar Milletvekilleri ve Kurultay Delegeleri, Milli Hareket Veteranlar? ve Halk Cephesi'nin inisiyatiflerini desteklemeye ça?r?ld?

K?r?m Tatar Milletvekilleri ve Kurultay Delegeleri, Milli Hareket Veteranlar? ve Halk Cephesi'nin inisiyatiflerini desteklemeye ça?r?ld?

K?r?m Tatar Milletvekilleri ve Kurultay Delegeleri, Milli Hareket Veteranlar? ve Halk Cephesi'nin inisiyatiflerini desteklemeye ça?r?ld?

K?r?m Tatar Milletvekilleri ve Kurultay Delegeleri, Milli Hareket Veteranlar? ve Halk Cephesi'nin inisiyatiflerini desteklemeye ça?r?ld?

MF Bas?n Servisi

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня