K?r?m Tatarlar?n?n AG?T forumuna kat?l?m?na izin verilmedi

Post navigation

K?r?m Tatarlar?n?n AG?T forumuna kat?l?m?na izin verilmedi

Halk Partisi Milli F?rka Kurul Ba?kan? Vasvi AbduraimovBürokratik formaliteler bahanesiyle K?r?m’dan K?r?m Tatar temsilcilerinin AG?T’in sivil forumuna kat?lmalar?na olanak verilmedi.

 

Halk Partisi Milli F?rka Kurul Ba?kan? Vasvi Abduraimov, K?r?m Tatar heyetinin AG?T forumuna kat?lamad???n? bildirdi.

 

«Bizim K?r?m’la ilgili bu tür sorunlar?n çözümüne ili?kin dü?üncelerimiz vard?r. K?r?m’?n Rusya’ya ba?land??? gerçe?i ayr? bir konudur.

 

K?r?m’?n siyasi, ekonomik, insani yönlerden Rusya’ya tam ölçekli entegre olmas?n? hedefleyen geni? kapsaml? çal??malar önümüzdedir», — diye konu?an Vasvi Abduraimov, ?unlar? ekledi:

 

«Biz AG?T’in sivil forumuna kat?lmay? planl?yorduk, ama anla??lmayan bir nedenle biz ona kat?lamad?k. Forum örganizatörleri, liste kapand? diye bürokratik nedenleri bahane olarak göstermeye çal??t?lar. Fakat biz forum s?ras?nda bölgemizdeki güvenlik sorunlar?n?n geni? ve kapsaml? bir ?ekilde görü?üldü?ünden haberdar?z. Özellikle baz? medyalar üzerinden yay?lmaya çal???lan yanl??, kusurlu ve tek tarafl? bilgiler ?????nda bizim de söylememiz gereken ?eyler vard?.»

Vasvi Abduraimov, Rusya’n?n çabalar? sayesinde Karadeniz bölgesinde güvenli?in güçlendirilmesi için yeni perspektiflerin aç?ld???n? belirtti.

Milli F?rka lideri: «Türkiye’nin dil ve kültür aç?s?ndan bize çok yak?n kom?u bir ülke oldu?undan dolay? Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an aras?nda yap?lan görü?meyi büyük bir dikkatle izledik. Türkiye’nin K?r?m Tatarlar?n?n ya?ad??? sorunlara ili?kin tutumu bizim için çok önemlidir. Erdo?an’?n, Rusya’n?n K?r?m’a ve K?r?m Tatarlar?na yönelik çabalar?na destek verdi?ini duyduk». — diye söyledi.

Vasvi Abduraimov’un belirtti?i gibi:

«Bugün Rusya, Rusya Federasyonu Kanunu, Hukuku ve Anayasas? temelinde K?r?m Tatarlar?n?n sorunlar?n?n çözümü için yasal dayanak olu?turdu».

Vasvi Abduraimov muhabirlere ?unlar? anlatt?: «Bizim toplumumuz 23 y?ld?r Ukrayna’dan mevcut sorunlar?m?z?n çözümü için yasal bir ortam?n yarat?lmas?n? talep etti. 23 y?l boyunca sorunlar?m?z?n yasal düzeyde çözümüne ili?kin herhangi bir eylemde bulunulmad?».

 

Abduraimov’a göre Ukrayna’n?n tüm çabalar? K?r?m’da çat??ma ortam?n?n olu?turulmas? ve bu çat??ma üzerinden bölgenin yönetilmesi için harcand?.

Halk Partisi Milli F?rka Ba?kan? Vasvi Abduraimov, konu?mas?na devam ederek ?unlar? da ekledi:

«K?r?m Tatarlar?n?n Ukrayna’da ya?ad??? emlak yönetimiyle, toprak tahsisiyle, sosyal alanla ili?kili sorunlar?n halledilmesinin gerekti?i hakk?nda dü?ünülmedi bile. Rusya Federasyonu’nda Ukrayna’dan farkl? olarak K?r?m Tatarlar?n?n ya?ad??? sorunlar?n çözüme ula?t?r?lmas? için gerekli hukuksal ve yasal ko?ullar olu?turuldu».

 

K?r?m, 2014 y?l?n?n Mart ay?nda Rusya Federasyonu’nun parças? haline geldi. Rusya Federasyonu Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, K?r?m’?n K?r?m Tatar Halk?n?n ve di?er halklar?n?n rehabilitasyonuna ve onlar?n yeniden kalk?nmalar? için devlet deste?ine ili?kin önlemler hakk?ndaki Kararnameyi imzalad?.

 

http://ria.ru
http://ru.euronews.com
malzemelerinden yararlan?ld?

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня