K?r?m\’da ya?ayan Kazan Tatarlar? ve Ba?kurtlar, K?r?m Tatar Halk Cephesine kat?ld?lar

Post navigation

K?r?m\’da ya?ayan Kazan Tatarlar? ve Ba?kurtlar, K?r?m Tatar Halk Cephesine kat?ld?lar

K?r?m Özerk Cumhuriyeti Tatar ve Ba?kurt Federasyonu, K?r?m Tatar Halk Cephesi’nin bir parças? haline geldi.

 

K?r?m Özerk Cumhuriyeti Tatar ve Ba?kurt Federasyonu Ba?kan? Marat MassalimovK?r?m Tatar Halk Cephesi’ne kat?l?mla ilgili Mutabakat Muht?ras?, K?r?m Özerk Cumhuriyeti Tatar ve Ba?kurt Federasyonu Ba?kan? Marat Massalimov taraf?ndan imzaland?.

Marat Massalimov, K?r?m Tatar Halk Cephesi giri?imlerinin önemi ve güncelli?ini vurgulayarak K?r?m Özerk Cumhuriyeti Tatar ve Ba?kurt Federasyonu’nun onlar?n uygulanmas?na aktif olarak kat?laca??n? duyurdu.

K?r?m Tatarlar?, Kazan Tatarlar? ve Ba?kurtlar — karde? halklard?r, yüzy?llar boyunca onlar?n tarihi kaderleri iç içe geçer, ve defalarca bu halklar karde?lerinin zor durumda bulunduklar? dönemlerde birbirinin imdad?na yeti?irdiler.

Günümüzdeki K?r?m Tatar Halk?n?n tarihinde önemli bir dönüm noktas?nda ?dil bölgesindeki karde?lerin K?r?m Tatarlar? ile omuz omuza olmas? ?a??rt?c? bir ?ey de?ildir.

 

MF Bilgi Merkezi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня