?lyasovlarla kim tokala?acak?

Post navigation

?lyasovlarla kim tokala?acak?

 

K?r?m iktidar?nca hizmetçi olarak celbedilen KTMM mensuplar?, K?r?m’?n yay?n ve bas?n araçlar?ndan halk?m?z? H?d?rlez ad?yla yap?lacak törenlere ça?r?yorlar.

K?r?m iktidar?n?n emri alt?na giren herkes ‘silah alt?na’ al?nd?. Törenlere herkes kat?ls?n, cemaat…

Sa?dan sola: Zaur Smirnov, Eskender Belalov, Remzi ?lyasov, Ruslan Balbek.

K?r?m’?n statüsünü belirleme referandumu öncesinde Rusya kar??tl???n? aç?kça gösterenler ve referandum sonras?nda K?r?m iktidar?na kolayca girenler toplumuza ça?r?da bulunmaktad?rlar.

Halk?m?z?n K?r?m iktidar?ndan ve iktidardaki sözde K?r?m Tatarlar?ndan memnun oldu?unun gösterilmesi amac?yla insanlar?m?z ücretsiz ula??m ve tatl?lar ile H?d?rlez ad?n?n sömürüldü?ü bir etkinli?e celbedilmeye çal???l?r. Tabii ki H?d?rlez törenlerine kat?l?n?r, temiz havada ko?ular, yar??lar düzenlenir, kebap ve pilavlar pi?irilir…

Fakat K?r?m iktidar?n?n, K?r?m Tatar sorunlar?n? halletme konusunda hiçbir yap?c?l?k ve olumluluk emaresini göstermeksizin  sürekli olarak toprak mücadelesi veren K?r?m Tatarlar?n?n Protesto alanlar?ndaki geçici konutlar?n? y?kt?rd???nda ve Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin’in  bask?c? politikalara tabi tutulan halklar?n rehabilitasyonuna ve K?r?m Tatar Halk?na kar?? adaletin sa?lanmas?na ili?kin olarak verdi?i vazifelerin aç?kça sabote etmeye çal??t???nda, K?r?m Tatarlar?n?n kalplerinde gerçek sevinç ve mutluluklar ya?anacak m??

 
Halbuki K?r?m Cumhuriyeti Devlet Konseyi Ba?kan Yard?mc?s? Remzi ?lyasov, törenlere kat?lmam?z? ve böylece Vatan?m?z K?r?m’da olup bitenlerden dolay? memnuniyetimizi belirtmekle birlikte bir daha K?r?m’?m?z? ve cumhuriyetimizi elimizden çalmaya çal??anlardan raz? olmam?z? istiyor.

 

                                                                                                              MF Bas?n ve Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня