Sen gerillalara kat?ld?n m??!

Post navigation

Sen gerillalara kat?ld?n m??!

Skandalc? bir politikac? olan Ukrayna milletvekili Oleg Lya?ko, 5 Temmuz 2014’te Facebook üzerinden K?r?m Tatarlar?n? K?r?m’da Ukrayna’n?n lehine gerilla faaliyetlerini ba?latmaya ça??rd?


Enver AMETOVBen, K?r?m Tatar? olarak ve K?r?m Tatar Milli Hareket Aktivisti olarak bu k??k?rt?c? ve provoke edici ça?r?lar alt?na yorumumu yazd?m.

11 Temmuz’da konu alt?nda yorumumu yazd?m ama 13 Temmuz’da benim yorumumun ve Lya?ko’nun ça?r?s?n?n Facebook’tan silindi?ini görüp hayrete dü?tüm.

Bence ya Oleg Lya?ko ya da onun ad?na Facebook’ta yazanlar, genel izleyiciden K?r?m Tatarlar?n?n bu provokasyona kar?? görü?ünü gizlemeye çal???yorlar. Bu yüzden benim yorumum kald?r?ld?.

Halk?m?z?n sözde «dostlar?»n?n sahtekârl??? ve ikiyüzlülü?ünden haberdar oldu?um için ben, provoke edici ça?r?n?n ekran görüntüsünü ald?m. Art?k ise ben, bu ça?r?n?n ve bu ça?r?ya kar?? yazd???m yorumun metinlerini ba??ms?z bas?nda payla?abiliyorum.

Oleg Lya?ko Facebook’ta ?unlar? yazd?:

«Rus i?galcileri, KTMM ba?kan? Refat Çubarov’a be? y?l boyunca K?r?m’a geli?ini yasaklad?lar. K?r?m’?n i?galini durdurmak için hiçbir ?ey yapmayan 300.000 K?r?m Tatar?, bunun neyle sonuçlanabilece?ini öngörmeliydi. Putin, 70 y?l önce Stalin gibi tüm K?r?m Tatarlar?n? sürgün etmeye çal???r ve i?gal alt?ndaki topraklara Ruslar? yerle?tirir. K?r?m Tatarlar? ve Ukraynal?lar, bunu önlemek için dedelerini örnek alarak i?gal boyunduru?unu çekmek de?il, i?galcilere kar?? gerilla mücadelesini ba?latmak zorundad?rlar. Bu kurtulu? sava??nda onlara yard?mc? olmak — Kiev’in, Ankara’n?n ve tüm uygar dünyan?n görevidir.»

Oleg Lya?ko Facebook'ta ?unlar? yazd?

?lk olarak, Refat Çubarov’u himayeleri alt?na alanlar?n say?s? Ukrayna’da, Türkiye’de ve Bat?’da oldukça yeterlidir. Bu yüzden o iyi korunur ve korunmaya muhtaç de?ildir.

?kinci olarak, 300.000 silahs?z K?r?ml? (K?r?m Tatar?) Rusyal? askerlere kar?? ne yapmal?yd? ve ne u?runa yapmal?yd???

K?r?m’? sessizce teslim eden Ukrayna, neden K?r?ml?lara (K?r?m Tatarlar?na) gerilla sava?? ça?r?s?nda bulunuyor?

Siz, siyasi sahtekarlar olan Mustafa Cemilev ve Refat Çubarov’la birlikte K?r?m’? Ukrayna’ya döndürmek amac?yla halk? k??k?rtmakla, tahrik etmekle u?ra??yorsunuz. Ne yapt? Ukrayna böyle ça?r?lar?n yap?lmas? için?

Ukrayna, 23 y?l boyunca K?r?ml?lar?n (K?r?m Tatarlar?n?n) haklar?n? iade eden herhangi bir kanunu kabul etti mi?

Ukrayna, 1990 y?l?nda K?r?m’da yasad??? referandumu gerçekle?tirerek bölgesel bir özerklik olu?turdu. Böylelikle 2014 y?l? Mart ay?nda etkili hale getirilecek saatli bomba o zaman konuldu. Biz, Herson ilindeki K?r?m Tatar inisiyatif grubu olarak 20 y?l önce, yani 1994’te Ukrayna yönetimine bu konuda uyar?da bulunduk.

Uyar?m?z?n metni a?a??dad?r:

Ukrayna Cumhurba?kan? L.M. Kravçuk’a.


Ukrayna Yüksek Konseyi Ba?kan? ?.S. Plü?ç’e.

Biz, K?r?m Tatar kar??t? ifadelerini K?r?m Yüksek Konseyi milletvekiliyken defalarca kullanan ve K?r?m Yüksek Konseyi’nde K?r?m Tatarlar? için kotalar?n K?r?m Yüksek Konseyi’nce kabul edilmesini engelleyen Y.A. Me?kov’un K?r?m Cumhurba?kanl???na getirilmesinden çok endi?eliyiz. O, seçim kampanyas? s?ras?nda K?r?m Tatarlar?na kota ay?rma konusundaki Anayasa de?i?ikli?ini iptal ettirece?ini söyledi. Me?kov, K?r?m Cumhurba?kan? seçildikten sonra K?r?m Tatarlar?n?n tek temsili organ? olan Meclisi tan?mad???n? belirtti. K?r?m Tatar Halk Meclisini ve K?r?m Tatar Halk?n?n kendi kaderini belirleme hakk?n? tan?mama, K?r?m’da milletleraras? ili?kilerin istikrars?zl???na yol açabilir. K?r?m’?n Rusya’ya ba?lanmas?n? amaçlayan aç?kça Rusya yanl?l???, K?r?m yar?madas?n? ve Ukrayna’y? trajediye sürekleyebilir. K?r?m’?n bölgesel statüsü da bu vahim duruma büyük katk? sa?lamaktad?r. K?r?m Ukrayna birli?inin çökü?ü için bir emsal haline gelmemelidir.

Kan?m?zca, K?r?m’da çat??man?n önlenmesi ve Ukrayna’n?n toprak bütünlü?ünün korunmas? için K?r?m Tatar Halk?n?n statüsünün ve kendi ülkelerinde kendi kaderini tayin etme hakk?n?n derhal tan?narak Ukrayna Anayasas?’nda de?i?iklik yoluyla yasalla?t?r?lmas? ?artt?r.

Herson iline ba?l? Geniçesk ilçesi, Novoalekseyevka kent tipindeki kasabas?, K?r?m Tatar Halk Meclisi yanl?s? Komite üyeleri:

1. Komite Ba?kan? R. MERDIM?AYEV
2. K?r?m Tatar Halk Meclisi Üyesi Enver AMETOV
3. E. AL?BEYEV
4. Ya. CEM?LEV
5. V. MUHTAROV
6. Z. ?BADULLAYEV
7. L. KURTBED?NOV
8. N. CEPPAROV

Herson ilçesindeki K?r?m Tatar inisiyatif grubu olarak 20 y?l önce, yani 1994'te Ukrayna yönetimine bu konuda uyar?da bulunduk

1967 y?l?ndan itibaren binlerce soyda??m?z? K?r?m’dan tekrar sürgün ederek bize kar?? soyk?r?m politikas?n? uygulayan Ukrayna iktidar?, halk?m?z?n yard?m?yla K?r?m’? geri almakla birlikte K?r?m Tatarlar?n?n K?r?m’?n güney k?y?s?na geri dönerek yerle?mesini engelleyip, halk?m?zdan yasad??? olarak zorla al?nan topraklara kendi oligar?i yöneticilerini yerle?tirmek istiyor mu?

K?r?ml?lar (K?r?m Tatar Halk?) Ukrayna’da ve Rusya’da be?inci kol faaliyetlerini yürütenlerden de?ildir. Biz kendi Vatan?nda ya?ayan K?r?ml?y?z.

Sizin atad???n?z sahtekar politikac?lar Mustafa Cemilev’le Refat Çubarov ise halk?m?z taraf?ndan de?erlendirilecektirler.

 

 

Enver AMETOV

1966 y?l?ndan bu yana K?r?m Tatar Milli Hareket ??tirakçisi
11 Temmuz 2014

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня