Milli F?rka\’n?n 18 May?s 2013 Tarihli S?rg?n Kurbanlar?n? Anma Mitingi A??klamas?

Post navigation

Milli F?rka\’n?n 18 May?s 2013 Tarihli S?rg?n Kurbanlar?n? Anma Mitingi A??klamas?

K?r?m’da 18 May?s Matem Mitingi’nin, KÖC Bakanlar Kurulu Ba?kan? Anatoliy Mogilyev ba?kanl???ndaki 17 May?s ve 18 May?s 2013 Tarihli Sürgün Kurbanlar?n? Anma Etkinliklerini Düzenleme Komitesi taraf?ndan kime yönettirilece?i konusunda tart??malar ?imdiye kadar dinmiyor.

 

Milli F?rkaMilli F?rka’n?n bu konuda tutumu, 24 Mart 2013 tarihli 3. K?r?m Tatar Milli Toplant?s?’n?n ve Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Ba?kan? Lentun Bezaziyev’in, 17 May?s ve 18 May?s 2013 tarihli Sürgün Kurbanlar?n? Anma Etkinliklerini Düzenleme Komitesi’nin 26 Nisan 2013 tarihindeki oturumunda aç?klad??? 12.04.2013 tarihli Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Oturumu’nun kararlar?na dayanmaktad?rlar. Söz konusu kararlar ?unlard?r:

 

«K?r?m Tatar Halk?n?n feci sürgününün ya?and??? 18 May?s’ta birli?imizi göstermek niyetindeysek — Akmescit (Simferopol) ?ehrinin merkez meydan?nda sadece bir birle?ik miting yap?lmal?d?r.

 

KÖC Bakanlar Kurulu ve KÖC Yüksek Kurulu’nun yönetimlerinin, Ukrayna Cumhurba?kan? K?r?m Daimi Temsilcisi’nin, KTMM’nin ve Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’nun temsilcilerinin miting tribününde bulunmalar? ?artt?r.

 

2. Dünya Sava? Gazilerinden ve K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?ndan iki?er temsilcisinin miting tribününde bulunmalar? istenir. Matem mitingi, K?r?m Müftüsünün duas?yla aç?l?r ve sona erdirilir. Sürgün kurbanlar?n? anma toplant?s?ndaki konu?malar, politize edilmi? olmamal?d?rlar.» Ve hepimizin birle?ik ve ortak mitingimiz Düzenleme Komitesi taraf?ndan yönetilmelidir.

Fakat Düzenleme Komitesi, 18 May?s Matem Mitingi’ni Akmescit ?ehrinin merkez meydan?nda düzenlenmesini KTMM’in insaf?na terk etmeye karar verdi. Böyle bir karara raz? olmayanlara Akmescit’in ba?ka bir meydan?nda alternatif mitingin düzenlenmesi önerilmi?tir.

 

KTMM de, Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu ve K?r?m Tatar toplumunca yap?lan birle?ik matem mitinginin 18 May?s 2013’te Akmesci’in merkez meydan?nda yap?lmas? önerisini reddetti. KTMM ba?kanlar?, kendi müttefiklerine kar?? taahhüdünü yerine getirmek amac?yla Birle?ik Muhalefetin Ukrayna ?ktidar?na kar?? düzenledi?i «Ukrayna, Kalk!» isimli siyasi projeyi doruk noktas?na ula?t?racak protesto eylemini 18 May?s Matem Mitingi kisvesi alt?nda yapmak niyetindedirler.

 

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev’in, 6 May?s 2013 tarihli brifing s?ras?nda 18 May?s mitinginde KÖC Bakanlar Kurulu Ba?kan? Anatoliy Mogilyev’in görevden al?nmas? talebinde bulunaca??n? aç?klamas? bu kan?t? do?rulamaktad?r.

 

Milli F?rka, 18 May?s’ta Akmescit’in farkl? yerlerinde alternatif matem mitinglerinin düzenlenmesi fikrini provokatif bir fikir olarak görür. Bu yol, K?r?m Tatar toplumunun bölünmesine ve içindeki çeli?kilerin ?iddetlenmesine yönelik yanl?? bir yoldur. Tüm K?r?m Tatar Halk?n?n ortak ac?s?n? yans?tma amaçl? 18 Matem Mitingi’nin, siyasi spekülasyonlar?n ve mahaliflerle hesapla?man?n arac?na dönü?türülmesi mümkün de?ildir.

Yukar?da an?lanlar ba?lam?nda Milli F?rka, KTMM ba?kanlar? taraf?ndan 18 May?s 2013 tarihinde organize edilmesi öngörülen matem mitingi örtüsü alt?ndaki siyasi protesto eylemine kendisinin kat?lmas?n?n olanaks?z oldu?unu beyan etmektedir.

 

Milli F?rka Kene?i’nin Oturumu’nda kabul edildi
Akmescit ?ehri, 10 May?s 2013

 

Milli F?rka Kene? (Kurul) Ba?kan? Vasvi ABDURA?MOV
Milli F?rka ??leri Yönetmeni Enver KANTEM?R-UMEROV

 

Milli F?rka'n?n 18 May?s 2013 Tarihli Sürgün Kurbanlar?n? Anma Mitingi Aç?klamas?

 

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня