Milli F?rka Kene?i\’nin yeni ba?kan? se?ildi

Post navigation

Milli F?rka Kene?i\’nin yeni ba?kan? se?ildi

14 Temmuz 2013’de Simferopol (Akmescit) ?ehrinde 5. Milli F?rka Konferans? yap?ld?. Milli F?rka Kene? (Kurul) Ba?kan?’nca sunulan 2011-2013 y?llar?na ait faaliyet raporu ve Milli F?rka Kene?i’nin yeni ba?kan?n?n seçilmesi, Konferans gündemine dahil edildi.

Milli F?rka’n?n koydu?u kurallara göre bir ki?i, üst üste iki dönemden fazla ba?kanl?k görevini yapamaz.

5. Milli F?rka Konferans?'nda Milli F?rka Kene?i'nin yeni ba?kan? seçildi

Bu ba?lamda Dr. Vasvi Abduraimov, Milli F?rka Kene? Ba?kanl??? görevinden istifa etti. Milli F?rka ??leri Yöneticisi Dr. Enver Kantemir Umerov, Milli F?rka Kene? Ba?kanl???’na seçildi.

Dr. Vasvi Abduraimov, Milli F?rka’n?n temel faaliyetleri hakk?nda bilgi vererek Milli F?rka’n?n tüm faaliyetleri ve inisiyatiflerinin K?r?m Tatar Milli Hareketi’nin temel ilke ve belgeleri olan K?r?m Tatar Halk?n?n Yönergesi ve K?r?m Tatar Halk?n?n Milli Egemenlik Bildirgesi’ne dayal? oldu?unun alt?n? çizdi. Dr. Vasvi Abduraimov, 5. Milli F?rka Konferans?’na sundu?u raporda Milli F?rka’n?n alt? y?ll?k bir süre içinde Ukrayna d???ndaki uzak ülkelerde tan?nan bir te?kilât olmay? ba?ard???n? kaydetti.

«K?r?m Tatarlar?: XXI. As?r Stratejisi» Program?’n?n haz?rlanmas? ve Milli F?rka’n?n ideolojik bölümünce haz?rlanarak kamuoyunda tart???lmas?ndan sonra Ukrayna’daki tüm kanun yapma yetkililerine (yasa giri?iminde bulunma hakk?na sahip olanlara) tan?t?lan Bask?c? Politikalara Maruz Kalan K?r?m Tatar Halk?n?n Yasal Haklar?n?n ?adesi Yasa Tasar?s?, Milli F?rka’n?n önemli ba?ar?lar? olarak kaydedildi.

Dr. Vasvi Abduraimov, 1. Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplat?s?’n?n, 2. Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplat?s?’n?n ve 3. K?r?m Tatar Milli Toplat?s?’n?n gerçekle?tirilmelerini en önemli giri?imler olarak niteledi. Buna ek olarak K?r?m Tatar Halk Cephesi’nin (KTHC) kurulmas? ve Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’nun faaliyete ba?lamas?, Milli F?rka’n?n K?r?m Tatar Halk?n?n K?r?m’da kalk?nmas?na yapt??? önemli katk?lar olarak nitelendirildi.

Dr. Vasvi Abduraimov, 2013 y?l?nda Milli F?rka taraf?ndan sürgüne gönderilen bireylerin, milli az?nl?klar?n ve halklar?n haklar?n?n iadesi ile ilgili sorunlar konusundaki Bi?kek Antla?mas?’n?n uzat?lmas? giri?iminde bulunuldu?unun ve Ukrayna Hükümeti ile BDT üyesi olan ülkelerin devlet ba?kanlar?na Bi?kek Antla?mas?’n?n uzat?lmas? gerekti?i ile ilgili resmen ba?vuruldu?unun alt?n? çizdi. Milli F?rka Heyetleri, Kazakistan ve K?rg?zistan ziyaretlerini gerçekle?tirerek söz konusu ülkelerin Bi?kek Antla?mas?’n?n uzat?lmas?na olumlu bakt???na kanaat getirdiler.

Dr. Vasvi Abduraimov, Milli F?rka Yay?nc?l?k Bölümü’nün faaliyetleri ile ilgili konu?arak K?r?m Tatar Milli Hareketi gazileri ve aktif kat?l?mc?lar? hakk?nda 20’den fazla kitab?n yay?nland???n? söyledi.

 

Dr. Vasvi Abduraimov, Milli F?rka’n?n faaliyetlerindeki noksanl?klar konusunu da dile getirdi. Ona göre Milli F?rka’n?n ana hedefi olan Milli F?rka temelinde siyasi partinin kurulmas?, Ukrayna’da yürürlükte olan mevzuat?n kat? gereksinimleri yüzünden hala sorunludur.

Bundan ba?ka Milli F?rka’n?n istikrarl? fonlanmas? sorununun çözülmedi?i nedeniyle baz? projelerin gerçekle?tirilmesi konusunda zorluklar ya?an?yor.

Enver Appazov (Sak ?lçesi), Timur Da?c? (Simferopol ?ehri (Akmescit ?ehri)), Kemal Kuku (Koreiz kent tipindeki kasabas?), ?lmi Ablayev (Bahçesaray ?ehri), Nedim Velilayev (Simferopol ?lçesine ba?l? Mirnoye (Sarayl? K?yat) kasabas?), Nariman Cemilev (Bahçesaray ?lçesi), Emir Mecidov (Yalta ?ehri), Re?at Ablayev (Simferopol (Akmescit)) ve konferans?n di?er delegeleri raporun görü?ülmesine kat?ld?lar.

5. Milli F?rka Konferans?’n?n karar?yla raporlama dönemindeki Mill? F?rka’n?n çal??malar? tatmin edici olarak tan?nm??t?r.

K?sa bir aradan sonra konferans gündemindeki ikinci konu, yani Vasvi Abduraimov’un görev süresinin sona ermesi nedeniyle Milli F?rka Kene?i’nin yeni ba?kan?n?n seçilmesi konusu görü?ülmeye ba?lad?.

5. Milli F?rka Konferans? delegelerinin oybirli?iyle Milli F?rka Kene? Ba?kanl???’na Dr. Enver Kantemir Umerov seçildi.

Yeni seçilen Milli F?rka Kene? Ba?kan?, Konferans delegelerine ona gösterdikleri güvenlerinden dolay? te?ekkür ederek kendi faaliyetlerinin halk?n ç?karlar?na ve Milli F?rka’n?n temel ilkeleri ve belgelerine uygun olaca?? güvencesini verdi.

Konferans bitiminde Milli F?rka’n?n daha da güçlendirilmesi ve etkinle?tirilmesinin sa?lanmas?na yönelik istek ve öneriler Konferans delegelerince ve misafirlerince dile getirildi.

5. Milli F?rka Konferans?'nda Milli F?rka Kene?i'nin yeni ba?kan? seçildi

5. Milli F?rka Konferans?'nda Milli F?rka Kene?i'nin yeni ba?kan? seçildi

5. Milli F?rka Konferans?'nda Milli F?rka Kene?i'nin yeni ba?kan? seçildi

5. Milli F?rka Konferans?'nda Milli F?rka Kene?i'nin yeni ba?kan? seçildi5. Milli F?rka Konferans? delegelerinin oybirli?iyle Milli F?rka Kene? Ba?kanl???'na Dr. Enver Kantemir Umerov seçildi

5. Milli F?rka Konferans? delegelerinin oybirli?iyle Milli F?rka Kene? Ba?kanl???'na Dr. Enver Kantemir Umerov seçildi

 

MF Bas?n Merkezi

Foto?rafç?: Ridvan Kasayev

 

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня