K?r?m Tatarlar?, Rusya Federasyonu Kamu Odas? Heyeti ile g?r??t?ler

Post navigation

K?r?m Tatarlar?, Rusya Federasyonu Kamu Odas? Heyeti ile g?r??t?ler

3 ?ubat 2014’te Milli F?rka’n?n ofisinde K?r?m Tatar toplumunun temsilcileri, Rusya Federasyonu Kamu Odas? Heyeti ile görü?tüler.

 

K?r?m Tatarlar?, Rusya Federasyonu Kamu Odas? Heyeti ile görü?tülerK?r?m’a gelen Rusya Federasyonu Kamu Odas? Heyeti:

— Rusya Federasyonu Kamu Odas? Genel Sekreter Yard?mc?s? Vladislav Grib
— Rusya Federasyonu Kamu Odas? Üyesi Sergey Markov
— Rusya Federasyonu Kamu Odas? Üyesi Georgiy Fyodorov

 

Rusya Federasyonu Kamu Odas? üyeleri, iyi niyet misyonu ile K?r?m’a geldiler. Onlara göre ziyaretinin temel amac?, K?r?m’daki durumu izleme, K?r?m’?n temel sorunlar?n?n incelenmesi ve K?r?m’?n Rusya Federasyonu ile olumlu bir diyalog ve kar??l?kl? yararl? i?birli?i kurmas? amac?yla K?r?m’daki tüm ulusal ve siyasi gruplar?n temsilcileri ile görü?mektir.

K?r?m Tatarlar? taraf?ndan görü?meye kat?lanlar:

— Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Ba?kan Yard?mc?s?, Milli F?rka Kene? (Kurul) Ba?kan Yard?mc?s? Vasvi Abduraimov,
— Milli F?rka Kene? (Kurul) Ba?kan?, Birle?mi? Solcular ve Köylüler Ukrayna Partisinin K?r?m’daki Bölgesel Organizasyonu Ba?kan? Enver Kantemir-Umerov,
-Milli F?rka ?cra Komitesi Ba?kan? Re?at Ablaev,
— Milli F?rka Kene?i Üyesi Almir Samadinov,
— Milli Firka Denetleme Kurulu Üyesi Ridvan Kasayev
— «Sebat» STK Bas?n Sekreteri Rinat ?aymardanov.

 

K?r?m Tatar toplumunun temsilcileri, K?r?m’?n ana sorunu — yar?madada bar?? ve istikrar?n korunmas?ndan ba?ka K?r?m Tatar Halk?n?n acil çözülmesi gereken sorunlar?n? tespit ettiler:

 

— Bask?c? politikalara tabi tutulan K?r?m Tatar Halk?n?n yasal haklar?n?n iadesi için yasal zeminin yoklu?u,

— Ukrayna’da K?r?m Tatarlar?n?n statüsünün belirsizli?i,

 

— 2013 y?l?n?n Haziran ay?nda sona eren Bi?kek Antla?mas?’n?n uzat?lmas?,

 

— K?r?m Tatarlar?n?n KÖC iktidar organlar?nda temsilcili?i,

 

— K?r?m Tatarlar?n?n toplu olarak ya?ad??? yerle?im yerlerinin geli?tirilmesi ve protesto alanlar?ndaki yeni yerle?im alanlar?nda teknik ve sosyal altyap?n?n geli?tirilmesi,

— Anadilde e?itim sisteminin yoklu?u,

 

— K?r?m’da K?r?m Tatarcan?n korunmas? ve geli?tirilmesi, K?r?m’da Rusçan?n, Ukraynacan?n ve K?r?m Tatarcan?n üç resmi dil olarak tan?nmas?.

Rusya Federasyonu Kamu Odas? temsilcileri, Rusya’n?n K?r?m’da K?r?m Tatar sorununun çözümüne ilgi duydu?unu do?rulad?. Onlara göre K?r?m’?n lay???nca geli?mesi sadece K?r?m’da ya?ayan tüm halklar?n hak e?itli?inin sa?land??? takdirde olanakl?d?r.

Görü?mede K?r?m’?n geli?imi ile ilgili konular görü?üldü. Rus taraf?, K?r?m’da askeri senaryonun gerçekle?tirilmesini önlemeye haz?r oldu?unu do?rulad?. Buna ek olarak Rusya temsilcileri, Rusya’n?n Ukrayna’n?n toprak bütünlü?ünü korumak için her türlü çabay? sarf edece?ini belirtti.

Görü?me s?ras?nda taraflar, ço?unlukla Türk ve Slav nüfusuna sahip olan K?r?m’?n sadece Avrasya Birli?i vektöründe geli?ebilece?i konusunda anlay??a ula?t?lar.

Avrasyac?l???n tarihsel köklerinin K?r?m’da oldu?unu kan?tlayan Türk Dünyas? dü?ünce adam?, gazeteci ve e?itimcisi ?smail Gasp?ral?’n?n sözleri dile getirildi:

«Avrupal?lar, kah Rusya’ya, kah Müslümanlara kar?? eylemler yaparak her iki durumda yararlan?yorlar…

Avrupa’n?n Do?u’yu ekonomik aç?dan nas?l zulmetti?ini; pens, santim ve pfening konusuna gelince ise canavara dönü?tü?ünü gördükten sonra Do?u’nun Bat?’dan bir iyilik beklemesi gerekmedi?i belirginle?mektedir…

Müslümanlar ve Ruslar ya birlikte ya da birbirine yak?n olarak tarla sürebilirler, ekmek ekebilirler, sanayi ve ticareti geli?tirebilirler: onlar?n yetenekleri çok farkl? de?il; Avrupal?’n?n yak?n?nda ise Müslüman fakirle?meli, ?rgata dönü?melidir.»

 

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня