Vandalizme Hay?r!!!

Post navigation

Vandalizme Hay?r!!!

Öyle görünüyor ki, Alu?ta otobüs istasyonu arsas?nda bulunan Müslüman mezarlar? üzerindeki çat??ma ivme kazan?yor.

 

13 Nisan tarihinde «Kr?mavtotrans» ?irketinin yerel otobüs istasyonunda Alu?ta Ya?l?lar Kurulu’nun te?ebbüsüyle 100’den fazla ki?inin kat?ld??? toplu dua töreni düzenlendi.

Öyle görünüyor ki, Alu?ta otobüs istasyonu arsas?nda bulunan Müslüman mezarlar? üzerindeki çat??ma ivme kazan?yor

Dua, arkeologlar?n iki eski K?r?m Tatar mezar?n? bulmu? oldu?u ve 23 Mart tarihinde yerel otobüs istasyonu yönetmeni Yuriy Kutko’nun emri üzerine mezarlar üzerine dikilen dört selvi kesildikten sonra bir tuvaletin in?a edilmeye ba?land??? yerde yap?ld?.

 

Alu?ta’l?lar?n rahmetli ecdad?n?n an?s?n? ve onurunu «Kr?mavtotrans» vandallar?ndan savunma giri?imi K?r?m Tatar Halk Cephesi üyeleri olan kurulu?lar?nca aktif olarak desteklendi.

 

Duadan sonra Milli F?rka Yönetim Kurulu Ba?kan? Re?at Ablaev toplanan ki?iler önünde K?r?m Tatar Halk?na kar?? böyle a?a??lay?c? fiil ve hareketlerin toplum taraf?ndan önlenmek gerekti?ini vurgulad?.

 

O, ilk olarak Bask?c? Politikalara Maruz Kalan K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanunu’nun kabul edilerek yürürlü?e girmesini amaç edinen K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? ve K?r?m Tatar Halk Cephesi ile dayan??ma ve 18 May?s 2012 tarihli Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s?’na kat?lma ça?r?s?nda bulundu.

Duadan sonra Milli F?rka Yönetim Kurulu Ba?kan? Re?at Ablaev toplanan ki?iler önünde K?r?m Tatar Halk?na kar?? böyle a?a??lay?c? fiil ve hareketlerin toplum taraf?ndan önlenmek gerekti?ini vurgulad?

Alu?ta'l?lar?n rahmetli ecdad?n?n an?s?n? ve onurunu

 

MF Bas?n Servisi

 

.

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня